آرشیو سال 91-90 درس خارج فقه-دیات
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ديه اجفان، أشفار و اهداب 91/03/21
ديه موي سر زن 91/03/20
ديه موي سر زن 91/03/13
ديه شعر و موي سر ولحيه 91/03/10
القول في الجناية علي الاطراف و فيه مقاصد 91/03/09
هرگاه کسي در طريق مسلمين چاهي حفر کند و ديگري در کنار آن سنگي نه... 91/03/08
حکم جايي که دابه‌ و حيوان کسي به جان يا مال ديگران ضرر بزند 91/03/03
هرگاه دابه کسي، بر طويله و مربط حيوان شخص ديگري هجوم ببرد و حيوا... 91/03/02
هرگاه «شخص» توسط حيوان کسي کشته شود،‌آيا صاحب حيوان ضامن است يا... 91/03/01
کسي که در ملک ديگران آتشي را روشن کرده و سبب قتل انفس و از بين ر... 91/02/31
هرگاه کسي در ملک خودش آتشي را روشن کند و بدينوسيله سبب تلف انفس ... 91/02/30
حکم جايي که دو سفينه و کشتي با همديگر تصادم کنند 91/02/27
اسباب ضمان و مصاديق آنها 91/02/26
اسباب ضمان 91/02/25
اسباب ضمان 91/02/24
حکم جايي که دو زن بار دار و حامل با هم تنه بزنند به گونه‌اي که ه... 91/02/20
هرگاه دو نفر از روي خطا و اشتباه با همديگر تصادم کنند و تنه بزنن... 91/02/19
حکم جايي که شخص با تنه زدنش سبب قتل ديگري بشود 91/02/18
آيا اگر کسي از مکان مرتفع و بلندي، روي ديگري بيفتد و سبب قتل شود... 91/02/17
هرگاه صيحه و داد زدن، سبب مرگ کسي بشود، آيا صيحه زننده ضامن است ... 91/02/16
هرگاه کسي از روي محبت، ديگري را فشار دهد و سبب قتل او شود، آيا ... 91/02/13
آيا اگر کسي (مانند مادر، دايه و غير آنها) در عالم خواب روي شخص د... 91/02/12
آيا ختّان در صورتي که از حد تجاوز کند، ضامن است؟ 91/02/11
در صورتي که تاديب پدر يا معلم منجر به قتل شود، ضمان دارد يا نه؟ 91/02/10
ديه اهل ذمه و مقدار آن 91/02/09
ديه ولد الزنا 91/02/03
تساوي ديه مسلمين از نظر اسلام 91/02/02
قتل در حرم مکي 91/01/30
حکم قتل در أشهر الحرم 91/01/29
آيا مدت زمان پرداخت ديه‌ي قتل عمد، با شبه العمد و خطاي محض فرق ... 91/01/28
هر گاه قاتل با ولي الدم در حوامل و عدم حوامل اختلاف پيدا کنند، چ... 91/01/27
آيا ديه شبه العمد بر عهده خود قاتل است ؟ 91/01/26
بيان اصول ديات و کيفيات آن 91/01/23
آيا تلفيق در پرداخت ديه جايز است؟ 91/01/22
شرائط انعام ثلاثه 91/01/21
آيا مجني عليه در انتخاب اصول سته مخير است؟ 91/01/20
شرائط شتر 91/01/16
طرق جمع بين روايات متعارض 91/01/15
مقادير الديات 91/01/14
مقادير الديات 91/01/09
اقسام قتل 91/01/08
کتاب الدّيات 91/01/07
عفو جاني قبل از اندمال جنايت، چه حکمي دارد؟ 90/12/24
اگر مجني عليه در مقام قصاص،دست چپ را به جاي دست راست قطع کند، قص... 90/12/23
هرگاه شخص واحد نسبت به دو نفر مرتکب جنايت بشود،يعني هم انامل علي... 90/12/22
هرگاه در دست جاني و مجني عليه يا در دست يکي از آنها انگشت زائد ... 90/12/21
حکم جايي که قطع اصبع و انگشت، سبب قتل مجني عليه بشود 90/12/20
هر گاه جاني صحيح اليد،دست ناقص اليد را قطع کند يا بالعکس، حکمش چ... 90/12/17
احکام قصاص دستگاه تناسلي زن 90/12/16
احکام قصاص دستگاه تناسلي مرد 90/12/15
هرگاه دندان مجني عليه قبل از قصاص جاني دوباره برويد، حکمش از نظر... 90/12/14
هرگاه دندان مجني عليه قبل از قصاص جاني دوباره برويد، حکمش از نظر... 90/12/13
آيا جنايت بر ثدي و پستان، قصاص دارد يا نه؟ 90/12/10
آيا در قصاص أنف و بيني ميزان مساحت است يا نسبت؟ 90/12/09
آيا در قصاص انف و بيني، مماثلت من جميع الجهات شرط است يا نه؟ 90/12/08
آيا اگر کسي حاجب و ابرو يا ريش ديگري را بتراشد، قصاص دارد يا نه؟ 90/12/07
آيا اعمي و کور، حق قصاص گرفتن از آدم صحيح را دارد يا نه؟ 90/12/06
آيا اعور (يک چشم) بخاطر جنايتي که بر چشم کسي وارد کرده قصاص مي‌ش... 90/12/03
حکم قصاص أذن وگوش 90/12/02
حکم موضحة و ساير جراحاتي که جاني بر سر ديگري وارد مي‌کند، جيست؟ 90/12/01
آيا مي‌توان جاني را در سرما يا گرماي شديد قصاص کرد؟ 90/11/30
هرگاه کسي از روي خطا نسبت به يک نفر جنايت متعددي را انجام بدهد، ... 90/11/29
هرگاه قصاص طرف و اعضاء موجب تلف نفس شود، جايز است يانه؟ 90/11/26
حکم جايي که يک نفر، دست جماعتي را قطع کند 90/11/25
آيا در باب قصاص مماثلت شرط است يا نه؟ 90/11/24
آيا دست سالم را بخاطر دست شل مي‌توان به عنوان قصاص قطع نمود يا نه؟ 90/11/23
شرائط قصاص اعضا و اطراف 90/11/19
حکم قطع مچ کسي که فاقد اصابع و انگشت است، چيست؟ 90/11/18
هر گاه کسي دست ديگري را قطع کند و بعد از عفو مجني عليه، او را بک... 90/11/17
هر گاه ولي الدم بفهمد که قاتل با ضربه‌اش کشته نشده، آيا مي‌توان... 90/11/16
هرگاه کسي عمداً ديگري را بکشد و قبل از قصاص بميرد، حکمش چيست؟ 90/11/15
آيا قصاص زن باردار يا زن مرضعه جايز است؟ 90/11/11
موضوع: هرگاه وکيل بعد از موت موکل - مع العلم به موت موکل يا مع ا... 90/11/10
حکم جايي که يک نفر، عمداً دو نفر يا بيشتر از دو نفر را يکجا يا م... 90/11/09
حکم جايي که يک نفر، عمداً دو نفر يا بيشتر از دو نفر را يکجا يا م... 90/11/08
آيا آدم مديون اگر کشته شود، ورثه مي‌توانند بدون ضمانت دين او ، ق... 90/10/21
آيا کسي که از نظر حاکم شرع محجور است و بخاطر مفلس بودن يا سفاهت ... 90/10/20
آيا اختلاف اولياي دم در قصاص و عدم قصاص، سبب سقوط قصاص مي شود يا... 90/10/19
آيا اولياي حاضر مي‌توانند در غياب اولياي ديگر جاني و قاتل را قصا... 90/10/18
هرگاه دست يا عضو ديگر جاني را به عنوان قصاص- بدون تعدي- قطع کن... 90/10/17
آيا در مقام استيفاي قصاص،مي‌توان قاتل را به همان نحويي که طرف را... 90/10/14
آيا أولياء الدم در مقام استيفاي قصاص، مي توانند از آلات مسمومة ... 90/10/13
آيا ولي الدم مي تواند بدون اذن امام و حاکم شرع اجراي قصاص کند؟ 90/10/12
آيا ولي الدم مي تواند بدون اذن امام و حاکم شرع اجراي قصاص کند؟ 90/10/10
کيفيت استيفا 90/10/07
کيفيت استيفا 90/10/06
کيفيت استيفا 90/10/05
احکام قسامة 90/10/04
احکام قسامة 90/10/03
احکام قسامة 90/09/29
احکام قسامة 90/09/28
احکام قسامة 90/09/27
آيا ادعا و قسامه کافر در باره مسلمان تنجيز دارد يا نه؟ 90/09/26
آيا قسامه در اطراف و اعضاء هم جاري است؟ 90/09/23
هر گاه مدعي يا عشيره‌اش حاضر به قسم نشوند، حکم مسئله چه مي‌شود؟ 90/09/22
هر گاه مدعي يا عشيره‌اش حاضر به قسم نشوند، حکم مسئله چه مي‌شود؟ 90/09/21
شرائط قسامه 90/08/30
شرائط قسامة 90/08/29
آيا در قسامة پنجاه نفر شرط است، يا پنجاه يمين هم کافي است؟ 90/08/28
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/25
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/23
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/22
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/21
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/18
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/17
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/14
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/11
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/10
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/09
طرق و راههاي اثبات قتل 90/08/08
شرائط قصاص 90/08/07
شرائط قصاص 90/08/04
شرائط قصاص 90/08/03
شرائط قصاص 90/08/02
شرائط قصاص 90/08/01
شرائط قصاص 90/07/30
شرائط قصاص 90/07/24
شرائط قصاص 90/07/23
شرائط قصاص 90/07/20
شرائط قصاص 90/07/19
شرائط قصاص 90/07/18
شرائط قصاص 90/07/16
شرائط قصاص 90/07/13
شرائط قصاص 90/07/12
شرائط قصاص 90/07/11
شرائط قصاص 90/07/10
شرائط قصاص 90/07/09
شرائط قصاص 90/07/06
شرائط قصاص 90/07/05
شرائط قصاص 90/07/04
حكم جايي كه مردي با مشاركت زني، مردي را به قتل برسانند 90/07/03
هرگاه دو نفر، در قطع عضو كسي اشتراك كنند، حكمش چيست؟ 90/06/30
هرگاه ورثه‌ي «مجني عليه» بخواهند، هردو دو نفر را قصاص كنند، آيا ... 90/06/29
حكم جايي كه دو نفر يا بيشتر از دو نفر، مردي را بكشند 90/06/28
آيا قصاص طرف داخل در قصاص نفس است يا نه؟ 90/06/27
آيا قصاص طرف داخل در قصاص نفس است يا نه؟ 90/06/26
آيا ديه‌ي طرف داخل در ديه نفس است؟ 90/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo