آرشیو سال 92-91 درس تفسیر-سوره‌های قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب و سبأ
حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيات 15 تا 17 سوره سبأ 92/03/13
آيات 12 تا 17 سوره سبأ 92/03/12
آيات 10 تا 14 سوره سبأ 92/03/11
آيات 4 تا 9 سوره سبأ 92/03/08
آيات 1 تا 5 سوره سبأ 92/03/07
آيات 72 تا 73 سوره احزاب 92/03/06
آيات 70 تا 73 سوره احزاب 92/03/01
آيات 63 تا 71 سوره احزاب 92/02/31
آيات 60 تا 68 سوره احزاب 92/02/30
آيات 57 تا 62 سوره احزاب 92/02/29
آيات 56 تا 59 سوره احزاب 92/02/28
آيات 54 تا 58 سوره احزاب 92/02/25
آيات 53 تا 55 سوره احزاب 92/02/23
آيات 51 تا 53 سوره احزاب 92/02/22
آيات 49 تا 51 سوره احزاب 92/02/21
آيات 41 تا 49 سوره احزاب 92/02/18
آيات 41 تا 48 سوره احزاب 92/02/17
آيات 39 تا 44 سوره احزاب 92/02/16
آيات 37 تا 40 سوره احزاب 92/02/15
آيات 37 تا 39 سوره احزاب 92/02/10
آيات 36 تا 37 سوره احزاب 92/02/09
آيات 33 تا 35 سوره احزاب 92/02/08
آيات 28 تا 34 سوره احزاب 92/02/07
آيات 28 تا 32 سوره احزاب 92/02/04
آيات 25 تا 29 سوره احزاب 92/02/03
آيات 21 تا 27 سوره احزاب 92/02/02
آيات 21 تا 27 سوره احزاب 92/02/01
آيات 17 تا 23 سوره احزاب 92/01/31
آيات 9 تا 17 سوره احزاب 92/01/28
آيات 7 تا 13 سوره احزاب 92/01/27
آيات 6 تا 8 سوره احزاب 92/01/21
آيات 6 تا 8 سوره احزاب 92/01/20
آيات 6 تا 8 سوره احزاب 92/01/19
آيات 1 تا 5 سوره احزاب 92/01/18
آيات 1 تا 3 سوره احزاب 92/01/17
آيات 26 تا 30 سوره سجده 91/12/28
آيات 23 تا 26 سوره سجده 91/12/27
آيات 15 تا 22 سوره سجده 91/12/26
آيات 10 تا 14 سوره سجده 91/12/23
آيات 7 تا 12 سوره سجده 91/12/22
آيات 5 تا 11 سوره سجده 91/12/21
آيات 1 تا 5 سوره سجده 91/12/20
آيات 31 تا 34 سوره لقمان 91/12/16
آيات 27 تا 31 سوره لقمان 91/12/15
آيات 26 تا 28 سوره لقمان 91/12/14
آيات 20 تا 26 سوره لقمان 91/12/13
آيات 17 تا 22 سوره لقمان 91/12/12
آيات 17 تا 19 سوره لقمان 91/12/09
آيات 13 تا 17 سوره لقمان 91/12/08
آيات 12 تا 15 سوره لقمان 91/12/07
آيات 10 تا 13 سوره لقمان 91/12/06
آيات 1 تا 11 سوره لقمان 91/12/05
آيات 55 تا 60 سوره روم 91/12/02
آيات 51 تا 56 سوره روم 91/12/01
آيات 43 تا 50 سوره روم 91/11/30
آيات 40 تا 45 سوره روم 91/11/29
آيات 36 تا 40 سوره روم 91/11/28
آيات 34 تا 39 سوره روم 91/11/25
آيات 30 تا 35 سوره روم 91/11/24
آيات 30 تا 33 سوره روم 91/11/23
آيات 30 تا 33 سوره روم 91/11/21
آيات 30 تا 33 سوره روم 91/11/18
آيات 28 تا 30 سوره روم 91/11/17
آيات 25 تا 29 سوره روم 91/11/16
آيات 23 تا 27 سوره روم 91/11/15
آيات 25 تا 28 سوره روم 91/11/14
آيات 20 تا 25 سوره روم 91/11/11
آيات 14تا 22سوره روم 91/11/09
آيات 14تا 20سوره روم 91/11/08
آيات 11 تا 16 سوره روم 91/11/07
آيات 8 تا 10 سوره روم 91/11/04
آيات 1 تا 8 سوره روم 91/11/03
آيات 1تا 8 سوره روم 91/11/02
آيات 65 تا 69 سوره عنکبوت 91/10/30
آّيات 57 تا 64 سوره عنکبوت 91/10/10
آّيات 52 تا 57 سوره عنکبوت 91/10/06
آيات 50 تا 55 سوره عنکبوت 91/10/05
آيات 46 تا 51 سوره عنکبوت 91/10/04
آيات 46 تا 49 سوره عنکبوت 91/10/03
آيات 44 تا 47 سوره عنکبوت 91/10/02
آيات 44 تا 46 سوره عنکبوت 91/09/29
آيات 41 تا 45 سوره عنکبوت 91/09/28
آيات 41 تا 45 سوره عنکبوت 91/09/27
آيات 41 تا 44 سوره عنکبوت 91/09/26
آيات 36 تا 40 سوره عنکبوت 91/09/25
آيات 31 تا 35 سوره عنکبوت 91/09/22
آيات 27 تا 32 سوره عنکبوت 91/09/21
آيات 24 تا 27 سوره عنکبوت 91/09/19
آيات 19 تا 25 سوره عنکبوت 91/09/18
آيات 16 تا 24 سوره عنکبوت 91/09/15
آيات 9 تا 15 سوره عنکبوت 91/09/14
آيات 7 تا 10 سوره عنکبوت 91/09/13
آيات 1 تا 7 سوره عنکبوت 91/09/12
آيات 1 تا 4 سوره عنکبوت 91/09/11
آيات 84 تا 88 سوره قصص 91/08/17
آيات 82 تا 85 سوره قصص 91/08/16
آيات 79 تا 81 سوره قصص 91/08/15
آيات 76 تا 80 سوره قصص 91/08/14
آيات 74 تا 78 سوره قصص 91/08/10
آيات 68 تا 73 سوره قصص 91/08/09
آيات 62 تا 70 سوره قصص 91/08/08
آيات 62 تا 67 سوره قصص 91/08/07
آيات 56 تا 62 سوره قصص 91/08/06
آيات 56 تا 59 سوره قصص 91/08/03
آيات 52 تا 56 سوره قصص 91/08/01
آيات 51 تا 56 سوره قصص 91/07/30
آيات 47 تا 50 سوره قصص 91/07/29
آيات 44 تا 46 سوره قصص 91/07/26
آيات 41 تا 46 سوره قصص 91/07/24
آيات 38 تا 43 سوره قصص 91/07/23
آيات 38 تا 41 سوره قصص 91/07/22
آيات 36 تا 40 سوره قصص 91/07/19
آيات 34 تا 37 سوره قصص 91/07/18
آيات 33 تا 37 سوره قصص 91/07/17
آيات 30 تا 35 سوره قصص 91/07/16
آيات 29 تا 32 سوره قصص 91/07/15
آيات 24 تا 28 سوره قصص 91/07/12
آيات 22 تا 24 سوره قصص 91/07/11
آيات 20 تا 23 سوره قصص 91/07/10
آيات 17 تا 21 سوره قصص 91/07/09
آيات 14 تا 19 سوره قصص 91/07/08
آيات 10 تا 14 سوره قصص 91/07/05
آيات 7 تا 12 سوره قصص 91/07/04
آيات 5 تا 9 سوره قصص 91/07/03
آيات 3 تا 8 سوره قصص 91/07/02
آيات 1 تا 5 سوره قصص 91/07/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo