آرشیو سال 91-90 درس خارج فقه
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مسأله25: ح...91/03/22
مسأله20: ح...91/03/21
مسأله16: عد...91/03/20
صرف في سب...91/03/09
صرف سهم ف...91/03/08
قصور ادله غارم...91/03/07
عدم اشتراط ...91/03/06
مصرف ششم:...91/03/02
جواز دفع زکات...91/03/01
صنف اول: مکا...91/02/31
مصرف پنجم: ...91/02/30
91/02/26
سقوط و عدم ...91/02/25
شرائط عامه: ...91/02/24
جهت چهارم: ...91/02/19
تتمه مسأله پا...91/02/18
مسأله چهارد...91/02/17
توجيه دوم برا...91/02/16
جهت سوم: ...91/02/12
مسأله سيزده...91/02/11
روايت دوم و بر...91/02/10
مسأله دوازده...91/02/09
جهت چهارم: ا...91/01/29
جهت دوم: بح...91/01/28
مسأله يازدهم...91/01/27
استدلال به رو...91/01/26
مسأله دهم: ...91/01/22
حاشيه حضرت...91/01/21
مسأله هشتم...91/01/20
مسأله چهارم...91/01/15
مسأله سوم: ...91/01/14
90/12/23
90/12/22
90/12/21
90/12/20
90/12/15
معناي لغوي م...90/12/14
معناي لغوي و ...90/12/09
اقسام مستح...90/12/08
زکوات مستح...90/12/07
زکوات مستح...90/12/06
مسأله پنجم و...90/12/02
مسأله چهارم ...90/12/01
90/11/30
90/11/29
مسأله دوم : م...90/11/25
توجهات نظريه ...90/11/24
نکته : عدم اط...90/11/23
دليل کفايت بلو...90/11/18
جهت هفتم :ز...90/11/17
جهت پنجم : ...90/11/16
دفع توهم از رو...90/11/15
90/11/11
90/11/10
90/11/09
90/10/19
90/10/18
90/10/17
90/10/13
90/10/12
90/10/10
ادامه مسأله 3...90/10/06
ادامه بحث جه...90/10/05
جهت دوم مس...90/10/04
ادامه جهت دو...90/10/03
ادامه جهت دو...90/09/29
ادامه جهت دو...90/09/28
جهت هفتم م...90/09/27
جهت سوم ، ...90/09/26
90/09/22
90/09/21
90/09/20
90/09/01
90/08/30
90/08/29
90/08/28
90/08/23
90/08/22
90/08/21
90/08/17
90/08/10
90/08/09
90/08/08
زکات غلات90/08/03
زکات غلات90/08/02
زکات غلات90/08/01
زکات غلات90/07/30
ادامه فرع سو...90/07/26
فرع سوم مسأ...90/07/25
يک نکته از م...90/07/24
ادامه مسأله 2...90/07/23
مسأله 21 - 2...90/07/19
مسأله 18 - 1...90/07/18
جهت دوم مس...90/07/16
مسأله 17 - (...90/07/12
ذيل بحث جه...90/07/11
ادامه بحث جه...90/07/10
جهت دوم مس...90/07/09
ادله قائلين به ا...90/07/05
ادامه جهت او...90/07/04
مسأله 16 زکا...90/07/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo