آرشیو سال 94-93 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد سید کاظم مصطفوی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ذهاب ثلثين عصير بدون غليان 94/03/04
مسئله سوم و دو صورت آن 94/03/03
ذهاب ثلثين قطره عصير در لباس 94/03/02
تفسير آيه 41 سوره نساء در موضوع اهل بيت عليهم السلام 94/02/30
مسئله اول مربوط به ذهاب ثلثين 94/02/29
طهارت بالتبع 94/02/28
مسئله اول از فروع ذهاب ثلثين 94/02/27
تفسير آيه آخر سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 94/02/23
راههاي اثبات ذهاب ثلثين 94/02/22
تشخيص مقدار ثلث لکن از حيث وزن و مساحت 94/02/21
تحقيق خصوصيات مطهريت ذهاب ثلثين 94/02/20
تحقيق در مطهر ششم 94/02/19
تفسير آيه 200 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 94/02/16
ششمين مطهر ذهاب ثلثين در عصير عنبي 94/02/15
تفسير آيه 200 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 94/02/09
فرق استهلاک و استحاله 94/02/08
فروع مطهر پنجم مسئله چهارم 94/02/07
مسئله سوم، بخار نجس يا متنجس 94/02/06
مسئله دوم از فروع مطهريت انقلاب 94/02/05
مسئله اول در ضمن مطهر پنجم 94/02/01
مطهريت انقلاب 94/01/31
تحقيق تکميلي مطهريت انقلاب 94/01/30
مطهريت انقلاب 94/01/29
تفسير آيه 185 آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 94/01/26
مطهر پنجم 94/01/25
بررسي درباره مطهريت نار و ادله آن 94/01/24
مصاديق استحاله 94/01/23
ادامه بحث استحاله 94/01/22
تفسير آيه 169 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 94/01/19
تحقيق درباره مطهريت استحاله نسبت به متنجس 94/01/18
تحقيق تکميلي درباره مطهريت استحاله 94/01/17
مطهر چهارم 94/01/16
تفسير آيه 162 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/12/27
مروري و بحثي درباره فروع مربوط به مطهريت شمس 93/12/26
بحث تکميلي درباره فروعات مطهريت شمس 93/12/25
فروع مطهريت شمس 93/12/24
مطهريت شمس 93/12/23
تفسير سوره آل عمران آيه 157 در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/12/20
نصوص مطهريت شمس 93/12/18
مطهريت شمس 93/12/17
شک در وجود عين نجاست يا متنجس در زير کفش 93/12/16
مسئله دوم از مطهريت ارض 93/12/12
اثر باقي بعد از ازاله عين 93/12/11
کفايت زوال عين در مطهريت ارض 93/12/10
ملحقات حکمي پا و کفش و تحقيق آن 93/12/09
شرائط مطهريت ارض 93/12/05
شرط مطهريت ارض 93/12/04
شرط مطهريت ارض 93/12/03
تحقيق تکميلي دلالت نصوص مطهريت ارض 93/12/02
تحقيق تکميلي نصوص دالّ بر مطهريت ارض 93/11/28
نصوص مطهريت ارض 93/11/27
مسائل مطهرات 93/11/26
مسائل مطهرات 93/11/25
مسائل مطهرات 93/11/21
مسائل مطهرات 93/11/20
مسائل مطهرات 93/11/19
مسائل مطهرات 93/11/18
مسائل مطهرات 93/11/14
مسائل مطهرات 93/11/13
مسائل مطهرات 93/11/12
مسئله بيستم از مسائل مطهرات 93/11/07
مسئله 18و 19 93/11/06
تحقيق تکميلي درباره شروط حکم بول رضيع 93/11/05
شروط حکم بول رضيع 93/11/04
بول رضيع حکم بول بالغ را ندارد 93/10/30
فروع مسئله 16 93/10/29
نکات مربوط به مسئله 16 93/10/28
بحث تکميلي درباره تطهير متنجساتي که قابل عصر نباشد 93/10/27
تحقيق و بررسي متنجساتي که قابل عصر نيست 93/10/23
بررسي مقتضاي اصل درباره شکوک مربوط به فروع تطهير با آب قليل 93/10/22
مسئله شانزدهم 93/10/21
سئله 14: کيفيت تطهير ظروف 93/10/20
توضيح و تحقيق در تطهير متنجس به ولوغ با آب کثير 93/10/16
اذا غسل الاناء بالماء الکثير سه مسئله است 93/10/15
ولوغ خنزير و جرز 93/10/14
مسائل مربوط به ولوغ کلب 93/10/13
مسائل مربوط به ولوغ کلب 93/10/09
رفع اشکالات مربوط به ولوغ کلب 93/10/08
نکتههاي تکميلي و فروع مربوط به ولوغ کلب 93/10/07
نکات تکميلي مربوط به بحث ولوغ کلب 93/10/06
فرع دوم متنجس به ولوغ کلب تعفير و بعد دو بار تطهير با آب 93/09/18
مسئله پنجم حکم غسل اناء متنجس 93/09/17
بررسي نهايي نسبت به حکم متنجس به متنجس 93/09/16
بررسي اخبار نسبت به حکم متنجسات 93/09/15
تحقيق و بررسي حکم متنجساتي که دليل لفظي نداشته باشند 93/09/11
نکته تکميلي درباره حکم متنجسات 93/09/10
تحقيق و بررسي حکم متنجس به ساير نجاسات 93/09/08
تفسير آيه 76 و 77 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/09/05
بررسي و تحقيق درباره حکم متنجسات به غير بول آدمي 93/09/04
حکم تطهير متنجس به بول رضيع 93/09/03
کيفيت تطهير متنجس به بول رضيع 93/09/02
نکات تکميلي تطهير متنجس به بول 93/09/01
تطهير متنجس به بول مرتين 93/08/26
تطهير متنجس به بول مرتين 93/08/25
تحقيق تکميلي درباره حکم غساله استنجاء 93/08/24
مسئله سوم از مسائل مطهريت ماء 93/08/20
توضيح و تحقيق فروع مطهريت ماء 93/08/19
توضيح و تحقيق فروع مطهريت ماء 93/08/18
93/08/17
تحقيق تکميلي اشتراط ورود در آب قليل 93/07/29
تحقيق تکميلي اشتراط ورود در آب قليل 93/07/28
بررسي ادله اشتراط ورود 93/07/27
شرط ورود آب قليل به متنجس 93/07/26
بررسي لزوم عصر درباره تطهير به وسيله ماء 93/07/22
بررسي لزوم عصر درباره تطهير به وسيله ماء 93/07/20
شرائط مطهريت آب 93/07/19
شرائط مطهريت آب 93/07/15
تحقيق تکميلي در اشتراط عدم تغير ماء 93/07/14
تحقيق تکيملي درباره اشتراط عصر و دلک در تطهير متنجس 93/07/08
جمع بندي بحث ازاله نجاست 93/07/07
اشتراط ازاله اثر در مطهريت ماء 93/07/06
اشتراط ازاله اثر در مطهريت ماء 93/07/05
بحث مطهرات 93/07/02
حديث العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء 93/07/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo