آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه-خارج فقه
آيت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
کفايت طيب نفس در عقود - عدم جريان فضولي در ايقاعات 93/03/10
تمسک شيخ به روايت «لايحل» و عروه بارقي در خروج عقد از فضولي با ع... 93/03/07
استدلالات وارده براي کفايت رضايت مالک در صحت عقد 93/03/05
تفسير فضولي- حکم رضايت مالک بدون إذن 93/03/03
بررسي استدلال به آيه «لا يقدر علي شيء» براي عدم جواز عقد عبد 93/02/31
اشتراط إذن مولا در صحت عقد عبد 93/02/30
حکومت حديث رفع بر ادله- ناقليت يا کاشفيت رضايت متأخر 93/02/29
تمسک به حديث رفع براي بطلان عقد مکره ملحوق به الرضا 93/02/28
حکم عقد مکره با رضايت بعدي 93/02/27
بررسي برخي فروض عقد مکره در بيان شيخ 93/02/22
اقوال مختلف در حکم طلاق إکراهي با وجود نيت طلاق 93/02/21
أکراه به فروش کل و اقدام به فروش بعض- طلاق إکراهي با نيت طلاق 93/02/20
إکراه به فروش احد الشيئين و فروش هر دو (تدريجي/ دفعي) 93/02/17
تعيين حد مطاف 93/02/16
تعيين محدوده‌ي طواف 93/02/15
حکم فروش ضميمه با مورد إکراهي 93/02/14
بررسي احکام صور مختلف إکراه مالک و إکراه عاقد 93/02/10
خلاصه درس 93/02/09
بررسي ارتباط بين إکراه در معاملات با إکراه در محرمات 93/02/08
بررسي سند روايت عبدالله بن سنان- صدق إکراه با وجود قدرت بر توريه 93/02/07
بررسي شرطيت عدم امکان تفصي در إکراه 93/02/06
تفصيل مشهور بين مضطر و مکره بر اساس موارد شايع- شرطيت عدم امکان ... 93/02/03
وجه فارق بين عقد مضطر و عقد مکره 93/02/02
بررسي ادله‌ي بطلان عقد مکره (آيه، روايت، اجماع و بناي عقلاء) 93/02/01
نقد و بررسي استدلال به حديث رفع براي بطلان عقد مکره 93/01/30
مناقشات مرحوم ايرواني در ادله‌ي شيخ بر بطلان عقد مکره 93/01/27
بررسي صحت بيع در صورت أکراه به حق 93/01/26
فرق بين بيع و نکاح در خصوصيت خطاب- شرطيت اختيار در صحت بيع 93/01/25
حجيت مثبت أمارات 93/01/24
ظهور خطاب بايع در خصوصيت طرف مقابل 93/01/23
حکم نماز بعد از طواف مستحبي 93/01/20
حکم فروش مال خود براي غير و فروش مال خود به فرض اينکه مال ديگري است 93/01/19
حکم بيع مال خود براي غير و عکس آن 93/01/18
لزوم تعيين مالک در عوضين 93/01/17
تفسير برخي از آيات قرآن 92/12/21
بررسي برخي از فروض مذکور در کلام مرحوم شوشتري و مناقشه در کلام شيخ 92/12/20
ادامه بررسي کلام شيخ اسدالله شوشتري (اعتبار قصد در بيع) 92/12/19
نقش تعيين در صحت يا بطلان عقد 92/12/18
قصد بايع نسبت به مدلول لفظ (شرايط صحت بيع) 92/12/17
روييدن موي صورت، نشانه‌ي بلوغ 92/12/14
بررسي روايات بلوغ 92/12/13
بررسي روايات بلوغ 92/12/12
نقد و بررسي برخي از مباحث گذشته 92/12/11
بررسي روايات تعيين حدّ بلوغ 92/12/10
علائم بلوغ در کلمات فقهاء 92/12/07
خلاصه ايي از مباحث گذشته 92/12/06
بررسي روايات حکم معامله صبي با إذن ولي و بررسي دليل اجماع 92/12/05
جمع بين روايات حجر صبي و بررسي مضامين برخي از اين روايات 92/12/04
جمع بين روايات مختلف در حجر يا استقلال صبي 92/12/03
بررسي روايات حجر صبي و جمع بين آنها 92/11/30
بررسي نظر کاشف الغطاء و شاگردش در صحت معاملات صبي 92/11/29
بررسي نظر کاشف الغطاء و اشکالات وارده بر آن در معاملات صبيّ 92/11/28
بررسي نظريات مختلف در بطلان عقد صبي 92/11/27
بررسي ادله‌ي بطلان عقد صبي 92/11/26
بررسي استدلال به روايت «عمد الصبي و خطأه واحد» براي بطلان عقد صبي 92/11/23
خلاصه درس 92/11/20
خلاصه درس 92/11/19
ثمرات معلوم بودن وجوب دفع مال نسبت به رفع حجر 92/11/16
ابتلاء براي احراز رشد يا بلوغ؟ 92/11/15
مقدمه بودن ابتلاء براي احراز رشد يا احراز بلوغ؟ 92/11/14
شرطيت رشد و بلوغ در تحويل مال يتيم 92/11/12
شرطي يا غائي بودن «حتي» در آيهي ابتلاء 92/11/09
بررسي احتمالات در آيهي ابتلاء 92/11/08
بررسي اعتبار رشد و بلوغ در تسليم مال يتيم 92/11/07
تمسک به روايت رفع قلم براي بطلان انشاء صبي 92/11/06
بررسي معاني محتمل در حديث رفع 92/11/05
بررسي احاديثي با مضمون حديث رفع قلم 92/11/02
مباحثي راجع به مشتق در اصطلاح منطق و اصول 92/11/01
استدلال به روايات براي بطلان صبي 92/10/30
بررسي ادلهي بطلان عقد صبي (صورت انشاء تنها) 92/10/25
مسلوب العبارة بودن صبي به صورت مطلق يا در برخي موارد؟ 92/10/24
بيع صبي 92/10/23
بررسي اشکالات مرحوم خويي به قول مرحوم اصفهاني در نفي اولويت 92/10/22
بررسي ادله‌ي ثبوت حق اولويت (استصحاب ـ بناي عقلاء) 92/10/21
اشتراک لفظي 92/10/18
حکم ملکيت عين در صورت پرداخت بدل (بررسي صور مختلف) 92/10/17
حکم ملکيت عين تالف در صورت پرداخت بدل به مالک (بررسي صور مختلف) 92/10/16
کلام شيخ در معاوضه بودن يا نبودن غرامت و جمع بين اين دو کلام 92/09/26
تعذر مطلق يا محدود (تفسير کلام شيخ) - ملکيت بدل مبذول 92/09/25
اشکال جمع عوض و معوض ـ ملکيت مالک نسبت به مبذول 92/09/24
عدم اشتراط تعذر در مطالبه‌ي قيمت ـ فرق بين تعذر و تلف ـ ملکيت ما... 92/09/23
بررسي حکم تعذر وصول عين 92/09/18
بررسي دلالت روايات بر معيار بودن يوم التلف 92/09/17
بررسي روايات دال بر معيار بودن يوم التلف 92/09/16
بررسي برخي روايات براي تعيين معيار زمان قيمت 92/09/13
تقدم اصل سببي بر اصل مسببي 92/09/12
مقتضاي اصل در تعيين معيار زماني پرداخت قيمت 92/09/11
بررسي قيد «يوم المخالفة» و وجوه ذکر شده براي قول به أعلي القيم 92/09/10
برداشت شهيد ثاني از صحيحه‌ي ابوولاد (معيار بودن أعلي القيم) 92/09/09
برخي مباحث راجع به صحيحه ابوولاد 92/09/06
بررسي صحيحه ابوولاد (بررسي قضاياي شرطيه) 92/09/05
بيان شيخ عبدالکريم راجع به صحيحه‌ي ابوولاد 92/09/04
بررسي برخي ابهامات در صحيحه‌ي ابوولاد 92/09/03
بررسي صحيحه‌ي ابوولاد (تأييد قول مشهور بر معيار بودن يوم التلف) 92/09/02
بررسي صحيحه ابوولاد (عدول شيخ(ره) از يوم الغصب به يوم التلف) 92/08/29
ادامه بررسي صحيحه‌ي ابي ولاد 92/08/28
بررسي صحيحه‌ي ابي ولاد 92/08/08
در قيمي، چه زماني ميزان در دفع قيمت است؟ يوم التلف، يوم الغصب 92/08/07
بررسي روايات دال بر وجوب دفع قيمت در قيمي 92/08/06
مروري بر بحث گذشته ـ وجوب دفع قيمت در قيميات 92/08/05
پيدا شدن مثل بعد از دفع قيمت 92/08/04
بررسي نقل کلام مبسوط توسط شيخ ـ پيدا شدن مثل بعد از دادن قيمت 92/08/01
بيان معناي إعواز ـ قيمت‌گذاري 92/07/30
احتمالات مختلف در صورت تعذر مثل 92/07/29
بررسي احتمالات مختلف در صورت تعذر مثل 92/07/28
بررسي احتمالات مختلف در تعذر مثلي 92/07/27
تعيين قيمت در صورت تعذر مثلي 92/07/20
پرداخت قيمت در صورت تعذر مثل ـ قيمت يوم التعذر يا يوم المطالبه؟ 92/07/17
پرداخت قيمت در صورت تعذر مثلي 92/07/16
حکم بالا رفتن قيمت مثل ـ مطالبه مثل در مکان¬هاي مختلف 92/07/15
حکم بالا رفتن قيمت مثل 92/07/13
حکم شک در مثلي و قيمي 92/07/10
حکم شک در مثي و قيمي (دوران امر بين تخيير و تعيين) 92/07/09
حکم شک در مثلي و قيمي 92/07/08
تعريف مثلي ـ اصلي اولي در مثلي و قيمي 92/07/07
خلاصه مباحث ضمان در مقبوض به عقد فاسد- ضمان مثلي 92/07/06
بررسي ادله ثبوت ضمان در منافع غير مستوفاة 92/07/03
تمسک به قاعده اتلاف در ضمان منافع مستوفاة ـ اثبات ضمان در منافع ... 92/07/02
بررسي برخي از نظرات شيخ در ضمان منافع مستوفاة 92/07/01
بررسي روايت «الخراج بالضمان» 92/06/31
اثبات ضمان منافع مستوفاة در مقبوض به عقد فاسد 92/06/30
بررسي دلائل وجوب ردّ عين مقبوض به عقد فاسد 92/06/27
بررسي اشکالات مرحوم آخوند بر شيخ 92/06/25
وجوب ردّ مقبوض به بيع فاسد 92/06/24
مروري بر برخي از مباحث ناتمام گذشته 92/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo