آرشیو سال 90-89 درس خارج فقه-خارج فقه
آيت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حكم افطار در قضاء صوم ماه رمضان 90/03/11
حكم افطار در قضاء ماه رمضان 90/03/10
حكم افطار در قضاء صوم ماه رمضان 90/03/09
حكم افطار صوم قضاء در بعد از زوال 90/03/08
حكم افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضانs 90/03/07
وجوب قضاء همه روزه‌هاي فوت شده بر وليّ 90/03/04
90/03/02
90/03/01
شک در اشتغال ذمه ميت 90/02/31
جمع بين روايات قضا و صدقه 90/02/28
اگر ميت ولي مرد نداشته باشد آيا ولي زن نسبت به روزه او مسئوليتي... 90/02/27
بررسي روايات و اقوال فقها در مورد انحصار ولي در پسر بزرگتر 90/02/26
90/02/25
وظيفه‌ي ولي اکبر نسبت به صوم و صلاة مادر 90/02/24
جمع بين روايت ابي مريم و رواياتي كه قضا را واجب مي‌دانند 90/02/21
بحثي درباره‌ سند و متن روايت ابو مريم انصاري 90/02/20
وجوب قضاء توسط ولي ميت نسبت به روزه‌هايي که از ميت فوت شده 90/02/19
وجوب انجام قضا تا رمضان سال بعد 90/02/18
حكم قضا و فديه در صورتي كه مرض بيش از يك سال استمرار داشته باشد 90/02/14
حكم بقيه صور استمرار عذر تا رمضان بعدي 90/02/13
حكم بقيه صور استمرار عذر تا رمضان بعدي 90/02/12
حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي 90/02/11
حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي 90/02/10
حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي 90/02/07
حكم نيابت قضاء از ميت در فرض عدم تمكن او از قضاء و حكم استمرار ع... 90/02/06
حكم قضاء صومي كه از ميت به خاطر سفر فوت شده و تمكن از قضاء نداشته 90/02/05
حكم قضاء صوم ميّتي كه فرصت قضاء نداشته 90/02/04
حكم تبيّن فراغ ذمه پس از قصد قضاء صوم 90/02/03
بررسي مسائل نه، ده و يازده از احكام قضاء 90/01/24
حكم تتابع قضاء و حكم تعيين ايام در قضاء 90/01/23
بررسي روايات عدم لزوم تتابع روزه ماه رمضان 90/01/22
عدم لزوم تتابع در قضاء روزه ماه رمضان 90/01/21
شك مسافر در تعداد روزهاي سفر 90/01/20
قضاء روزه بين اقل و اكثر 90/01/16
قضاي روزه‌ مردد بين اقل و اکثر 90/01/15
قضاء صوم مستبصر و نائم 90/01/14
وجوب قضاء روزه بر مسكر، حائض و مستبصر 90/01/10
وجوب قضاء روزه مرتد 90/01/09
قضاء صوم مرتد 90/01/08
قضاي روزه در ايام ارتداد 90/01/07
جواز تكليف كفار به قضاء فوائت 89/12/25
تكليف كفار به قضاء فوائت 89/12/24
شرطيت عدم اغماء و اسلام در وجوب قضاء صوم فائت 89/12/23
شرطيت عدم اغماء در وجوب قضاء صوم فائت 89/12/22
شرطيت بلوغ و عقل در وجوب قضاء صوم 89/12/21
شرطيت بلوغ در حكم به قضاء فائت 89/12/18
شرطيت بلوغ در وجوب قضاء صوم 89/12/17
حكم مشتبه شدن ماه رمضان و ماه منذور الصوم در بين دو ماه و حكم نم... 89/12/16
حكم اسير نسبت به ماه رمضان دوم و تطابق آن با ماه رمضان اول 89/12/15
حكم اسير در تطابق سال‌ها در صورت‌هاي ظن و عدم آن 89/12/14
حكم اسير در صورت عدم ظن به ماه رمضان 89/12/11
حكم اسيري كه ظن به ماه رمضان ندارد 89/12/10
حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان 89/12/09
حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان 89/12/08
حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان 89/12/07
حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان 89/12/04
حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان 89/12/03
حكم احكام اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان 89/12/01
حكم امثال اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان 89/11/30
حكم امثال اسير و محبوس در اثبات ماه رمضان 89/11/26
حكم امثال اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان 89/11/25
حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان 89/11/24
عدم كفايت رؤيت هلال در يك نقطه براي ساير نقاط 89/10/29
عدم كفايت رؤيت هلال در يك نقطه براي ساير نقاط 89/10/28
ادامه بحث:‌ عدم كفايت رؤيت هلال در يك جا براي ساير نقاط 89/10/27
عدم كفايت رؤيت هلال در يك جا براي ساير نقاط 89/10/26
89/10/25
89/10/21
89/10/20
89/10/19
89/10/18
89/10/15
89/10/14
89/10/13
89/10/12
89/10/11
89/10/08
89/10/07
89/10/06
89/10/05
89/10/04
89/10/01
89/09/30
89/09/10
89/09/09
89/09/08
89/09/07
89/09/06
89/09/03
89/09/02
89/09/01
89/08/30
89/08/29
89/08/22
89/08/19
89/08/18
89/08/17
89/08/15
89/08/12
89/08/11
89/08/10
89/08/09
89/08/08
89/08/05
89/08/04
89/08/03
89/08/02
89/08/01
89/07/26
89/07/25
89/07/24
89/07/21
89/07/20
89/07/19
89/07/18
89/07/17
89/07/14
89/07/13
89/07/11
89/07/10
89/07/07
89/07/06
89/07/05
89/07/04
89/07/03
89/06/31
89/06/30
89/06/29
89/06/28

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo