درس‌های حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها

استاد حسین مظاهری (اصفهان)
خارج فقه
کتاب صلات: نماز آیات
کتاب صلات: ارکان نماز- مبطلات نماز- نماز آیات
کتاب صلات: اوقات نماز- شرایط مصلی- احکام مسجد- اذان و اقامه
کتاب زکات: مستحقین زکات- زکات فطره- موارد مصرف
کتاب خمس: متعلق خمس- مصارف خمس
کتاب اعتکاف: شرایط صحت- محرمات اعتکاف
کتاب زکات: شرایط وجوب- مستحقین زکات
کتاب صوم: مفطرات روزه- کفارات- احکام قضا
کتاب حج: وقوف- طواف- رمی جمرات
کتاب صوم: وجوب روزه- نیت
کتاب طلاق: انواع عده- طلاق خلع
کتاب حج: حج نذری- حج تبرعی- حج تمتع- حج قران
کتاب نکاح: عقد فضولی- نکاح موقت- احکام ولادت
کتاب طلاق: اقسام طلاق- طلاق معاطاتی
کتاب طهارت: تیمم جبیره- مبطلات تیمم
کتاب نکاح: اقسام نکاح- محرمات سببی- شرط خیار
کتاب طهارت: غسل مس میت- احکام شهید- تیمم میت- غسل جمعه
کتاب طهارت: غسل ترتیبی- ارتماسی- مستحبات غسل
کتاب دیات: بینی- سقط جنین- دیه حیوان
کتاب طهارت: اقسام آبها- کلب صید- شتر نجاست خوار
خارج فقه
کتاب شهادات: شرایط شاهد

استاد حسین مظاهری (اصفهان)
اخلاق
قانون وراثت- قانون تربیت- نحوست ایام- تجسم عمل
قانون تربیت- تفسیر آیات اخلاقی
تفسیر آیات اخلاقی
احادیث اخلاقی

استاد حسین مظاهری (اصفهان)
خارج اصول
اوامر- اجزاء- مقدمه واجب- نواهی- مفاهیم
تعریف علم اصول- صحیح و اعم
ادله استصحاب- اصل مثبت- تعادل و تراجیح- اجتهاد و تقلید
قطع- ظواهر- خبر واحد- اصول عملیه- برائت- اشتغال- استصحاب
دلالت امر- مقدمه واجب- اقسام واجب- نواهی- مفاهیم -عام و خاص- مطلق و مقید- مجمل و مبین
اجتهاد و تقلید- تعریف علم اصول- وضع- حقیقت و مجاز- صحیح و اعم- اوامر
ادله حجیت- خبرواحد- اصول عملیه- برائت- اصالت تخییر- استصحاب- اصل مثبت
اجتماع امر ونهی- مطلق و مقید- قطع- خبرواحد
تعریف علم اصول- وضع- صحیح و اعم– مشتق- اوامر- مقدمه واجب


استاد سیدمحمدعلی
موسوی جزایری (اهواز)
خارج فقه
کتاب طهارت
کتاب طهارت
کتاب الاجتهاد و التقلید- کتاب طهارت
کتاب حج: رمی جمرات- شرایط هدی- حلق و تقصیر
کتاب حج: عمره تمتع- شرایط طواف- وقوف در عرفات
کتاب حج: اقسام حج- عمره تمتع- محرمات احرام
قواعد فقهیه: الزام- نفی سبیل- سبق- حرمت اعانه
بانکداری اسلامی: شرکت- سلف- خرید اقساطی- قواعد فقهی
بانکداری اسلامی: جوایز بانکی- عقود بانکی- مضاربه- جعاله- اجاره به شرط تملیک
کتاب صلات: شکوک مبطله و صحیحه- سجده سهو- قضای تشهد
کتاب صلات: نماز مسافر- حد ترخص- وطن- نماز جمعه- شرایط و کیفیت خطبتین
کتاب صلات: نماز استیجاری- اخذ اجرت- نماز قضا
کتاب صلات: احکام نماز قضا
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه

استاد سیدمحمدعلی
موسوی جزایری (اهواز)
خارج اصول
اصول عمليه
اصول عمليه
مفاهیم- عام و خاص
مفاهیم- عام و خاص
اجتماع امر و نهی- اقتضاء نهی- اقسام نهی- مفاهیم
ضد-اوامر-نواهی- اجتماع امر ونهی- اقسام واجب
اجزاء- وجوب مقدمه- اقسام مقدمه- تقسیمات واجب
مشتق- اوامر- دلالت امر
وضع- حقیقت و مجاز- صحیح و اعم
تعادل و تراجیح- انقلاب نسبت- اجتهاد و تقلید- تعریف علم اصول
استصحاب شرایع سابقه- اصل مثبت- استصحاب عقاید- تعارض و تزاحم
أصالت اشتغال- استصحاب- استصحاب کلی- استصحاب تعلیقی
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول


مرحوم استاد محمد محمدی ری‌شهری
(شهر ری)
خارج فقه
کتاب حج
کتاب حج
کتاب حج: لباس احرام- تروک احرام- باروری پزشکی
کتاب حج: مواقیت حج- احرام- نیت- تلبیه- مرگ مغزی- پیوند اعضا
کتاب حج: استطاعت- اقسام حج- طواف نساء- مواقیت حج
کتاب حج: استطاعت- اضرار به نفس
کتاب خمس: مصارف خمس- انتقال خمس- انفال
کتاب حج: حج صبی- استطاعت
کتاب خمس: موارد خمس- مصارف خمس- تقسیم خمس- مالکیت خمس
کتاب صلات: وقت نماز جمعه- غسل روز جمعه- کفایت غسل از وضو
کتاب خمس: غنیمت- معدن
کتاب صلات: نماز جمعه در عصر غیبت- شرایط نمازجمعه- شرایط خطبه

مرحوم استاد محمد محمدی ری‌شهری
(شهر ری)
تفسیر
سوره بقره: تفسیر آیات 5 و 6
سوره بقره: تفسیر آیات 1 الی 4
سوره حمد: تفسیر آیه 6
سوره حمد: تفسیر آیات 5 و 6
سوره حمد: تفسیر آیات 4 و 5
سوره حمد: تفسیر آیات 2 الی 4
سوره حمد: تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم- ویژگی های ربوبیت
سوره حمد: ویژگی های سوره حمد


استاد علی‌اکبر رشاد
خارج اصول
خارج اصول
نواهی
أوامر- أقسام مقدمه
أوامر- أقسام مقدمه
ضد- ترتب- أوامر- اجزاء
أوامر- دلالت امر- نواهی- متعلق اوامر و نواهی
أحکام وضعیه- صحت و فساد در عبادات و معاملات- واجب تعبدی و توصلی
أوامر- دلالت امر
وضع- حقیقت شرعیه- صحیح و اعم
وضع- حقیقت و مجاز
الفاظ- وضع- اقسام دلالت
خارج اصول
خارج اصول
فلسفه اصول

استاد علی‌اکبر رشاد
خارج فقه
کتاب قضاء
کتاب قضاء
کتاب قضاء
کتاب قضاء: قواعد فقه القضاء- قاعده استقلال قاضی- بی طرفی قاضی
کتاب قضاء: مبادی- پیشینه- فقه القضاء
فقه حکومت

استاد علی‌اکبر رشاد
فقه معاصر
مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک (کرونا)
مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک (کرونا)

استاد علی‌اکبر رشاد
فقه فرهنگ
تعریف فرهنگ- اوصاف و خصائص فرهنگ
فلسفه فرهنگ- بررسی تعاریف مختلف- خصایص فرهنگ

استاد علی‌اکبر رشاد
علوم قرآنی
منطق فهم قرآن
نظریه ابتناء- وحیانی بودن لفظ، متن و محتوای قرآن

استاد علی‌اکبر رشاد
اخلاق
شرح خطبه متقین


استاد هادی نجفی
خارج فقه
کتاب الخيارات: شروط
کتاب الخيارات: خيار العيب - ماهيّة العيب - شروط
کتاب مکاسب: خیارات

استاد هادی نجفی
خارج فقه
کتاب الحدود و التعزيرات

استاد هادی نجفی
خارج اصول
اجتهاد و تقلید
تعادل و تراجيح - اجتهاد و تقلید


استاد لطف‌الله دژکام
خارج فقه
فقه پزشکی
فقه پزشکی


استاد سید علی‌اصغر دستغیب
خارج فقه
کتاب صوم
كتاب صلات - نماز جماعت- احکام شکوک

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo