درس‌های بارگذاری شده در امروز
ساعت استاد درس محتوا لینک فایل سال حجم فایل (بایت)
23:25:35 جوادي تفسير صوت 951207 10,869,435
20:39:03 حشمت‌پور منظومه صوت 951207 95 9,932,693
19:12:42 حشمت پور نهايه صوت 951207 9,932,693
19:08:22 حشمت پور شفا صوت 951207 95 8,741,063
19:08:11 حشمت‌پور شوارق صوت 951207 95 6,538,445
19:08:00 حشمت‌پور نهایه کمپانی صوت 951207 95 10,190,753
19:07:19 آل راضي اصول متن 380527 37 22,189
19:05:08 حشمت پور نهايه صوت 951207 10,190,753
19:04:30 فیاض اصول متن 380527 37 10,596
18:54:34 شهیدی فقه متن 951202 95 0
18:54:34 شهیدی فقه متن 951202 95 21,927
18:52:23 سبحاني اصول متن 951207 95 16,666
18:52:23 سبحاني اصول متن 951207 95 19,651
18:38:39 حشمت پور شوارق صوت 951207 6,538,445
18:26:07 حشمت پور طبيعيات شفا صوت 951207 8,741,063
17:06:58 اشرفي اصول صوت 951207 9,260,225
17:05:59 خلخالي اصول صوت 951207 4,091,563
17:05:54 مرتضوي فقه صوت 951207 14,782,709
17:05:04 رضازاده فقه صوت 951207 4,926,335
17:04:23 مرتضوي فقه صوت 951207 9,742,949
17:04:06 رضازاده اصول صوت 951207 5,093,315
17:01:39 اشرفي فقه صوت 951201 8,575,735
17:01:14 اشرفي فقه صوت 951207 8,086,811
16:57:05 شهیدی اصول متن 951126 95 25,473
16:57:05 شهیدی اصول متن 951127 95 31,237
16:57:05 شهیدی اصول متن 951130 95 20,218
16:57:05 شهیدی اصول متن 951201 95 23,256
16:57:05 شهیدی اصول متن 951203 95 19,612
16:57:05 شهیدی اصول متن 951204 95 16,544
16:57:04 شهیدی اصول متن 951202 95 21,927
16:57:01 اشرفي اصول صوت 951207 480,832
16:56:40 خلخالي اصول صوت 951207 497,392
16:56:14 رضازاده فقه صوت 951207 303,544
16:56:01 رضازاده اصول صوت 951207 475,312
16:55:42 قائینی2 اصول متن 951126 95 36,427
16:55:42 قائینی2 اصول متن 951127 95 32,034
16:55:42 قائینی2 اصول متن 951130 95 30,157
16:55:42 قائینی2 اصول متن 951201 95 27,076
16:55:41 مرتضوي فقه صوت 951207 538,088
16:55:22 مرتضوي فقه صوت 951207 467,032
16:54:07 شب زنده دار اصول متن 951201 952 17,259
16:54:07 شب زنده دار اصول متن 951202 952 16,747
16:54:07 شب زنده دار اصول متن 951203 952 14,356
16:51:26 شب زنده دار فقه متن 951201 952 10,177
16:51:26 شب زنده دار فقه متن 951202 952 11,389
16:49:42 شهیدی فقه متن 951126 95 25,292
16:49:42 شهیدی فقه متن 951127 95 31,056
16:49:42 شهیدی فقه متن 951130 95 20,037
16:49:42 شهیدی فقه متن 951201 95 23,075
16:49:42 شهیدی فقه متن 951202 95 21,746
16:49:42 شهیدی فقه متن 951203 95 19,431
16:49:42 شهیدی فقه متن 951204 95 16,363
16:38:37 نوری همدانی فقه متن 951204 95 13,071
16:35:35 فیاض فقه متن 380527 37 10,914
16:32:47 مکارم فقه متن 951207 95 12,426
16:32:47 مکارم فقه متن 951207 95 12,430
16:31:51 ايرواني اصول صوت 332_830521_170219 37 6,479,875
14:58:30 ايرواني اصول صوت 335_380524_170222 7,103,541
14:55:21 ايرواني اصول صوت 334_380523_170221 7,058,098
14:53:34 ايرواني اصول صوت 333_380522_170220 6,823,048
14:51:35 ايرواني اصول صوت 332_830521_170219 6,479,875
14:35:00 ايرواني فقه صوت 327_380524_170222 7,056,531
14:34:48 ايرواني فقه صوت 326_380523_170221 7,111,376
14:32:03 ايرواني فقه صوت 325_380522_170220 7,609,682
14:31:15 ايرواني فقه صوت 324_380521_170219 7,999,865
14:25:55 ايرواني فقه صوت 325_380522_1702201 7,609,682
14:23:35 ايرواني فقه صوت 324_380521_1702191 7,999,865
13:30:54 سبحاني اصول متن 951207 95 16,666
13:26:15 مکارم فقه متن 951207 95 12,426
13:25:32 جوادی تفسیر متن 951202 95 57,550
13:10:32 فضل الله رجال متن 380525 37 17,209
13:10:32 فضل الله رجال متن 380525 37 20,226
12:14:56 نوری همدانی فقه صوت 951207 95 6,989,427
12:07:58 جزايري اصول صوت 951207 4,199,335
12:05:02 جزايري فقه صوت 951207 7,309,717
11:29:44 آل راضي فقه صوت 825_380527_170225 8,625,226
11:27:23 ری شهری فقه صوت 540_951202 95 6,380,597
11:27:17 ری شهری فقه صوت 541_951203 95 5,679,239
11:25:24 آل راضي اصول صوت 815_380527_170225 7,255,668
11:15:54 فياض الفقه صوت 615_380527_170225 4,737,371
11:14:01 فياض الأصول صوت 615_380527_170225 6,102,228
10:53:59 مکارم فقه صوت 951207 95 8,299,461
10:30:24 مکارم فقه صوت 951207 8,299,461
10:22:04 مکارم فقه صوت 951207 2,818,048
10:08:09 سند فقه صوت 1231_380527_170225 8,861,861
09:41:03 علوی اصول متن 951203 95 8,542
09:41:03 علوی اصول متن 951204 95 678
09:40:06 علوی فقه متن 951203 95 9,902
09:40:06 علوی فقه متن 951204 95 7,536
09:39:32 سبحاني اصول متن 951203 95 15,468
09:35:57 گنجی2 اصول متن 951126 95 39,235
09:35:57 گنجی2 اصول متن 951127 95 40,564
09:35:57 گنجی2 اصول متن 951201 95 24,680
09:35:57 گنجی2 اصول متن 951202 95 34,243
09:25:28 سبحاني اصول صوت 951207 8,457,333
09:04:48 آل راضي اصول متن 380522 37 24,088

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo