آرشیو سال 91-90 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
امر بين الامرين 91/03/24
امر بين الامرين 91/03/23
الامر بين الامرين 91/03/22
دلائل قائلين به تفويض 91/03/21
قول به تفويض 91/03/20
جبر فلسفي 91/03/13
جبر اشعري 91/03/10
ادله ي اشاعره بر جبر 91/03/09
الجبر و التفويض و الامر بين الامرين 91/03/08
مقدمه ي حرام، مستحب و مكروه 91/03/07
ادله ي قول به وجوب مقدمه ي واجب 91/03/06
وجوب مقدمه ي واجب 91/03/03
تأسيس اصل در مقدم واجب 91/03/02
تأسيس اصل در مسئلة 91/03/01
ثمرات بحث مقدمه ي واجب و تأسيس اصل 91/02/31
ثمره ي بحث مقدمه ي واجب 91/02/30
ثمره ي بحث وجوب مقدمه ي واجب 91/02/27
قول ششم در وجوب مقدمه و ثمرات بحث 91/02/26
ثمره ي نزاع در مقدمه ي موصله 91/02/25
اشكالات وارده بر مقدمه ي موصلة 91/02/24
مقدمه ي موصلة 91/02/20
مقدمه ي موصلة 91/02/19
كدام مقدمه واجب است؟ 91/02/18
كدام مقدمه واجب مي باشد؟ 91/02/17
مباحثي پيرامون مقدمه ي واجب 91/02/16
تقسيم واجب به اصلي و تبعي 91/02/13
ثمره ي بحث در عباديت طهارات ثلاث. 91/02/12
عباديت طهارات ثلاث 91/02/11
ترتب ثواب بر امر غيري 91/02/10
ترتب ثواب بر امر غيري 91/02/09
ثواب و عقاب در واجبات غيري 91/02/03
شك در واجب نفسي و غيري 91/02/02
شك در واجب نفسي و غيري 91/01/30
واجب نفسي و غيري 91/01/29
شك در بازگشت قيد به هيئت و ماده و تقسيم واجب به نفسي و غيره 91/01/28
شك هنگام رجوع قيد به هيئت و يا ماده 91/01/27
ثمره ي واجب معلق 91/01/26
واجب منجز و معلق 91/01/23
واجب منجز و معلق 91/01/22
واجب منجز و معلق 91/01/21
واجب مطلق و مشروط 91/01/20
دليل هاي شيخ انصاري بر رجوع قيد به ماده 91/01/16
رجوع قيد به ماده و يا هيئت 91/01/15
واجب مطلق و مشروط 91/01/14
شرط صحت 91/01/13
شرط صحت 91/01/09
شرط متقدم، مقارن و متأخر 91/01/08
مقدم متقدم، مقارن و متأخر 91/01/07
تقسمات مقدمه ي واجب 90/12/28
مقدمه ي داخلية و خارجية 90/12/27
مقدمه ي داخلية 90/12/24
مقدمه ي واجب 90/12/23
تبدل رأي مجتهد، مقدمه ي واجب 90/12/22
الاجزاء في الاوامر الظاهرية 90/12/21
اجزاء در اوامر ظاهرية 90/12/20
اجزاء در اوامر ظاهرية 90/12/17
اجزاء در اوامر ظاهرية 90/12/16
اجزاء در امر اضطراري و ظاهري 90/12/15
اجزاء 90/12/14
اجزاء در امر اضطراري 90/12/13
اجزاء 90/12/10
اجزاء 90/12/09
اجزاء 90/12/08
دلالت امر بر فور يا تراخي 90/12/07
دلالت امر 90/12/06
دلالت امر بر مرة و تكرار 90/12/03
امر عقيب حذر 90/12/02
مقتضاي اصل در مورد شك در نوع امر 90/12/01
واجب تعبدي و توصلي 90/11/30
واجب توصلي و تعبدي 90/11/29
تعبدي و توصلي 90/11/26
بررسي امكان اتيان امر بداعي امر 90/11/25
واجب تعبدي و توصلي 90/11/24
واجب توصلي و تعبدي 90/11/23
دلالت صيغه ي امر بر وجوب 90/11/19
دلالت صيغه ي امر 90/11/18
صيغه ي امر 90/11/17
صيغه ي امر 90/11/16
كلام نفسي 90/11/15
صفات ذات و فعل 90/11/11
ماده ي امر و بحث طلب و ارادة 90/11/10
دلالت ماده ي امر 90/11/09
ماده ي امر 90/11/08
مشتق 90/10/21
مشتق 90/10/20
مشتق 90/10/19
مشتق و مسائل پيرامون آن 90/10/18
ادله ي قائلين به حقيقت مشتق در ما انقضي 90/10/17
ادله ي قائلين به وضع مشتق بر متلبس 90/10/14
مشتق 90/10/13
مشتق 90/10/12
مشتق 90/10/10
دلالة الافعال علي الزمان 90/10/07
مشتق 90/10/06
مشتق 90/10/05
مشتق 90/10/04
استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد 90/10/03
اشتراك لفظي و استعمال لفظ 90/09/29
اشتراك لفظي و استعمال لفظ در اكثر از معنا 90/09/28
اسماء معاملات 90/09/27
تمسك به اطلاق در اسماء معاملات 90/09/26
صحيح و اعم در الفاظ معاملات 90/09/23
صحيح و اعم در اسماء معاملات 90/09/22
ثمرات بحث در صحيح و اعم 90/09/21
ثمره ي بحث صحيح و اعم 90/08/30
ادله ي قائلين به اعم 90/08/29
دليل قائلين به صحت 90/08/28
جامع نزد قائل به صحيح و دليل قول به صحت 90/08/25
تصوير جامع بنا بر قول به صحت 90/08/23
جامع نزد قائلين به صحيح 90/08/22
صحيح و اعم 90/08/21
صحيح و فاسد 90/08/18
حقيقت شرعيه، صحيح و اعم 90/08/17
حقيقت شرعية 90/08/15
حقيقت شرعيه 90/08/14
تنصيص اهل لغت، تعارض احوال و حقيقت شرعيه 90/08/11
اطراد 90/08/10
صحت حمل و اطراد 90/08/09
صحت سلب و عدم صحت سلب 90/08/08
تبادر و جواب اشكالات وارده 90/08/07
تبادر 90/08/04
تابع بودن دلالت از اراده ي متكلم و وضع در هيئات و ماده 90/08/03
وضع الفاظ بر معاني واقعيه يا مراده 90/08/02
استعمال لفظ در لفظ و وضع الفاظ بر مصاديق معلومة 90/08/01
حقيت و مجاز 90/07/30
وضع در جملات خبريه و بحث حقيقت و مجاز 90/07/26
جملات خبرية و انشائية و چگونگي وضع در هيئات 90/07/25
خبر و انشاء 90/07/24
وضع در اسماء اشاره، ضماير و موصولات 90/07/23
وضع در حروف و ثمره ي بحث 90/07/20
معاني حرفية و كيفيت وضع آن 90/07/19
معاني حرفية 90/07/18
معاني حروف 90/07/16
اقسام وضع و مناشيء آن 90/07/13
اقسام وضع 90/07/12
اقسام وضع 90/07/11
حقيقت وضع 90/07/10
مباحث وضع 90/07/09
فرقي بين مسائل اصولية و قواعد فقهية 90/07/06
فرق بين مسائل اصولية و قواعد فقهية 90/07/05
تعريف علم اصول 90/07/04
موضوع و تعريف علم اصول 90/07/03
موضوع علم اصول 90/06/30
ملاك در تمايز علوم 90/06/29
موضوعات و مسائل علوم 90/06/28
موضوع و مسائل علم 90/06/27
موضوع علم 90/06/26
تعريف موضوع علم 90/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo