آرشیو سال 91-90 درس تفسیر-سوره‌های مومنون، نور، فرقان، شعراء و نمل
آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيات 89 تا 93 سوره نمل 91/03/24
آيات 89 تا 93 سوره نمل 91/03/23
آيات 89 تا 90 سوره نمل 91/03/22
آيات 86 تا 88 سوره نمل 91/03/21
آيات 82 تا 85 سوره نمل 91/03/20
آيات 74 تا 81 سوره نمل 91/03/13
آيات 66 تا 75 سوره نمل 91/03/10
آيات 62 تا 63 سوره نمل 91/03/09
آيات 59 تا 64 سوره نمل 91/03/08
آيات 59 تا 62 سوره نمل 91/03/07
آيات 52 تا 58 سوره نمل 91/03/06
آيات 48 تا 53 سوره نمل 91/03/03
آيات 45 تا 53 سوره نمل 91/03/02
آيات 41 تا 44 سوره نمل 91/03/01
آيات 38 تا 43 سوره نمل 91/02/31
آيات 32 تا 37 سوره نمل 91/02/30
آيات 29 تا 38 سوره نمل 91/02/27
آيات 27 تا 35 سوره نمل 91/02/26
آيات 27 تا 33 سوره نمل 91/02/25
آيات 20 تا 26 سوره نمل 91/02/24
آيات 17 تا 22 سوره نمل 91/02/23
آيات 15 تا 20 سوره نمل 91/02/20
آيات 13 تا 16 سوره نمل 91/02/19
آيات 8 تا 14 سوره نمل 91/02/18
آيات 6 تا 14 سوره نمل 91/02/17
آيات 6 تا 11 سوره نمل 91/02/16
آيات 1 تا 6 سوره نمل 91/02/13
آيات 216 تا 228 سوره شعراء 91/02/12
آيات 214 تا 227 سوره شعراء 91/02/11
آيات 210 تا 219 سوره شعراء 91/02/10
آيات 200 تا 212 سوره شعراء 91/02/09
آيات 200 تا 209 سوره شعراء 91/02/03
آيات 192 تا 204 سوره شعراء 91/02/02
آيات 193 تا 200 سوره شعراء 91/01/30
آيات 176 تا 191 سوره شعراء 91/01/29
آيات 160 تا 175 سوره شعراء 91/01/28
آيات 141 تا 159 سوره شعراء 91/01/27
آيات 123 تا 140 سوره شعراء 91/01/26
آيات 105 تا 122 سوره شعراء 91/01/23
آيات 83 تا 104 سوره شعراء 91/01/22
آيات 83 تا 91 سوره شعراء 91/01/21
آيات 69 تا 89 سوره شعراء 91/01/20
آيات 69 تا 86 سوره شعراء 91/01/16
آيات 52 تا 68 سوره شعراء 91/01/15
آيات 52 تا 67 سوره شعراء 91/01/14
آيات 45 تا 51 سوره شعراء 90/12/23
آيات 41 تا 50 سوره شعراء 90/12/22
آيات 23 تا 48 سوره شعراء 90/12/21
آيات 15 تا 29 سوره شعراء 90/12/20
آيات 12 تا 22 سوره شعراء 90/12/17
آيات 10 تا 21 سوره شعراء 90/12/16
آيات 10 تا 18 سوره شعراء 90/12/15
آيات 5 تا 15 سوره شعراء 90/12/14
آيات 1 تا 9 سوره شعراء 90/12/13
آيات 74 تا 77 سوره فرقان 90/12/10
آيات 74 تا 77 سوره فرقان 90/12/09
آيات 72 تا 77 سوره فرقان 90/12/08
آيات 72 تا 75 سوره فرقان 90/12/07
آيات 67 تا 72 سوره فرقان 90/12/06
آيات 63 تا 71 سوره فرقان 90/12/03
آيات 63 تا 70 سوره فرقان 90/12/02
آيات 58 تا 64 سوره فرقان 90/12/01
آيات 58 تا 44 سوره فرقان 90/11/30
آيات 55 تا 59 سوره فرقان 90/11/29
آيات 52 تا 58 سوره فرقان 90/11/26
آيات 45 تا 54 سوره فرقان 90/11/25
آيات 45 تا 50 سوره فرقان 90/11/24
آيات 41 تا 49 سوره فرقان 90/11/23
آيات 40 تا 44 سوره فرقان 90/11/19
آيات 37 تا 41 سوره فرقان 90/11/18
آيات 32 تا 40 سوره فرقان 90/11/17
آيات 30 تا 37 سوره فرقان 90/11/16
آيات 30 تا 34 سوره فرقان 90/11/15
آيات 23 تا 31 سوره فرقان 90/11/11
آيات 23 تا 29 سوره فرقان 90/11/10
آيات 21 تا 24 سوره فرقان 90/11/09
آيات 21 تا 23 سوره فرقان 90/10/19
آيات 19 تا 22 سوره فرقان 90/10/18
آيات 16 تا 20 سوره فرقان 90/10/17
آيات 17 تا 20 سوره فرقان 90/10/14
آيات 12 تا 18 سوره فرقان 90/10/13
آيات 7 تا 16 سوره فرقان 90/10/12
آيات 4 تا 11 سوره فرقان 90/10/11
آيات 1 تا 6 سوره فرقان 90/10/10
آيات 1 تا 3 سوره فرقان 90/10/07
آيات 62 تا 64 سوره نور 90/10/06
آيات 62 تا 64 سوره نور 90/10/05
آيات 60 تا 61 سوره نور 90/10/04
آيات 58 تا 60 سوره نور 90/10/03
آيات 56 تا 58 سوره نور 90/09/29
آيات 55 تا 57 سوره نور 90/09/28
آيات 55 تا 56 سوره نور 90/09/27
آيات 53 تا 55 سوره نور 90/09/26
آيات 46 تا 52 سوره نور 90/09/23
آيات 45 تا 50 سوره نور 90/09/22
آيات 45 تا 46 سوره نور 90/09/21
آيات 41 تا 43 سوره نور 90/08/30
آيات 39 تا 43 سوره نور 90/08/29
آيات 39 تا 41 سوره نور 90/08/28
آيات 37 تا 40 سوره نور 90/08/25
آيات 35 تا 38 سوره نور 90/08/23
آيات 36 تا 38 سوره نور 90/08/22
آيات 35 تا 37 سوره نور 90/08/21
آيات 35 تا 37 سوره نور 90/08/18
آيات 32 تا 35 سوره نور 90/08/17
پيرامون روز عرفه 90/08/15
آيات 32 تا 34 سوره نور 90/08/14
آيات 31 تا 32 سوره نور 90/08/11
آيات 30 تا 31 سوره نور 90/08/10
آيات 30 تا 31 سوره نور 90/08/09
آيات 25 تا 29 سوره نور 90/08/08
آيات 25 تا 29 سوره نور 90/08/07
آيات 24 تا 26 سوره نور 90/08/04
آيات 24 تا 26 سوره نور 90/08/03
آيات 21 تا 26 سوره نور 90/08/02
آيات 21 تا 26 سوره نور 90/08/01
آيات 14 تا 21 سوره نور 90/07/30
آيات 11 تا 20 سوره نور 90/07/27
آيات 11 تا 18 سوره نور 90/07/26
آيات 4 تا 10 سوره نور 90/07/25
آيات 1 تا 5 سوره نور 90/07/24
آيات 1 تا 3 سوره نور 90/07/23
آيات 1 تا 3 سوره نور 90/07/20
آيات 1 تا 3 سوره نور 90/07/19
آيات 1 تا 2 سوره نور 90/07/18
آيات 115 تا 118 سوره مومنون 90/07/17
آيات 112 تا 118 سوره مومنون 90/07/16
آيات 107 تا 115 سوره مومنون 90/07/13
آيات 102 تا 111 سوره مومنون 90/07/12
آيات 99 تا 108 سوره مومنون 90/07/11
آيات 99 تا 102 سوره مومنون 90/07/10
آيات 93 تا 100سوره مومنون 90/07/09
آيات 91 تا 98 سوره مومنون 90/07/06
آيات 91 تا 95 سوره مومنون 90/07/05
آيات 91 تا 92 سوره مومنون 90/07/04
آيات 91 تا 92 سوره مومنون 90/07/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo