آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بقاء بر ميت 90/03/18
تقلید ابتدایی از میت 90/03/17
تقلید بدوی از میت 90/03/11
تقلید از اعلم 90/03/10
لزوم تقلید از اعلم 90/03/09
دلیل مجتهد بر تقلید از اعلم 90/03/08
دلیل مخالفان تقلید و تقلید از اعلم 90/03/07
دلیل عامی و مجتهد بر جواز تقلید 90/03/04
معنای اصطلاحی تقلید 90/03/02
تبدل رای مجتهد و اجزاء و مسئله ی تقلید 90/03/01
اذا تبدل اجتهاد المجتهد 90/02/31
التخطئه و التصویب 90/02/28
علوم پیش نیاز برای اجتهاد 90/02/27
اجتهاد مطلق و متجزی 90/02/26
حجیت قضاوت مجتهد 90/02/25
اجتهاد و تقلید 90/02/24
الاجتهاد و التقلید 90/02/21
الاجتهاد و التقلید 90/02/20
جواز و عدم جواز تعدی از مرحجات منصوصه به غیر منصوصه 90/02/19
جواز و عدم جواز تعدی از مرحجات منصوصه به غیر منصوصه 90/02/18
مباحثی پیرامون مرجحات 90/02/14
بررسی مرجحات 90/02/13
مرجحات خبرین متعارضین 90/02/12
مرجحات روایات متعارضین 90/02/11
مرجحات به صفات راوی 90/02/10
بررسی روایات علاجیة 90/02/07
سه بحث مربوط به روایات داله بر تخییر یا توقف 90/02/06
قسم اول از روایات علاجیه 90/02/05
مقتضای قاعده ی ثانویة در خبرین متعارضین 90/02/04
مقتضای قاعده ی اولیة در متعارضین علی القول بالسببیة 90/02/03
حجیت و عدم حجیت متعارضین در دلالت التزامی 90/01/31
تعارض غیر مستقر و مستقر 90/01/27
تعارض در اکثر از دو دلیل 90/01/24
مواردی که تشخیص اظهر از ظاهر مشکل است 90/01/23
اذا دار الامر بین التخصیص و النسخ 90/01/22
اذا دار الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی 90/01/21
جمع بین متعارضین 90/01/20
عوامل تعارض 90/01/16
تعارض در روایات و عوامل آن 90/01/15
حکومت و تخصیص 90/01/14
مباحثی پیرامون تزاحم و تعارض 90/01/09
التعارض و الترجیح 90/01/08
قرعه، تعادل و ترجیح 90/01/07
هل القرعة امارة او اصل و هل هو وظیفة الامام او لا 90/01/06
بررسی روایات قرعه 89/12/25
روایات باب قرعه 89/12/24
مسئله ی قرعه 89/12/23
مسائلی پیرامون اصالة الصحة و قاعده ی قرعة 89/12/22
مسائلی پیرامون اصالة الصحة 89/12/21
شرطیت محل ابتلاء بودن اطراف در تنجز علم اجمالی و عدم آن 89/12/18
مسائلی پیرامون اصالة الصحة 89/12/17
اصالة الصحة 89/12/16
اصالة الصحة فی فعل الغیر 89/12/15
مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز 89/12/14
مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز 89/12/11
مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز و تطبیق چند فرع فقهی 89/12/10
مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز 89/12/09
عدم اجرای قاعدۀ تجاوز در طهارات ثلاث 89/12/08
مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز 89/12/07
مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز 89/12/04
مراد از غير در قاعده ي تجاوز 89/12/03
میزان در تجاوز در غیر 89/12/01
قاعدۀ تجاوز و فراغ دو قاعده است یا یک قاعده؟ 89/11/30
قاعدۀ تجاوز و فراغ دو قاعده است یا یک قاعده؟ 89/11/27
روایات قاعده ی تجاوز 89/11/26
روایات قاعده ی تجاوز 89/11/25
تقدم بینه بر ید 89/11/19
مباحثی پیرامون قاعده ی ید 89/11/02
مطالبی پیرامون قاعده ی ید 89/10/29
ید اماره است یا اصل 89/10/28
قاعدۀ ید 89/10/27
اجرای اصل در اطراف علم اجمالی 89/10/26
تقدم اصل سببی بر مسببی و اجرای اصل در اطراف علم اجمالی 89/10/25
تعارض بين دو استصحاب 89/10/21
نسبت استصحاب با اصول شرعیه 89/10/20
شرایط عمل به استصحاب 89/10/19
شرایط عمل به استصحاب 89/10/18
شرایط جریان استصحاب 89/10/15
شرایط جریان استصحاب 89/10/14
ملاک در وحدت قضیه ی متیقنة و مشکوکة 89/10/12
شرایط جریان استصحاب و عمل به استصحاب 89/10/11
فروعاتی فقهی مربوط به استصحاب تاخر حادث 89/10/08
فروعاتی فقهی مربوط به استصحاب تاخر حادث 89/10/07
استصحاب تاخر حادث 89/10/06
استصحاب تاخر حادث 89/10/05
استصحاب تاخر حادث 89/10/04
استصحاب تاخر حادث 89/10/01
تاخر حادث 89/09/30
استصحاب حکم مخصص 89/09/10
استصحاب حکم مخصص 89/09/09
استصحاب حکم مخصص 89/09/08
مراد از شک در ادله ی استصحاب 89/09/07
استصحاب در مسائل عقیدتی 89/09/06
استصحاب در مسائل عقیدتی 89/09/03
مواردی که توهم شده است اثر مثبت می باشد 89/09/02
مواردی که توهم شده است اصل مثبت می باشد 89/09/01
فروع فقهیه فی اصل المثبت 89/08/30
اصل مثبت 89/08/29
اصل مثبت 89/08/25
اصل مثبت 89/08/24
استصحاب تعلیقی 89/08/22
استصحاب تعلیقی 89/08/19
استصحاب در احکام شرعی کلی 89/08/18
استصحاب در افعال قاره ی مقید به زمان 89/08/17
استصحاب زمانیات و امور قارۀ مقید به زمان 89/08/12
استصحاب زمان 89/08/11
استصحاب قسم سوم و چهارم 89/08/10
استصحاب کلی قسم دوم و سوم 89/08/09
تطبیق چند فرع فقهی بر استصحاب کلی قسم دوم 89/08/08
استصحاب كلي قسم دوم 89/08/05
مطالبی پیرامون استصحاب کلی قسم اول و دوم 89/08/04
استصحاب کلی 89/08/03
فرعی فقهی و معنای یقین در استصحاب 89/08/02
مسائل فقهیة للتطبیق 89/08/01
قول ما در کیفیت جعل در احکام وضعیه 89/07/26
نظر محقق خراسانی در انواع احکام وضعیه 89/07/25
تفاصیل فی حجیة الاستصحاب 89/07/24
تفاصیل فی تعریف الاستصحاب 89/07/21
تفاصیل فی الاستصحاب 89/07/20
نظر شیخ در تعریف استصحاب 89/07/19
دلالت روایت بر حجیت استصحاب 89/07/18
دلالت روایت بر حجیت استصحاب 89/07/14
دلالت روایت بر حجیت استصحاب 89/07/13
دلالت روایات بر استصحاب 89/07/11
دلالت حدیث سوم زراره و دو حدیث دیگر بر استصحاب 89/07/10
بحث در حدیث سوم زراره است 89/07/07
دلالت روایات بر حجیت استصحاب 89/07/06
دلالت روایات بر حجیت استصحاب 89/07/05
دلالت روایت بر حجیت استصحاب 89/07/04
ادله ی حجیت استصحاب 89/07/03
ادله ی حجیت استصحاب 89/06/31
بحث های مقدماتی استصحاب 89/06/30
ارکان استصحاب و توضیح قاعدۀ یقین 89/06/29
آیا استصحاب مسئلۀ اصولیه است یا قاعدۀ فقهیه؟ 89/06/28
تعریف استصحاب 89/06/27

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo