آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد سید کاظم مصطفوی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تحقيق تكميلي درباره مسئله ش... 98/02/10
تحقيق درباره مسئله شماره پا... 98/02/09
مسئله شماره چهارده 98/02/08
مسئله شماره سيزده 98/02/07
تفسير آيه پانزده و شانزدهم ... 98/02/04
مسئله يازدهم 98/02/03
مسئله شماره ده 98/02/02
مسئله شماره دهم 98/01/31
98/01/28
بحث درباره حكم نقاء متخلل 98/01/27
تحقيق درباره حكم نقاء متخلل 98/01/26
تحقيق تكميلي درباره حكم نقا... 98/01/25
تتمه مسئله ششم 98/01/24
تفسير آيه هفتاد و پنج سوره ... 98/01/21
بحث درباره اشتراط توالي 98/01/20
تحقيق درباره اشتراط توالي و... 98/01/19
مسئله شمار ششم 98/01/18
مسئله ششم حدود زماني ايام حيض 98/01/17
تتمه مسئله پنج شروط مربوط ب... 97/12/27
فروع مسئله پنجم 97/12/26
تحقيق تكميلي مسئله شماره پنجم 97/12/25
تفسير آيه چهل و دوم سوره حج... 97/12/22
مسئله پنجم اگر مايعي از زن ... 97/12/21
توضيح تكميلي در تفاصيل مسئل... 97/12/20
تحقيق درباره مسائل مربوط به... 97/12/18
تفسير آيه چهل و پنجم سوره ا... 97/12/15
مسئله سوم حيض با مرضعه بودن... 97/12/14
مسئله پانزدهم تداخل اغسال و... 97/11/28
مسئله پانزده تداخل اغسال مت... 97/11/27
تفسير آيه بيست و هفتم سوره ... 97/11/17
مسئله پانزدهم غسل واحد آيا ... 97/11/16
تحقيق تكميلي مسئله چهارده 97/11/15
مسئله سيزدهم 97/11/14
بحث تكميلي مسئله دوازدهم شك... 97/11/13
تفسير آيه بيست و چهار سوره ... 97/11/10
بحث و تحقيق درباره فروع مرب... 97/11/09
بحث و تحقيق درباره مسئله نهم 97/11/08
تحقق حدث در حال اغتسال 97/11/07
بحث و تحقيق در فروعات غسل ج... 97/11/06
تفسير آيه اول و پنجم سوره ا... 97/11/03
مسئله هفتم از فروعات غسل جنابت 97/11/02
تفسير آيه چهل و سوم سوره رع... 97/10/26
درباره فروعات مستحبات غسل ج... 97/10/25
مسئله سوم و دو تتمه 97/10/24
بررسي نصوص حكم بلل مشتبه بع... 97/10/23
مسئله اول مكروه است كمك گرف... 97/10/22
تفسير آيه بيست و دوم سوره ر... 97/10/19
تحقيق در مستحبات غسل جنابت 97/10/18
ادله مستحبات غسل جنابت 97/10/17
فصل في مستحبات الغسل 97/10/16
مسئله بيست و دوم كيفيت غسل ... 97/10/15
تفسير آيه بيست و پنجم سوره ... 97/10/12
مسئله بيست و يك هزينه مربوط... 97/10/11
مسئله هجدهم با آب غير مباح ... 97/10/10
تكميل مسئله شانزدهم 97/10/09
فروع غسل جنابت مسئله سيزدهم... 97/10/08
بحث تكميلي فرق بين شرط واقع... 97/10/04
جمع بندي و تحقيق درباره كيف... 97/10/03
مسئله يازده اگر حوضي بود كم... 97/10/02
مسئله هشتم استثناءات عدم مو... 97/10/01
تفسير آيه هفتم سوره رعد درب... 97/09/28
تحقيق درباره تداخل اسباب طهارت 97/09/26
مسئله پنجم يشترط في كل عضو ... 97/09/25
لا فرق في كيفيه الغسل باحد ... 97/09/24
تفسير آيه صد و هشتم سوره هو... 97/09/21
بحث تكميلي غسل ارتماسي 97/09/20
له كيفيتان الاولي الترتيب ا... 97/09/19
كيفيت غسل جنابت از اعلي به ... 97/09/18
ترتيب بين اعضاي غسل جنابت 97/09/17
تفسير آيه صد و شانزدهم سوره... 97/09/14
تحقيق در وجوب ترتيب در غسل ... 97/09/13
وجوب ترتيب در غسل جنابت 97/09/12
در غسل جنابت واجب غَسل ظاهر... 97/09/11
نيت غسل جنابت 97/09/10
تفسير آيه نود و هشت سوره هو... 97/09/07
تحقيق درنحوه وجوب غسل جنابت 97/09/06
مكروهات در حال جنابت 97/09/05
مكروهات در حال جنابت 97/09/03
تفسير آيه هشتاد و ششم سوره ... 97/08/30
فصل فيما يكره علي الجنب 97/08/29
مسئله نهم علم اجمالي به جنابت 97/08/28
تتمه بحث نسبت به مسئله هشتم 97/08/27
مسئله هفت اجير گرفتن جنب بر... 97/08/26
تفسير آيه 80 هود درباره ولا... 97/08/23
مسئله دوم حرمت دخول جنب در ... 97/08/21
امر پنجم از امور محرمه حال ... 97/08/20
پنجم از محرمات جنابت 97/08/19
تتمه بحث درباره مكث جنب در ... 97/08/01
محرمات حال جنابت 97/07/30
اموري كه جنب بايد اجتناب كند 97/07/29
تتمه بحث در مورد صوم 97/07/28
دو نكته تكميلي 97/07/24
تحقيق در وجوب غسل براي نماز... 97/07/22
مسئله نهم از ابواب جنابت 97/07/21
تفسير آيه 17 سوره هود دربار... 97/07/18
بحث تكميلي در مورد مسئله هفتم 97/07/17
مسئله پنجم از ابواب غسل جنابت 97/07/16
مسئله 3 في الجنابه الدائره ... 97/07/15
فرع سوم از مسئله اول 97/07/14
تفسير آيات 13 و 14 سوره هود... 97/07/11
تحقيق درباره مسئله يك از مس... 97/07/10
مسئله اول و سه فرع در آن 97/07/09
جمع بندي بحث درباره خنثي 97/07/08
بحث و تحقيق در فروعات مترتب... 97/07/07
بحث و تحقيق در فرع دوم از ف... 97/07/04
بحث و تحقيق درباره فروعات م... 97/07/03
غسل جنابت و دو سبب آن 97/07/02
بحث اغسال 97/07/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo