< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 در ادامه مسأله سوم تحریر پس از بیان غسل وجه و شرائط آن بحث غسل یدین مطرح شده است:
 فرع دوم: وجوب غسل یدین
 «و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع و يجب غسل شي‌ء من العضد للمقدمة كالوجه، و لا يجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة».
 در این عبارت چند بحث را درباره غسل یدین مطرح میکنند:
 بحث اوّل: اصل وجوب غسل یدین مجمعٌعلیه است
 درباره اصل وجوب غسل یدین ‌در وضو است که در آن هیچ اشکالی نیست و هم کتاب و هم روایات متعدّده دلالت بر این وجوب ‌دارند و در آیه شریفه آمده: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»؛ لذا احدی از مسلمین با وجوب غسل یدین مخالفتی نکرده و بعضی هم چنین ‌تعبیر کردهاند که غسل یدین در وضو از ضروریّات دین است؛ بنابراین اصل وجوب غسل یدین قابل ‌تردید نبوده و اجماع و کتاب و سنّت که بالاتر از آن اجماع هستند بر آن دلالت دارند.
 بحث دوم: وجوب غسل مرفقین همراه با غسل یدین
 امّا بحث دوم ‌درباره غسل یدین، بحث غسل مرفقین است؛ اینکه آیا مرفقین داخل در مغسول هستند یا خیر. از ‌مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل شده که ایشان فرموده: فقها به اجمعهم ملتزم به وجوب ‌غسل مرفقین همراه با غسل یدین هستند و در آخر هم ایشان فرموده: «و قد ثبت عن الأئمة(عليهمالسّلام) ان المراد بها في الآية «مع» فعلمنا بذلك وجوب غسلهما»؛ [1] که در آینده به این بحث میپردازیم. البتّه ‌مرحوم شیخ طوسی این نکته را به ائمّه نسبت داده که در روایت هم چنین چیزی آمده است. لذا ‌آنچه مستند ما درباره غسل مرفقین میباشد روایاتی است که در آنها وضوی پیامبر اکرم حکایت ‌شده، مانند حدیث دوم باب پانزدهم از ابواب وضو که صحیحه «زراره» میباشد و در آن آمده: «- ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا- ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى- فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا- فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى- فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ- حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ». در این ‌روایت حضرت دست راست و چپ خود را بر روی مرفق قرار دادهاند و از خود مرفق آب ریخته و ‌از مرفق دست کشیدند و تا انگشتان دست را غسل کردند. یعنی حضرت خود مرفق را شستهاند و ‌در صحیحه «زراره» به این امر تصریح شده است. گذشته از اینکه عرض کردیم که تسالم اصحاب ‌و اجماعات نیز دلالت بر این مطلب میکند. لذا بر اساس این روایات نتیجه میگیریم در آیه شریفه ‌«إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»، غایت داخل در مغیّا است؛ یعنی در این آیه اینطور است که غایت داخل در مغیّا است و الّا از نظر ‌محاورات عرفیّه همیشه اینطور نیست که غایت داخل در مغیّا باشد. در بسیاری از موارد، غایت داخل ‌در مغیّا نیست؛ مانند «صرت من البصرة الی الکوفة» مثالهایی از این قبیل که غایت داخل در مغیّا نیست.
 بنا‌بر‌این هر جایی که ما قرینه و شاهدی داشته باشیم که غایت داخل در مغیّا است، مشکلی نداریم و میپذیریم؛ ولی این‌طور نیست که همیشه و به طور کلّی غایت داخل در مغیّا باشد. لذا در مواردی که غایت داخل در مغیّا است، «إلی» که در عبارت میآید و به معنای «انتها» است، به معنای «حتّی» و «مع» گرفته می‌شود؛ بنابراین همانطور که مرحوم شیخ طوسی(رحمهالله) بیان کرده بودند، «إلی المرافق» در آیه شریفه ‌«إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»، به معنای «مع‌المرافق» یا «حتّی‌المرافق» است.
 البتّه در اینجا لازم است به این مطلب دقّت شود که از نظر بحث لغوی، مقام استعمال با مقام اراده ‌جدّی باید تفکیک شوند. از نظر استعمال «إلی» به معنای انتها است، مانند «مِن» که به معنای ابتدا می‌باشد. ‌ولی ما به وسیله مراتبی که در کلام وجود دارد، کشف اراده جدّی میکنیم؛ یعنی کشف میکنیم که ‌غایت داخل در مغیّا است. قرینه ما بر این مطلب، هم سنّت معتبره مانند صحیحه «زراره» است ‌و هم تسالم اصحاب و اجماعات که مرفق باید شسته شود. لذا بر اساس این قرینه میگوییم «إلی» در ‌آیه شریفه به معنای «مع» و «حتّی» است و اراده جدّی این است که غایت داخل در مغیّا است و گرنه از ‌نظر استعمال «إلی» به معنای انتها، و منتهیالیه داخل در موضوع حکم است. بنابراین نباید تصوّر شود که ‌«إلی» به معنای «مع» یا «حتّی» استعمال شده است. «إلی» در همان معنای خود که «انتها» است استعمال شده و ‌این دو مقام باید از هم تفکیک شوند.
 فقط مسأله مهم این است که ما به وسیله قرائن و شواهد، اراده ‌جدیّه را کشف میکنیم و میگوییم اینطور نیست که غایت همیشه داخل در مغیّا باشد. بلکه در ‌همین عبارت «صرت من البصرة الی الکوفة»، «إلی» به معنای انتهاست و غایت داخل در مغّیا نیست. بنابراین علاوه بر اینکه غسل ‌یدین واجب است، غسل مرفق هم واجب است.
 بحث سوم: بررسی نظرات درباره مرفق
 بحث بعدی این است که اساساً مرفق چیست. درباره ‌اینکه مرفق چیست سه احتمال یا تفسیر بیان شده است:
 تفسیر اوّل: مرفق آن خط موهومی است که ‌فاصل بین عظم زراع است و دو عظم عضد را احاطه کرده است. در واقع مرفق بر اساس این تفسیر ‌نقطه برخورد سه استخوان میشود. دو استخوان از بازو که در دو طرف آن قرار دارند و یک ‌استخوان هم از ساعد که قفل و اساس آن را تشکیل میدهد و این نقطهای که این دو بخش و سه استخوان با هم برخورد میکنند را مرفق میگویند.‌
 اشکالی که به این تفسیر شده این است که در ما نحن فیه، ظاهراً تعبیر خط موهوم نمیتواند مراد ‌باشد؛ چون بحث ما درباره غسل است و غسل نسبت به اجسام خارجیّه محقّق میشود و خط وهمی ‌شست و شویی ندارد. لذا این معنا صحیح نبوده و این تفسیر را باید کنار گذاشت.‌
 تفسیر دوم: مراد از مرفق، عظم زراع است که متداخل در دو عظم عضد میباشد؛ یعنی آن استخوانی ‌که به دو استخوان بازو متّصل میشود که اگر این تفسیر را بپذیریم جای آن دارد که محل نزاع قرار ‌بگیرد. که آیا غایت در مغیّا داخل است یا خیر؟
 تفسیر سوم: مرفق مجموع عظام ثلاثه است. چون این سه استخوان به هم متّصل هستند و در یکدیگر ‌قفل شدهاند و چفت میشوند؛ دو استخوان برای بازو و یک استخوان هم برای ساعد است. ‌
 این تفسیر سوم هم میتواند محلّ بحث قرار بگیرد که ببینیم آیا داخل در غسل یدین هست یا خیر.
 ‌در آیه شریفه قرینهای وجود ندارد که بخواهد مرفق را تبیین کند. در سنّت هم قرینه و عبارتی نداریم ‌که مرفق را توضیح داده باشد. لذا اینجا علمای ما دو دسته شدهاند؛ عدّهای مانند علّامه در کتاب ‌تذکرة و نهایة، مرفق را عظم زراع و استخوان ساعد گرفتهاند. ولی مشهور علما عظام ثلاثه را به ‌عنوان مرفق حساب کرده اند و آنچه مشهور گفتهاند، هم با لغت و هم با برخی از ادلّه که در احکام ‌دیگر وجود دارد مؤافق میباشد که به این ادلّه خواهیم پرداخت.‌
 مرفق از نظر لغوی به معنای رفق است؛ رفق هم به معنای التئام بین دو شیء میباشد. مفصل هم که ‌در بین ما متداول است، جایگاهی است که سه استخوان با هم ملتئم میشوند؛ بنابراین به مجموعه این سه ‌استخوان میگوییم مفصل. لذا مرفق همان دو استخوان عضد است که با عظم زراع ملتئم شده؛ ‌لذا معنا ندارد که مثل مرحوم علّامه مرفق را فقط عظم زراع بدانیم و مأمورٌبه در غسل مرفق را ‌همین مقدار تلقّی کنیم.‌ از نظر لغوی این معنا برداشت نمیشود؛ بلکه ما باید از نظر لغت هر سه عظم را که با هم ملتئم شده‌اند به معنای مرفق و در حکم مأمورٌبه بدانیم.‌
 از نظر ادلّه، حدیث دوم باب چهل و نهم از ابواب وضو قرینه بر این است که نظر مشهور ‌درباره حدّ مرفق صحیح میباشد: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ- قَالَ يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ».‌ [2]
 سند این روایت صحیح است. ظاهر این عبارت اینطور است که زراع این فرد قطع شده و از مفصل ‌جدا گشته و بیرون آمده است؛ یعنی زراع از بین دو عظم عضد بیرون آمده و زراعی در کار نیست. ‌حضرت میفرماید «يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ»؛ آنچه از عضد باقی مانده را غسل کند که مقصود همان دو استخوانی است که ‌متّصل به زراع میشود. بنابراین در این روایت شاهد بر این مطلب میباشد که عضد با دو عظم خود ‌قسمتی از مرفق به حساب میآیند که اگر بعضی از مرفق جدا شده، بعضی از آن که باقی مانده است ‌باید شست و شو شود. لذا دیگر معنا ندارد که بگوییم مرفق همان عظم زراع است که اگر این عظم ‌زراع باشد، مرفق هم هست و شستن آن واجب و اگر آن نباشد مرفقی در کار نیست و غسل هم ‌واجب نمیباشد.‌
 لذا بر اساس این روایت میگوییم که مرفق عبارت از سه استخوانی است که دو تای آنها ‌استخوانهای بازو و یکی استخوان ساعد است.‌
 بحث چهارم: وجوب تقدیم غسل ید یمنی بر یسری
  در باب غسل یدین یک مطلبی وجود دارد که در تحریر متعرّض آن نشدهاند و آن مسأله تقدم غسل ‌ید یمنی بر ید یسری است. ایشان حرف غسل یدین را مطرح میکند و میفرماید: «و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع»؛ حال آنکه در ‌غسل یدین ترتیب وجود دارد.
 امّا دلیل تقدیم غسل دست راست بر چپ روایات متعدّده و صحاحی ‌است که معتبر میباشند.‌
 روایت اوّل: یکی از این روایات صحیحه «حلبی» است که حدیث نهم باب سی و پنجم از ابواب وضو میباشد: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ- فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ- فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ- وَ لَا يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ- وَ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً». [3] در ‌این روایت درباره کسی سؤال میشود که صورت خود را شسته بوده ولی دست راست خود ‌را فراموش کرده که غسل کند. و سپس اعمال وضو را انجام داده است که حضرت میفرماید ‌وقتی بر میگردد ابتدا دست راست خود را بشوید و بعد دو مرتبه دست چپ خود را غسل کند که ‌معلوم میشود رعایت ترتیب بین راست و چپ لازم است. و گرنه اگر لازم نبود دیگر حضرت نمی‌فرمودند دو مرتبه دست چپ خود را بشوید.
 روایت دوم: حدیث هشتم این باب است که «سماعة» از «‌ابوبصیر» نقل میکند و چون در سند «سماعة» وجود دارد روایت موثّقه است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ- فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ- ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ- فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ- فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ- وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ- فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ». [4] حضرت در این عبارت ‌خیلی واضح مطلب را بیان کردهاند.‌
 روایت سوم: حدیث دوم این باب است که صحیحه «منصوربنحازم» میباشد: «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ- قَالَ يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ». [5]
 بر اساس این ‌روایت دیگر جای تردید نیست که ید یمنی باید بر ید یسری مقدّم شود. البتّه نمیشود بگوییم ‌عدم بیان این مطلب در تحریر به این دلیل است که ایشان این مسأله را به وضوح خود واگذار کردهاند.‌ چون درباره اصل غسل یدان هم بیان کردیم که وجوب آن از ضروریّات بوده و تردیدی در آن نیست. ‌لذا اگر ملاک وضوح مطلب باشد ایشان نباید متعرّض اصل غسل یدین هم میشد. اگر چه تعبیری ‌که درباره غسل یدین آوردهاند اینطور است: «و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع»؛ و کأنّه ایشان اصل وجوب غسل یدین را مفروض ‌گرفتهاند و فقط بحث کیفیّت غسل یدین را بیان کردهاند؛ البتّه اینها ظرافتهایی است که بزرگان در تعابیر خود ‌به کار میبرند؛ بنابراین چه بسا بتوان گفت که ایشان این مطلب را که ید یمنی باید مقدّم بر یسری ‌باشد مفروض گرفتهاند. ولی در عروة متعرّض این مطلب شده و مانند کسانی که متعرّض نشدهاند ‌به وضوح خود واگذار نکرده است. بر خلاف تحریر که ظاهراً متعرّض مواردی که اصل وجوب آنها ‌واضح بوده نشده. یکی اصل وجوب غسل یدین و دیگر وجوب تقدیم ید یمنی بر یسری.‌


[1] . الخلاف، ج:‌1، ص: 78
[2] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 479
[3] . همان، ص: 452‌
[4] . همان
[5] . همان؛ ص: 451

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo