آرشیو سال 96-97 درس خارج اصول - خبر واحد - اصول عملیه (برائت، تخییر، احتیاط)
استاد احمد عابدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
استدلال قائلين به حجيت شهرت 97/02/16
استدلال قائلين به حجيت شهرت 97/02/15
شهرت و انواع آن 97/02/10
تعارض اجماعات 97/02/09
فرق خبر حدسي و حسي 97/02/08
وجه حجيت اجماع از نظر شيعه 97/02/03
ادله روايي عامه نسبت به اجماع 97/02/02
نظر اهل سنت درباره اجماع 97/02/01
تاثير قول علماء در حجيت 97/01/28
اجماع منقول 97/01/27
اجماع و اجماع منقول 97/01/26
كتب لغت 97/01/21
اهل خبره بودن لغوي 97/01/20
مقدمه براي اثبات وضع 97/01/19
حجيت قول لغوي 97/01/18
اعجاز قرآن كريم 96/12/21
تحريف و عدم تحريف قرآن كريم 96/12/20
ظاهر و باطن و حد و مطلع قرآن 96/12/19
ترجمه، تفسير و تأويل قرآن كريم 96/12/15
جواب اخباري ها 96/12/14
ديگر استدلالهاي اخباري‌ها 96/12/13
نظر اخباري‌ها درباره ظواهر 96/12/12
حرف اشاعره و نقد آن 96/12/07
ظنون خاصه، حجيت ظواهر 96/12/06
معناي حجيت 96/12/05
معناي اصل عدم حجيت 96/11/24
اصل اولي در امارات 96/11/23
اصل اولي در امارات 96/11/17
اشكال امام خميني به مرحوم ف... 96/11/16
جواب آيت الله نائيني 96/11/15
جمع حكم ظاهري و واقعي 96/11/14
راه حل امام خميني، آخوند و شيخ 96/11/08
جمع بين حكم ظاهري و واقعي 96/11/07
مصلحت سلوكي 96/11/03
ظن و امارات 96/11/02
علم اجمالي و سقوط تكليف 96/11/01
علم اجمالي 96/10/30
علم اجمالي 96/10/26
بحث علم اجمالي 96/10/25
عقل نظري و عقل عملي 96/10/24
قطع قطاع 96/10/23
موافقت التزاميه 96/10/19
موافقت التزاميه 96/10/18
نظر امام خميني و نقد آن 96/10/17
موافقت التزاميه 96/10/16
موافقت التزاميه 96/10/12
ظن به حكم، موضوع حكم ديگر 96/10/11
مراتب تشريع حكم 96/10/10
اصول عمليه قائم مقام قطع 96/10/09
پاسخ اشكالات وارد بر كفايه 96/10/05
تبيين حجت بودن امارات 96/10/03
نظر آخوند قائم مقامي قطع 96/10/02
استدلال حجيت اماره درجانشين... 96/09/27
قيام امارات و اصول جاي قطع 96/09/25
امكان قطع به حكم درموضوع هم... 96/09/21
اقسام قطع 96/09/20
نظر امام خميني در قرب الي الله 96/09/19
قبح فعلي تجري 96/09/18
تنبيهات بحث تجري 96/09/11
ملازمه بين قبح با حرمت 96/09/07
استحقاق عذاب متجري 96/09/06
بحث وجوب و عدم وجوب انقياد 96/09/04
متجري و استحقاق عقاب 96/08/09
تجري 96/08/08
حجيت قطع و جايگاه عقل 96/08/06
حجيت قطع 96/08/02
نظر امام خميني در قطع مكلف 96/08/01
اشكالات آخوند به شيخ در قطع 96/07/25
اصولي يا كلامي بودن قطع 96/07/22
مقدماتي براي شروع بحث 96/07/17

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo