آرشیو سال 99-98 درس خارج فقه-کتاب الحج
استاد سید محمدعلی موسوی‌جزایری
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
دلائل وجوب، زمان و شرايط/حل... 98/09/23
ضمان هدي در فرض مصرف در غير... 98/09/18
ضمان هدي در فرض مصرف در غير... 98/09/17
مسائلي در مصرف ذبيحه/ذبح در... 98/09/16
مسائلي در ذبح و مصارف آن/ذب... 98/09/12
صوم بدل از هدي/ذبح در منا/و... 98/09/10
صوم بدل از هدي/ذبح در منا/و... 98/09/09
صوم بدل از هدي/ذبح در منا/و... 98/09/03
عدم تمكن از هدي/ذبح در منا/... 98/09/02
گم شدن هدي/ذبح در منا/واجبا... 98/08/29
تام الاعضاء بودن هدي/ذبح در... 98/08/28
تام الاعضاء بودن هدي/ذبح در... 98/08/27
تام الاعضاء بودن هدي/ذبح در... 98/08/26
جنس و سن هدي/واجبات وقوف در... 98/08/25
جنس و سن هدي/واجبات وقوف در... 98/08/19
اشتراك در ذبح/واجبات وقوف د... 98/08/18
زمان و محل ذبح/واجبات وقوف ... 98/08/01
رمي جمرات و ذبح/واجبات وقوف... 98/07/30
رمي جمرات /وقوف در منا/اعما... 98/07/29
بررسي صورت وقوف در مشعر به ... 98/07/10
بررسي صورت وقوف اضطراري در ... 98/07/09
يادآوري مباحث گذشته/وقوف در... 98/07/07

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo