آرشیو سال 1401-1400 درس خارج فقه-کتاب حدود
استاد هادی نجفی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
لواحق /حد الزنا /كتاب الحدود و التعزيرات 1400/07/21
كيفيت اجراي حد جَلد ( تازيانه) بر زناكار/أقسام حد الزنا /كتاب ال... 1400/06/31
كيفيت اجراي حد/أقسام حد الزنا /کيفيت اجراي مجازات رجم 1400/06/24
كيفيت اجراي حد/أقسام حد الزنا /كتاب الحدود و التعزيرات 1400/06/17
كيفيت اجراي حد/أقسام حد الزنا /كتاب الحدود و التعزيرات 1400/06/10
كيفيت اجرا و ايقاع حد/أقسام حد الزنا /كتاب الحدود و التعزيرات 1400/06/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo