آرشیو سال 92-91 درس خارج اصول
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ادامه بحث قبل92/03/13
ادامه بحث قبل92/03/12
استثنائات ميرز...92/03/11
بررسي کلام ...92/03/07
تنبيهات تزاحم-...92/03/06
عقلي يا شرع...92/02/31
ادامه بحث قبل...92/02/30
مرجح چهارم:...92/02/29
ادامه بحث قبل92/02/28
ادامه بحث قبل92/02/23
ادا آثار و مفارقا...92/02/22
92/02/21
راههاي احراز ا...92/02/17
ادامه بحث از ...92/02/16
صور پنجگانه ن...92/02/15
اشکال در ترج...92/02/10
ترجيح به اهم...92/02/09
مرجح دوم:ترج...92/02/08
حکم دوران بي...92/02/07
ادامه بحث قبل...92/02/03
تقريب دوم و ...92/02/02
فروض چهارگا...92/02/01
وجوهي بر عق...92/01/31
مقتضاي اطلا...92/01/27
مقام دوم:دورا...92/01/26
مقتضاي اصل ...92/01/20
اشکال بر اخذ ...92/01/19
صور اخذ قدرت...92/01/18
فصل دوم:مرج...92/01/17
ادامه فصل اول...91/12/26
اشکالاتي بر خ...91/12/22
بررسي تعارض...91/12/21
فصولي در بح...91/12/20
اشکال پنجم د...91/12/14
اشکال چهارم ...91/12/13
تطبيق ترتب بر ...91/12/12
اشکالات دو فر...91/12/08
تتمه اشکالات ...91/12/07
جهت دهم: تر...91/12/06
بررسي اشکا...91/12/05
جهت نهم: برر...91/12/01
بياناتى در اثبا...91/11/30
بياناتى در اقام...91/11/29
شبهه قائلين ...91/11/28
بحث در مقدما...91/11/24
ادامه بيانات مر...91/11/23
جهت هفتم در...91/11/15
91/11/14
جهت ششم و...91/11/09
91/11/08
91/11/07
91/11/03
91/11/02
91/10/30
91/10/10
91/10/05
تقريبات علما د...91/10/04
اعتراضات بر ...91/10/03
اشکالات وارد ...91/10/02
ادامه بحث ثمر...91/09/28
ثمره ضد و ا...91/09/27
ثمره بحث ضد91/09/26
نکاتي اصول در...91/09/25
تقريب اول از لز...91/09/21
دو بيان براي ت...91/09/19
خلاصه براهين ...91/09/18
برهان سوم بر ...91/09/14
اشکال دوم بر ...91/09/13
اقامه برهان بر ...91/09/12
دو مقام در بح...91/08/16
رد دو تقريب م...91/08/15
91/08/14
بررسي اقتضاء...91/08/09
بحث اول :ضد ...91/08/08
مبحث ضد-چن...91/08/07
دو تفصيل در ذ...91/08/06
ادامه بحث از ...91/08/01
ادامه بررسي ...91/07/30
بيان اول ازدليل...91/07/24
جهت هشتم:...91/07/23
ادامه بحث قبل...91/07/22
اشکال اول آخو...91/07/18
جهت هفتم: ج...91/07/17
اشکال سوم و...91/07/16
اشکال دوم و ...91/07/15
اشکالات شه...91/07/11
ادامه بحث از ...91/07/10
ثمره هفتم-تو...91/07/09
ادامه بحث از ...91/07/08
ادامه بحث از ...91/07/04
بررسي فروض...91/07/03
فروض تعارض و...91/07/02
ادامه بحث اش...91/07/01
دسته بندي ثم...91/06/27
دسته بندي ثم...91/06/26
دو جهت باقي ...91/06/25

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo