آرشیو سال 91-90 درس خارج اصول
استاد موسوی جزایری
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
جمع بندي نها...91/03/09
بررسي اشکا...91/03/08
بررسي اشکا...91/03/07
استصحاب تعل...91/03/06
تتمه ى بحث د...91/03/01
جريان استصحا...91/02/31
بررسي اشکا...91/02/30
بررسي اشکا...91/02/27
جريان استصحا...91/02/26
بازگشت است...91/02/25
استصحاب کل...91/02/24
بررسي اشکا...91/02/23
بررسي اشکا...91/02/20
بررسي جريان ...91/02/19
استصحاب کل...91/02/16
بررسي فرع او...91/02/13
نتيجه ى کلي ...91/02/12
بررسي شبهه...91/02/11
بررسي جريان ...91/02/04
بررسي اشکا...91/02/03
تنبيه چهارم، ا...91/02/02
بررسي مبناي...91/01/30
تنبيه سوم، جر...91/01/28
بررسي دو فرع...91/01/27
تنبيه دوم، عدم...91/01/26
تنبيه اول، اس...91/01/22
بررسي دسته ...91/01/21
بررسي مجعو...91/01/20
بررسي دسته ...91/01/19
بررسي اشکا...91/01/16
بيان اقسام ثلا...91/01/15
تفصيل بين اح...91/01/14
تفصيل بين ش...91/01/08
تفصيل محقق ...91/01/07
تتمه ى بحث د...90/12/24
جمع بندي نها...90/12/23
جواب از استد...90/12/22
استدلالات ش...90/12/21
بررسي جواب ...90/12/20
تفصيل سوم ب...90/12/15
بررسي جريان ...90/12/14
بررسي اشکا...90/12/10
تفصيل بين ح...90/12/09
تبيين آراء و مبا...90/12/07
جواب اصلي به...90/12/06
بررسي استد...90/12/03
تفصيل بين ش...90/12/02
اشکال چهارم،...90/12/01
بررسي اشکا...90/11/30
استدلال بر ح...90/11/29
روايت ششم، ...90/11/26
روايت چهارم و...90/11/25
بررسي اشکا...90/11/24
احتمالات مخ...90/11/23
صحيحه ى سو...90/11/19
منشأ تفصيل ...90/11/18
بررسي است...90/11/17
صحيحه ي دوم...90/11/16
بررسي احتما...90/11/15
بررسي احتما...90/11/12
بررسي احتما...90/11/11
استدلال بر ح...90/11/10
استدلال بر ح...90/11/09
تقسيمات مخ...90/11/08
حدود و تعريف ...90/10/21
قيود لازم جهت...90/10/20
مسأله ى اصو...90/10/18
تعريف استصحا...90/10/17
حکم تعارض ...90/10/12
صحت يا بطلان...90/10/11
دفع دو اشکال ...90/10/10
واقعي بودن ع...90/10/07
اصل اولي نس...90/07/05
تتمه ى بحث أ...90/07/04
تتمه ى بحث أ...90/07/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo