آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه-خارج فقه
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مسأله ي نيابت در قرباني 93/03/21
احتياج قرباني به نيّت قربت ... 93/03/20
زمان قرباني 93/03/19
زمان قرباني در مني 93/03/18
رعايت ترتيب در قرباني و زما... 93/03/17
ادله ي قائلين به وجوب ترتيب... 93/03/13
رعايت ترتيب در رمي، ذبح و ت... 93/03/12
قرباني در صورت جهل به حکم 93/03/10
قرباني در حج 93/03/07
کشف خلاف در قرباني 93/03/05
شرايط قرباني در حج 93/03/03
عدم دسترسي به قرباني تام 93/02/31
کفايت قرباني خصي در صورتي ک... 93/02/30
عدم لاغر بودن قرباني 93/02/29
شرايط قرباني 93/02/27
تام بودن قرباني در حج 93/02/22
تام بودن قرباني 93/02/21
شرايط قرباني در مني 93/02/20
شرايط قرباني در حج 93/02/17
سن قرباني 93/02/16
سن قرباني 93/02/15
عدم جواز اشتراک در قرباني و... 93/02/14
عدم جواز اشتراک در قرباني د... 93/02/10
اشتراک در قرباني و عدم آن 93/02/09
قرباني در حج 93/02/08
افضليت در ذبح و حکم حالت اض... 93/02/07
ذبح انعام ثلاثه در حج 93/02/06
لزوم ذبح يکي از انعام ثلاث ... 93/02/03
قرباني در حج تمتع 93/02/02
قرباني در حج تمتع 93/02/01
قرباني در حج تمتع 93/01/30
فلسفه ي رمي جمرات 93/01/27
ماهيّت و معناي جمره 93/01/26
مراد از جمره 93/01/25
حقيقت جمره 93/01/24
معناي جمره 93/01/23
معناي لغوي جمرات 93/01/20
مراد از جمره 93/01/19
جواز رمي در حال ايستاده و رکوب 93/01/18
رمي معذورين در شب و جواب رم... 93/01/17
نيابت در رمي 93/01/16
نيابت در رمي 93/01/11
استنابت در رمي 93/01/10
استنابت در رمي 93/01/09
استنابت در رمي 92/12/28
عدم لزوم طهارت در رامي 92/12/27
عدم شرطيت طهارت در سنگريزه 92/12/21
واجبات رمي و شک در آنها 92/12/20
شرايط رمي 92/12/19
شرايط رمي جمرات 92/12/18
واجبات رمي جمرات 92/12/17
شرايط رمي 92/12/14
ترک رمي جمرات 92/12/13
زمان رمي جمره ي عقبي 92/12/12
زمان رمي جمره ي عقبه 92/12/11
رمي جمره ي عقبه و زمان رمي 92/12/10
غصبي نبودن سنگريزه براي رمي 92/12/07
بکر بودن سنگريزه براي رمي 92/12/06
شرايط حصي براي رمي 92/12/05
رمي جمره ي عقبي 92/12/04
مني و وجوب رمي جمره‌ي عقبي 92/12/03
توجه به مستحبات مشعر 92/11/30
وجوب ذکر خدا در مشعر، و عدم... 92/11/29
درک اضطراري شب مشعر 92/11/28
درک وقوف اضطراري مشعر در صبح 92/11/27
درک وقوف اضطراري مشعر در صبح 92/11/26
در اختياري عرفه به تنهايي 92/11/23
درک اختياري عرفه و درک اضطر... 92/11/21
درک وقوف اختياري عرفات به ت... 92/11/20
صورت وقوف به عرفات و مشعر 92/11/19
صور وقوف به عرفات و مشعر 92/11/16
صور وقوف به عرفات و مشعر 92/11/15
درک وقوف اختياري عرفه و اضط... 92/11/14
صورت سوم و چهارم از صور وقوفين 92/11/13
صور وقوف به عرفات و مشعر 92/11/12
صور وقوف به عرفات و مشعر 92/11/09
صور وقوف به عرفات و مشعر 92/11/08
تقسيمات درک وقوفين 92/11/07
ترک عمدي و اضطراري وقوف اخت... 92/11/06
ترک عمدي و غير عمدي وقوف اخ... 92/11/05
ترک اختياري وقوف مشعر در بي... 92/11/02
ترک اختياري وقوف مشعر در بي... 92/11/01
جواز افاضه معذورين از مشعر ... 92/10/30
جواز افاضه ي ضعفاء و خائفين... 92/10/28
رکنيت وقوف در بين الطلوعين 92/10/25
وقوف در شب مشعر و رکنيت مسم... 92/10/24
وقوف در مشعر 92/10/23
مقدار واجب وقوف اختياري در ... 92/10/22
وجوب وقوف در بين الطلوعين د... 92/10/21
وجوب وقوف به مشعر 92/10/18
وقوف در مشعر 92/10/17
صحت عملي که مطابق تقيه انجا... 92/09/27
صحت و عدم صحت نمازي که با ا... 92/09/26
شرطيت مندوحه يا عدم مندوحه ... 92/09/25
شرطيت عدم مندوحه در تقيه 92/09/24
اقسام تقيه و شرطيت عدم مندوحه 92/09/23
تقيه 92/09/20
تقيه و احکام خمسه 92/09/18
دليل عقل و بناء عقلاء بر تقيه 92/09/17
تقيه در روايات 92/09/16
تقيه در روايات 92/09/13
تقيه در آيات قرآن 92/09/12
تقيه 92/09/11
تقيه 92/09/10
اختلاف در ثبوت ماه بين شيعه... 92/09/09
اختلاف در ثبوت ماه بين شيعه... 92/09/06
اختلاف در ثبوت ماه بين شيعه... 92/09/05
عدم درک وقوف در عرفات 92/09/04
نفر از عرفات قبل از غروب و ... 92/09/03
خروج از عرفات قبل از غروب (... 92/09/02
خروج عمدي از عرفات 92/08/29
خروج عمدي از عرفات 92/08/28
مسماي صدق رکن در وقوف در عرفات 92/08/08
نوم و بيهوشي در طول مدت عرف... 92/08/07
نوم و بيهوشي در طول مدت وقوف 92/08/06
قاعده ي افضل الاعمال احمزها 92/08/05
وقوف در عرفات 92/08/04
عدم جواز تأخير وقوف به عرفه... 92/08/01
وقوف در عرفات 92/07/30
مبدأ وقوف در عرفات 92/07/29
وقوف در عرفات 92/07/28
وقوف در عرفات 92/07/27
وقوف در عرفات 92/07/23
عدم طواف نساء در عمره ي تمتع 92/07/22
حليت محرمات بعد از تقصير 92/07/20
ترک سهوي تقصير در عمره ي تمتع 92/07/17
ترک عمدي تقصير در عمره ي تمتع 92/07/16
عبادي بودن تقصير و حکم اخلا... 92/07/15
عدم جواز حلق در عمره ي تمتع 92/07/13
تقصير در عمره ي مفرده 92/07/10
تقصير در عمره تمتع 92/07/09
تقصير در عمره ي تمتع 92/07/08
شک در سعي و حکم قصر در عمره... 92/07/07
شکيات و موالات در سعي 92/07/06
شک در نقيصه 92/07/03
شک در سعي 92/07/02
شک در سعي 92/07/01
شکي در سعي 92/06/31
سهو در اتمام سعي و تقصير کردن 92/06/30
سهو در اتمام سعي و تقصير کردن 92/06/27
سعي کمتر از يک شوط و زياده ... 92/06/25
زياده و نقيصه ي سهوي در سعي 92/06/24
زياده ي سهويه در اشواط سعي 92/06/23
اضافه ي سهويه در سعي 92/06/20

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo