آرشیو سال 77-76 درس خارج فقه-خارج فقه - کتاب خمس
آيت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حدود انفال 77/03/17
بررسي حدود انفال 77/03/13
بررسي ادله انفال / بررسي اعم بودن انفال نسبت به زمينهاي عامره 77/03/11
بررسي مفاد آيات و روايات انفال 77/03/10
بررسي مفاد آيات و روايات اراضي انفال 77/03/09
بررسي مفاد آيات و روايات مربوط به فيء / طرق جمع بين دو آيه في‌ء ... 77/03/06
بررسي آيات و روايات مربوط به فيء / كلام صاحب تجديد الدوارس در با... 77/03/04
بررسي مفاد ادله انفال / بحث درباره مفاد آيات مربوط به في‌ءء (انفال) 77/03/03
بررسي مفاد ادله انفال / بحث درباره مفاد آيات مربوط به في‌ءء (انفال) 77/03/02
بررسي مفاد ادله انفال / بحث درباره مفاد آيات مربوط به في‌ءء (انفال) 77/02/30
مسائل تقسيم كردن خمس 77/02/29
مسائل تقسيم كردن خمس 77/02/28
مسائل تقسيم كردن خمس 77/02/27
مسائل تقسيم كردن خمس 77/02/26
مسائل تقسيم كردن خمس 77/02/02
مسائل تقسيم كردن خمس 77/02/01
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/31
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/30
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/29
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/26
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/25
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/24
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/23
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/22
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/11
مسائل تقسيم كردن خمس 77/01/10
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/27
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/26
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/25
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/24
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/23
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/18
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/17
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/16
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/13
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/12
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/11
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/10
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/09
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/06
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/05
مسائل تقسيم كردن خمس 76/12/04
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/29
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/28
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/27
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/26
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/25
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/21
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/20
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/19
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/18
مسائل تقسيم كردن خمس 76/11/15
مسائل تقسيم كردن خمس 76/10/03
مسائل تقسيم كردن خمس 76/10/02
مسائل تقسيم كردن خمس 76/10/01
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/30
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/29
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/24
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/23
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/22
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/19
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/18
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/17
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/16
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/15
مسائل تقسيم كردن خمس 76/09/12
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / عدم اشتراط بلوغ و عقل در وجوب خمس(مس... 76/09/11
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / وجوب خمس واحد با اكتساب به واسطه غوص... 76/09/10
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / تصرف در مال خريداري شده با پول غير م... 76/09/09
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / تصرف در مال مورد خمس تا زمان باقي بو... 76/09/08
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسي وثاقت مسمع بن عبدالملك ابوسيار... 76/09/04
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسي جواز پرداخت قيمت به جاي عين در... 76/09/03
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / علت فرق بين مسأله بيع صاع من صبره و ... 76/09/02
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / جهت اول بحث؛ «معقوليت جمع بين ملكيت ... 76/09/01
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / تحليل مرحوم آقاي حاج شيخ درباره تفاو... 76/08/27
كلي وجوب خمس در زائد بر موؤنه 76/08/26
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / امكان پرداخت خمس در اثناي سنة- جواز ... 76/08/21
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تكميل بحث در مورد مسأله 77 و 76- كلي... 76/08/20
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / مخالفت مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آقاي... 76/08/19
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه اشكالات به استفاده جواز تصرف ا... 76/08/18
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / كلام مرحوم آقاي خوئي نسبت به مباني م... 76/08/17
وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسي روايات متعارضه با روايات دال ب... 76/08/14
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / بحث درباره دلالت روايت عباد بن صهيب ... 76/08/12
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / بررسي و رد اشكالات پنج گانه بر نفي ق... 76/08/11
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / وجوه محتمله در تعلق زكات 76/08/10
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه بررسي ادله ده گانه نافي قول به... 76/08/07
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه بررسي ادله ده‌گانه نافي قول به... 76/08/06
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / توضيح دو نكته درباره صحيحه بريد بن م... 76/08/05
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تكميل بحث در روايت أبي المغرا- استدل... 76/08/04
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تقريب قولِ به شركت با فرض صحت در صحي... 76/08/03
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / اشكال اول عدم سازگاري صحت معامله با ... 76/07/30
كلي وجوب خمس در زائد بر مؤونه 76/07/29
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / استدلال به تعبير «في» در احاديث براي... 76/07/28
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / اعم بودن تعهد معاملي- مسأله 76 تصرف... 76/07/27
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / بررسي حكم جواز تصرف در عين قبل از اد... 76/07/26
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد و بررسي "معمم يا مخصص بودن حكمت ... 76/07/23
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / معيار در تشخيص "واسطه در ثبوت" و "وا... 76/07/22
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / اقسام جهت تشريع (مرحوم ناييني) 76/07/21
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / استدلال مرحوم آقاي خوئي بر جواز پردا... 76/07/20
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / مسأله 75 تعلق خمس به عين مال يا ذمه... 76/07/19
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد دو دليل مرحوم آقاي خوئي- نظر نها... 76/07/09
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد و بررسي فروض مطرح شده در مسأله 7... 76/07/08
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تكميل مسأله 72- بررسي مسائل 73 و 74 76/07/07
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / نقد دليل چهارم مرحوم آقاي خويي 76/07/06
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / وجه چهارم جواز تأخير در كلام مرحوم خ... 76/07/05
وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه بررسي فروض مالكيت ارباب خمس بر... 76/07/02
وجوب خمس در زائد بر مؤونه 76/07/01
كلي وجوب خمس در زائد بر مؤونه سنة / مسأله 71 احتساب اداي دين از ... 76/06/31
موارد وجوب خمس / استقرار خمس نسبت به مصارف حج مستطيع تارك حج عصيانا 76/06/30
مسأله 67 موارد وجوب خمس / مسأله 68 عدم استثناء مخارج تقديري از ر... 76/06/29
موارد وجوب خمس / نقد كلام مرحوم شيخ و مرحوم آخوند 76/06/24
موارد وجوب خمس / تناقض بدوي در كلام مرحوم شيخ 76/06/23
موارد وجوب خمس / حكم خمس در فرض استغناء از مؤونه 76/06/22

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo