آرشیو سال 89-88 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حديث لا ضرر 89/03/19
حدیث لا ضرر 89/03/18
قاعده ی لا ضرر 89/03/17
قاعده ی لا ضرر 89/03/16
تنبیهات فی قاعدة لا ضرر 89/03/12
مفاد هیئت ترکیبیة در لا ضرر 89/03/11
مفاد هیئت ترکیبیة در لا ضرر 89/03/10
مفاد هیئت ترکیبیة در لا ضرر 89/03/09
قاعده ی لا ضرر 89/03/08
قاعده ی لا ضرر 89/03/05
قاعده ی لا ضرر 89/03/04
قاعده ی لا ضرر 89/03/03
قاعده ی لا ضرر 89/03/02
قاعده ی لا ضرر 89/03/01
قاعده ی لا ضرر 89/02/29
شرایط جریان اصول و بحث قاعدۀ لا ضرر 89/02/28
حکم عمل بدون فحص 89/02/22
عقاب ترک فحص و مقدمات مفوتة 89/02/21
فی شروط جریان الاصول 89/02/20
فی شروط جریان الاصول 89/02/19
النقیصة الاضطراریة 89/02/18
النقیصة الاضطراریة 89/02/15
قاعده ی لا تعاد 89/02/13
قاعده ی لا تعاد 89/02/12
قاعده ی لا تعاد 89/02/11
قواعد اجتهادیه در اضافه کردن در عبادت 89/02/07
النقیصة الاضطراریة 89/02/06
الزیادة العمدیة و السهویة 89/02/05
النقیصة السهویة و الزیادة العمدیة و السهویة 89/02/04
النقیصة السهویة 89/02/01
النقیصة السهویة 89/01/31
النقیصة السهویة 89/01/30
شبه ی موضوعی ی اقل و اکثر 89/01/29
جریان برائت شرعیة در اجزاء تحلیلیة 89/01/28
جريان برائت شرعية در اقل و اکثر ارتباطي و برائت عقلية در اجزاء ت... 89/01/25
جريان برائت شرعية در اقل و اکثر ارتباطي و برائت عقلية در اجزاء ت... 89/01/24
ادله ی قائلین به برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی 89/01/23
جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی 89/01/22
حکم اکثر در اقل و اکثر ارتباطی 89/01/21
اقل و اکثر اعتباری در شبهات وجوبیة 89/01/18
شبهات وجوبیة در شک در مکلف به 89/01/17
تقدیم امتثال قطعی بر احتمالی و حکم خنثای مشکل 89/01/16
حکم ملاقِی با یکی از اطراف علم اجمالی 89/01/15
حکم ملاقِی با یکی از اطراف علم اجمالی 89/01/14
ملاقی احد الاطراف للعلم الاجمالی 89/01/11
ملاقی احد الاطراف للعلم الاجمالی 89/01/10
ملاقی احد الاطراف للعلم الاجمالی 89/01/09
حکم ملاقیِ احد الاطراف فی الشبهة المحصورة 89/01/08
ملاقی احد الاطراف للعلم الاجمالی 89/01/07
مسائلی پیرامون علم اجمالی در شبهۀ محصورة 88/12/26
مسائلی در مورد شبهه ی غیر محصورة 88/12/25
شبهه ی غیر محصورة (بررسی روایات) 88/12/24
علم اجمالی در شبهات غیر محصورة 88/12/23
علم اجمالی در شبهات غیر محصورة 88/12/22
شرطيت محل ابتلاء بودن اطراف در تنجز علم اجمالي و عدم آن 88/12/19
شرطيت محل ابتلاء بودن اطراف در تنجز علم اجمالي و عدم آن 88/12/18
محل ابتلاء بودن اطراف علم اجمالي 88/12/17
تنبيهات علم اجمالي 88/12/16
علم اجمالي با اضطرار به احد الطرفين 88/12/15
منجزيت علم اجمالي/اضطرار 88/12/12
منجزيت علم اجمالي/اضطرار 88/12/11
دوران امر بين المحذورين 88/12/10
اصاله التخيير / دوران امر بين المحذورين 88/12/09
اصاله التخيير / دوران امر بين المحذورين 88/12/08
اصاله التخيير/ دوران امر بين المحذورين 88/12/05
بررسي اصاله التخيير 88/12/03
بررسي اصاله التخيير 88/12/02
بررسي اصاله التخيير 88/12/01
اصل برائت/ شبهات موضوعيه 88/11/13
اصل برائت/ شبهات موضوعيه 88/11/12
اصل برائت/ شبهات موضوعيه 88/11/11
اصل برائت / شبهات موضوعيه 88/11/10
اصل برائت/شبهات موضوعيه 88/11/07
88/11/06
اصل برائت /شبهات حکميه 88/11/05
تنبيهات شبهات حکميه 88/11/04
بررسي ادله اصل برائت 88/10/30
بررسي ادله اصل برائت 88/10/29
بررسي ادله اصل برائت 88/10/28
بررسي ادله اصل برائت 88/10/27
بررسي ادله اصل برائت 88/10/26
بررسي ادله اصل برائت 88/10/23
بررسي ادله برائت 88/10/22
ادله اصل برائت/دليل عقلي 88/10/20
ادله اصل برائت/دليل اجماع 88/10/19
ادله اصل برائت/حديث اطلاق 88/10/16
ادله اصل برائت/حديث حل 88/10/14
ادله اصل برائت/حديث حل 88/10/13
ادله اصل برائت/حديث سعه 88/10/12
بررسي ادله اصل برائت 88/09/22
بررسي ادله اصل برائت/حديث رفع 88/09/21
بررسي ادله اصل برائت/حديث رفع 88/09/18
بررسي ادله اصل برائت/حديث رفع 88/09/17
بررسي ادله اصل برائت/حديث رفع 88/09/16
بررسي ادله اصل برائت 88/09/14
بررسي ادله اصل برائت 88/09/11
بررسي ادله اصل برائت 88/09/10
ادله قائلين به اصل برائت 88/09/09
اصول عمليه/اصل برائت 88/09/08
اصول عمليه/اصل برائت 88/09/03
اصول عمليه/مقدمات 88/09/02
اصول عمليه/مقدمات 88/09/01
بررسي حجيت ظنون 88/08/30
بررسي حجيت ظنون 88/08/26
نقش عرف در تشخيص حکم فقهي 88/08/25
نقش عرف در تشخيص حکم فقهي 88/08/24
بررسي دليل عقلي بر حجيت خبر واحد 88/08/23
بررسي دليل عقلي بر حجيت خبر واحد 88/08/20
بررسي ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/19
بررسي ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/18
بررسي ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/17
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/16
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/13
بررسي اشکالات دلالت آيه نفر 88/08/12
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/11
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/10
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/09
اشکال بر ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/06
اشکال بر ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/05
اشکال بر ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/04
اشکال بر ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/03
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/08/02
ادله موافقين حجيت خبر واحد 88/07/29
ادله مخالفين حجيت خبر واحد 88/07/28
بررسي حجيت خبر واحد 88/07/27
بررسي حجيت خبر واحدب 88/07/26
بررسي حجيت خبر واحد 88/07/25
بررسي حجيت خبر واحد 88/07/21
88/07/20
88/07/19
88/07/18
بررسي اجماعات متعارضه 88/07/15
88/07/14
بررسي حجيت اجماع منقول 88/07/13
بررسي قاعده لطف 88/07/12
تاثير قاعده لطف بر اجماع 88/07/11
حجيت اجماع به خبر واحد 88/07/08
اجماع منقول به خبر واحد 88/07/07
88/07/06
88/07/05
88/07/04

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo