آرشیو سال 1401-1400 درس خارج فقه-فقه پزشکی
استاد لطف‌الله دژکام
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط عوضين 1400/10/13
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/10/12
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرائط متعاقدين 1400/10/11
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/10/06
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/10/05
1400/10/04
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/30
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/29
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/21
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرايط متعاقدين 1400/09/20
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/16
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/15
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /شرايط متعاقدين 1400/09/14
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/13
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرايط متعاقدين 1400/09/08
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /شروط متعاقدين 1400/09/07
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرائط متعاقدين 1400/09/06
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرايط متعاقدين 1400/09/01
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرطيت بلوغ در متعاقدين 1400/08/30
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شرطيت بلوغ در متعاقدين 1400/08/29
فقه معاصر/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/08/25
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /مسلوب العباره بودن صبي 1400/08/24
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /شروط متعاقدين 1400/08/22
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /اجاره معاطاتي 1400/08/18
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /مسلوب العباره بودن صبي 1400/08/17
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /ماهيت قرارداد بين پزشك و بيمار 1400/08/16
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /نوع عقد بين پزشك و بيمار 1400/07/26
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /ماهيت قرارداد بين پزشك و بيمار 1400/07/24
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /ماهيت عقد بين پزشك و بيمار 1400/07/20
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /ماهيت قرارداد بين پزشك و بيمار 1400/07/18
مسائل مستحدثه/فقه پزشكي /اخذ اجرت بر طبابت 1400/07/17

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo