آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد مرتضی مقتدایی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
زكات شرائط وجوب زكات شرط بلوغ استحباب اخراج زكات غيربالغ 96/10/30
زكات شرائط وجوب زكات شرط بلوغ شرائط تصرف در مال صغير 96/10/27
زكات شرائط وجوب زكات شرط بلوغ استحباب زكات مال صغير شرائط تصرف د... 96/10/26
زكات شرائط وجوب زكات شرط بلوغ استحباب زكات براي غير بالغ 96/10/25
زكات وجوب زكات ادله شرطيت بلوغ 96/10/24
زكات مباحث اصلي زكات شرايط وجوب زكات بلوغ 96/10/23
زكات حق مالي واجب بالاصاله غير از خمس و زكات 96/10/20
زكات عدم وجوب پرداخت زكات در يوم الحصاد 96/10/18
زكات وجوب و عدم وجوب حق مالي غير از خمس و زكات 96/10/17
زكات فضائل پرداخت زكات 96/10/16
زكات ضروري دين بودن زكات 96/10/13
زكات جمع‌بندي و نتيجه‌گيري مباحث قبل 96/10/12
زكات ضروري دين بودن زكات 96/10/11
زكات ادله وجوب زكات ضروري دين بودن زكات 96/10/10
زكات معني و مفهوم زكات 96/10/09
زكات 96/10/06
ولايت فقيه تتمه بيان چند مطلب براي رفع شبهات مطلب پنجم و ششم 96/10/04
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم تكليف مراجع و مجتهدين در... 96/10/03
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/10/02
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/29
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/28
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/25
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/22
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/21
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/20
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/19
ولايت فقيه تتمه حقوق متقابل رهبر و مردم 96/09/18
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/14
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/13
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/12
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/11
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/08
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/07
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/05
ولايت فقيه ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/09/04
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/08/10
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي ادله) 96/08/09
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بيان ادله) 96/08/08
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بيان ادله) 96/08/07
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بررسي روايات معارض) 96/08/06
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بيان ادله) 96/08/03
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت(بيان ادله) 96/08/02
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت 96/08/01
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بررسي ادله (نياز... 96/07/30
ولايت فقيه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بررسي ادله (نياز... 96/07/29
ولايت فقيه (ضرورت وجود حكومت در هر عصري ادله) 96/07/25
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بيان ادله( 96/07/23
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بيان ادله( 96/07/22
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بيان ادله( 96/07/19
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بيان ادله( 96/07/18
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي‌در عصر غيبت بيان ادله( 96/07/17
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت) 96/07/16
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت) 96/07/15
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت اسلامي) 96/06/22
ولايت فقيه (ضرورت تشكيل حكومت مصاديق ضرورت تشكيل حكومت اسلامي خمس) 96/06/21
ولايت فقيه (ضرورت وجود حكومت اسلام در اعصار) 96/06/19
ولايت فقيه (بررسي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي‌در زمان غيبت) 96/06/15
ولايت فقيه (بررسي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت) 96/06/14
ولايت فقيه (ادله ضرورت تشكيل حكومت اسلامي) 96/06/13
ولايت فقيه (مرور بحث هاي گذشته) 96/06/12

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo