آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه-خارج فقه
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
موالات بين طواف و سعي و حکم... 92/03/13
موالات بين سعي و طواف 92/03/12
لزوم استقبال صفا و مروه در ... 92/03/11
سعي در مسير جديد 92/03/08
سعي از مسير متعارف 92/03/07
نسيان در تکميل طواف و شروع ... 92/03/06
رعايت ترتيب بين طواف و سعي 92/03/01
ستر در سعي و رعايت ترتيب بي... 92/02/31
عدم شرطيت طهارت در سعي و شر... 92/02/30
اجير شدن در سعي و عدم لزوم ... 92/02/29
اجير شدن در سعي و عدم شرطيت... 92/02/28
سعي در حالت سواره 92/02/25
مقدار سعي صفا و مروه و سعي ... 92/02/23
محل شروع و اتمام سعي 92/02/22
شروع سعي از صفا و بطلان سعي... 92/02/21
هفت شوط بودن سعي 92/02/18
وجوب سعي 92/02/17
وجوب سعي صفا و مروه 92/02/16
نماز طواف در صورت جابجايي م... 92/02/15
کيفيت نماز طواف و مسأله ي ت... 92/02/10
مکان نماز طواف مستحب و محاذ... 92/02/09
فوريت نماز طواف و نماز طواف... 92/02/08
فوريت نماز طواف 92/02/07
نيابت در نماز طواف و فوريت ... 92/02/04
قرائت در نماز طواف 92/02/03
قضاي نماز قضاء توسط ولد اکب... 92/02/02
ترک عمدي نماز طواف 92/02/01
جاهل قاصر و مقصر 92/01/31
حکم جهل به نماز طواف 92/01/28
حکم جاهل به نماز طواف 92/01/27
فراموش کردن نماز طواف 92/01/26
نسيان نماز طواف 92/01/21
نسيان نماز طواف 92/01/20
فراموش کردن نماز طواف 92/01/19
مکان خواندن نماز طواف و نسي... 92/01/18
اگر نتواند نزد مقام نماز خواند 92/01/17
تعذر از خواندن نماز در پشت ... 92/01/14
محل به جا آوردن نماز طواف 92/01/13
مکان خواندن نماز طواف 92/01/11
مکان خواندن نماز طواف 92/01/10
حکم ظن در رکعات طواف 91/12/29
مستحبات نماز طواف و شک در ن... 91/12/28
فوريت در به جا آوردن نماز ط... 91/12/27
فوريت نماز طواف 91/12/26
فوريت نماز طواف 91/12/23
وجوب نماز طواف 91/12/22
جواز استراحت در اثناء طواف ... 91/12/21
احکامي در مورد طواف 91/12/20
مستحبات و مکروهات طواف 91/12/16
مستحبات و مکروهات طواف 91/12/15
شروع سعي قبل از اتمام طواف 91/12/14
شروع سعي قبل از طواف 91/12/13
جواز اعتماد بر احصاء غير در... 91/12/12
نکته اي پيرامون کثير الشک و... 91/12/09
شک کثير الشک در طواف 91/12/08
شک در اثناء طواف 91/12/07
شک در عدد اشواط در اثناء طواف 91/12/06
شکوک مربوط به اثناء طواف 91/12/05
شکوک مربوط به اثناء طواف 91/12/02
معناي محل، در جريان قاعده ي... 91/12/01
شک در طواف بعد از انصراف 91/11/30
شک در طواف بعد از اتمام عمل 91/11/29
قطع طواف از روي عذر و شک در... 91/11/28
قطع طواف 91/11/25
قطع طواف 91/11/24
قطع طواف 91/11/23
قطع طواف مستحبي، و قطع طواف... 91/11/21
نيّت قطع در طواف و از سر گر... 91/11/18
قطع طواف 91/11/17
قطع طواف بدون عذر معتد به 91/11/16
قطع طواف 91/11/15
قطع طواف 91/11/14
اضافه و نقصيه در طواف در صو... 91/11/11
اضافه کردن يک شوط عمدي به طواف 91/11/09
اضافه ي عمديه در طواف 91/11/08
حکم يک شوط اضافه کردن سهوي ... 91/11/07
مفهوم در سالبه ي کليه 91/11/04
اضافه کردن يک شوط سهوي به ط... 91/11/03
اضافه کردن يک شوط سهوي به طواف 91/11/02
اضافه کردن يک شوط سهوي به ط... 91/10/30
زياده ي سهوي در اضافه کردن ... 91/10/27
اضافه ي سهوي کمتر از يک شوط... 91/10/11
سهو در نقصان طواف 91/10/10
کم و زياد کردن طواف در نيّت... 91/10/09
نيّت اضافه و نقصان در طواف 91/10/06
حکم رفتن روي شاذروان هنگام ... 91/10/05
احکام مربوط به شاذروان 91/10/04
عدم جواز طواف بر روي شاذروا... 91/10/03
رعايت حد فاصل بين مقام و بي... 91/10/02
رعايت حد فاصل بيت و مقام در... 91/09/29
رعايت حد فاصل بيت و مقام در... 91/09/28
طواف در حد فاصل بيت و مقام ... 91/09/27
طواف در بين مقام و بيت 91/09/26
داخل کردن حجر اسماعيل در طواف 91/09/25
وجوب ادخال حجر در طواف 91/09/22
داخل کردن حجر اسماعيل در طواف 91/09/21
مستحبات طواف و داخل کردن حج... 91/09/19
مستحبات طواف 91/09/18
شرط سوم طواف (جعل الکعبة عل... 91/09/15
قرار دادن کعبه در سمت چپ هن... 91/09/14
قرار دادن طواف در سمت چپ 91/09/13
شروع و ختم طواف به حجر الاسود 91/09/12
اجزاء طواف 91/09/11
مستثنيات موالات در طواف 91/08/17
موالات در طواف و بيان استثن... 91/08/16
موالات در طواف 91/08/15
لباس طواف گذار و موالات در ... 91/08/14
مباح بودن ساتر در شخص طواف ... 91/08/10
ادله ي قائلين به اجتماع 91/08/09
شرطيت ستر عورت در طواف 91/08/08
شرطيت اختتان و ستر عورت در ... 91/08/07
شرطيت اختتان در طواف 91/08/06
اختتان در خنثاي مشکل در طواف 91/08/03
حکم خنثاي مشکل در مورد اختت... 91/08/01
شرطيت اختتان در طواف 91/07/30
شرطيت ختان در طواف 91/07/29
مختون بودن 91/07/26
نسيان طهارت در طواف و شرطيت... 91/07/24
شرطيت طهارت بدن و لباس در طواف 91/07/23
شرطيت طهارت در طواف و شک در... 91/07/22
شرطيت طهارت در بدن و لباس ط... 91/07/19
شرطيت طهارت در بدن و نماز ط... 91/07/18
شرطيت طهارت در بدن و لباس ط... 91/07/17
طهارت بدن و لباس در طواف 91/07/16
شک در طهارت در اثناء طواف 91/07/15
تيمّم در طواف 91/07/12
معناي نصف در اشواط و حکم تي... 91/07/11
معناي نصف در اشواط طواف 91/07/10
احداث حدث در اثناء طواف 91/07/09
شرطيت طهارت در طواف واجب 91/07/08
شرطيت طهارت در طواف 91/07/05
شرطيت طهارت در طواف واجب 91/07/04
واجبات طواف: نيّت و طهارت 91/07/03
طواف مريض و لزوم ترتيب بين ... 91/07/02
طواف مريض 91/07/01
طواف دادن مريض 91/06/29
ترک طواف نسيانا 91/06/28
ترک طواف عمره 91/06/26
طواف عمره 91/06/25
ترک عمدي طواف 91/06/21
زمان فوت طواف عمره 91/06/20
بطلان عمره به ترک عمدي طواف 91/06/19
طواف 91/06/18

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo