آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه-دیات
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ميزان در رؤيت هلال 92/03/13
ميزان در رؤيت هلال 92/03/12
ميزان در رؤيت هلال 92/03/11
ميزان در رؤيت هلال 92/03/08
هرگاه ولد اکبر قبل از تمکن از قضاي نماز پدر بميرد،آيا بر ولد اص... 92/03/07
با نداشتن فرزند ذکور، تکليف نماز قضاي ميت چه مي‌شود؟ 92/03/06
هرگاه بر گردن ميت چند نوع نماز باشد، آيا بر ولي واجب است که همه ... 92/03/01
ميزان در قضاي نماز هاي فوت شده ميت است ياولي؟ 92/02/31
لزوم رعايت ترتيب در قضاي نماز ميت 92/02/30
حکم نيابت از ميت 92/02/29
حکم نيابت از ميت 92/02/28
آيا با وصيت ميت به استيجار، وجوب قضا از ذمه ولي ساقط ميشود؟ 92/02/25
در صورت مساوي بودن دو پسر از نظر سني، قضاي نماز پدر چه حکمي دارد؟ 92/02/23
هرگاه ولد اکبر خنثاي مشکله باشد، قضاي نماز پدر بر چه کسي واجب است؟ 92/02/22
مراد از قاضي چه کسي است؟ 92/02/21
مراد از قاضي چه کسي است؟ 92/02/18
مراد از قاضي چه کسي است؟ 92/02/17
حكم قضا از ميت 92/02/16
حکم قضا از ميت 92/02/15
آيا قضا از ميت فقط مخصوص پدر است يا شامل مادر هم مي‌شود؟ 92/02/10
آيا قضا از ميت فقط مخصوص پدر است يا شامل مادر هم مي‌شود؟ 92/02/09
وظائف ولي نسبت به بچه ها و صبيان 92/02/08
مشروعيت عبادات صبيان 92/02/07
حکم خواندن نماز قضا با جماعت 92/02/04
کسي که فائته بر گردنش است، مي‌تواند نافله را بخواند يا نه؟ 92/02/03
کسي که فائته بر گردنش است، مي‌تواند نافله را بخواند يا نه؟ 92/02/02
حکم تقديم نماز فائتة بر حاضرة 92/02/01
حکم تقديم نماز فائتة بر حاضرة 92/01/31
حکم تقديم نماز فائتة بر حاضرة 92/01/28
حکم تقديم نماز فائتة بر حاضرة 92/01/27
حکم تقديم نماز فائتة بر حاضرة 92/01/26
حکم تقديم نماز فائتة بر حاضرة 92/01/21
ادله قائلين به مضايقه 92/01/20
أدله قائلين به مضايقه 92/01/19
آيا در قضاي نماز فوريت واجب است يا نه ؟ 92/01/18
آيا در قضاي نماز فوريت واجب است يا نه ؟ 92/01/17
آيا در قضاي نماز فوريت واجب است يا نه ؟ 92/01/14
هر گاه انسان نداند که چه مقدار نماز از او فوت شده، حکمش چيست؟ 92/01/13
آيا در حال جهل هم ترتيب در صلوات غير مترتبه لازم است يا نه؟ 92/01/11
آيا در حال جهل هم ترتيب در صلوات غير مترتبه لازم است يا نه؟ 92/01/10
آيا ترتيب در صلوات غير مترتبه هم لازم است يا نه؟ 91/12/27
آيا ترتيب در صلوات غير مترتبه هم لازم است يا نه؟ 91/12/26
آيا ترتيب در صلوات غير مترتبه هم لازم است يا نه؟ 91/12/23
آيا ترتيب در صلوات غير مترتبه هم لازم است يا نه؟ 91/12/22
آيا ترتيب در قضاي نماز هاي يوميه لازم است يا لازم نيست؟ 91/12/21
حکم قضاي نوافل فوت شده 91/12/20
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/16
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/15
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/14
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/13
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/12
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/09
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/08
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/07
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/06
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/05
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/02
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/12/01
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/11/30
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/11/29
وجوب قضاي نماز هاي فوت شده 91/11/28
آيا احکامي که مربوط به قتل مرد مسلمان است، شامل زن مسلمان، صبي و... 91/11/25
آيا جنايت بر کلب و سگي که ديه مقدره دارد، موجب ضمان است؟ 91/11/24
هرگاه حيوان کسي به زراعت ديگري ضرر و آسيب بزند 91/11/23
آيا مسلمان مالک خمر و خنزير مي‌شود؟ 91/11/21
احکام جنايت بر حيوانات 91/11/18
احكام جنايت بر حيوانات 91/11/17
احكام جنايت بر حيوانات 91/11/16
با نبودن عاقله، ديه بر عهده چه کسي است؟ 91/11/15
نحوه و مدت پرداخت ديه از طرف عاقله 91/11/14
با نبود عاقله، ديه قتل خطئي بر عده چه کسي است؟ 91/11/11
آيا ديه قتل و جراح خطئي صبي و مجنون بر عهده عاقلة‌ است؟ 91/11/09
آيا ديه قتل و جراح خطئي صبي و مجنون بر عهده عاقلة‌ است؟ 91/11/08
آيا بين اهل ذمه هم عاقله است يا اين قانون از مختصات اسلام مي‌ با... 91/11/07
عاقله ضامن قتل و جنايت خطئي است نه عمدي 91/11/04
عاقله و مصاديق آن 91/11/03
عاقله و مصاديق آن 91/11/02
مقدار ديه اعضاي ميت 91/10/30
ديه جنايت بر ميت و مرده 91/10/27
مقدار ديه جنين 91/10/11
مقدار ديه جنين 91/10/10
مقدار ديه جنين 91/10/09
مقدار ديه جنين 91/10/06
ديه جنين 91/10/05
تفاوت ديه مرد و زن 91/10/04
ديه شجاج و جراح در بدن 91/10/03
ديه سياهي، سبزي و سرخي صورت 91/10/02
ديه نافذة و سياهي، سبزي و سرخي صورت 91/09/29
ديه دامغه و جائفة 91/09/28
هاشمة،‌منقّلة و مأمومة 91/09/27
ديه داميه، متلاحمه،سمحاق و موضحة 91/09/26
ديه حارصة 91/09/25
ديه ذهاب صوت 91/09/22
ديه سلس البول و ذهاب صوت 91/09/21
ديه ذهاب منافع دستگاه تناسلي 91/09/19
ديه ذهاب قوه ذائقه 91/09/18
ديه ذهاب قوه شامه و ذائقه 91/09/15
ديه ذهاب بصر و بينايي 91/09/14
ديه ذهاب بصر و بينايي 91/09/13
مقدار ديه جايي که قطع هردو گوش، سبب از بين رفتن بينائي شود 91/09/12
ديه نقص در مجراي گوش 91/09/11
ديه ذهاب عقل 91/08/17
ديه ذهاب عقل 91/08/16
ديه بکارت و مثانه 91/08/15
معناي رضّ و ديه آن 91/08/14
ديه شکستگي و موضحه 91/08/10
معناي عجان و ديه آن 91/08/09
ديه شکستگي استخوان ترقوة 91/08/08
ديه دو پا و رجلان 91/08/07
معناي افضا و حکم آن 91/08/06
معناي افضا و حکم آن 91/08/03
ديه دستگاه تناسلي مردان 91/08/01
ديه دستگاه تناسلي مردان 91/07/30
ديه دستگاه تناسلي مردان 91/07/29
ديه دستگاه تناسلي مردان 91/07/26
ديه نخاع و پستان 91/07/24
ديه ظهر و صلب 91/07/23
ديه اظفار و ناخن‌ها 91/07/22
ديه اصابع و انگشتان اضافي 91/07/19
ديه اصابع و انگشتان 91/07/18
ديه يدان و دو دست 91/07/17
ديه يدان و دو دست 91/07/16
ديه «لحيين»،يعني دو استخوان دو طرف پايين صورت 91/07/15
ديه أسنان و دندان ها 91/07/12
‌ديه أسنان و دندان ها 91/07/11
‌ديه أسنان و دندان ها 91/07/10
ديه اسنان و دندان ها 91/07/09
ديه اسنان و دندان ها 91/07/08
ديه لسان و زبان 91/07/05
ديه لسان و زبان 91/07/04
ديه لسان و زبان 91/07/03
ديه لسان و زبان 91/07/02
ديه شفتين و لب هاي انسان 91/07/01
ديه شفتين و لب هاي انسان 91/06/29
ديه‌ي أذن و گوش 91/06/28
ديه‌ي أذن و گوش 91/06/27
ديه أنف و بيني 91/06/26
ديه أنف و بيني 91/06/25
ديه أنف و بيني 91/06/21
ديه اجفان و پلکهاي چشم 91/06/20
ديه چشم 91/06/19
ديه چشم 91/06/18

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo