آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
الامر بين الامرين 95/03/12
تفويض 95/03/11
جبر فلسفي 95/03/10
ادله ي قائلين به جبر 95/03/09
جبر و تفويض و الامر بين الامرين 95/03/08
مقدمه ي حرام 95/03/05
مقدمه ي واجب و مقدمه ي حرام 95/03/04
ادلة القائلين بوجوب المقدمة 95/03/03
اصل در مقدمه ي واجب 95/03/01
ثمره ي وجوب مقدمه و اصل در آن 95/02/29
ثمرات قول به مقدمه ي واجب 95/02/28
ثمرات القول بوجوب المقدمة 95/02/27
مقدمه في حال الايصال 95/02/26
ثمرات قول به وجوب مقدمه ي موصله 95/02/25
مقدمه ي موصله 95/02/22
مقدمه ي موصله 95/02/20
چه مقدمه اي واجب است؟ 95/02/19
مقدمه ي واجبه 95/02/18
واجب اصلي و تبعي 95/02/15
طهارات ثلاث و مبحث واجب اصلي و تبعي 95/02/13
حل مشكل در طهارات ثلاث 95/02/12
ثواب بر امر غيري و طهارات ثلاث 95/02/11
ثواب و عقاب 95/02/08
اصل عملي در دوران امر بين واجب نفسي و غيري 95/02/07
اصل لفظي در واجب نفسي و غيري 95/02/06
واجب نفسي و غيري 95/02/05
بازگشت قيد به هيئت يا ماده 95/02/01
مقدمات مفوته 95/01/31
واجب معلق و مشروط 95/01/30
اشکالات وارده به صاحب فصول 95/01/29
واجب معلق و منجز 95/01/28
رجوع قيد به هيئت يا ماده 95/01/25
رجوع قيد به هيئت يا ماده 95/01/24
بحث شرط و واجب مطلق و مشروط 95/01/22
شرط متأخر و مقارن 95/01/21
انواع شروط 95/01/18
تقسيمات مختلف مقدمه 95/01/17
تقسيمات مقدمه 95/01/16
مقدمه داخلیه 95/01/15
وجوب ذي المقدمه 95/01/14
تنبيهاتي در مسأله ي اجزاء 95/01/10
اجزاء در صورت تخلف در اصول عمليه 95/01/09
اجزاء در عمل به اماره 95/01/08
اجزاء در اوامر ظاهريه 95/01/07
اجزاء در اوامر ظاهره 94/12/26
اجزاء در امر اضطراري و ظاهري 94/12/25
امر اضطرار 94/12/24
اجزاء 94/12/19
اجزاء و تبدل امتثال به امتثال دیگر 94/12/18
اجزاء 94/12/17
فور و تراخي 94/12/16
دلالت امر بر مرة و تکرار 94/12/15
الامر عقيب الحذر 94/12/12
مقتضاي اصل در مورد شک در نوع امر 94/12/11
برائت شرعي در تأسيس اصل 94/12/10
ادله ي مخالفين و اصل در مسئله 94/12/09
اصل در اوامر 94/12/08
امکان اخذ قصد امر در متعلق امر 94/12/02
اصل در واجب تعبدي و توصلي 94/12/01
واجب توصلي و تعبدي 94/11/28
دلالت صيغه ي امر بر وجوب 94/11/27
دلالت هيئت افعل بر وجوب 94/11/26
دلالت هيئت افعل 94/11/25
تکلم نفسي و صيغه ي امر 94/11/24
طلب و اراده 94/11/21
ماده ي امر و بحث طلب و ارادة 94/11/20
اعتبار علو و استعلاء در امر 94/11/19
شتق و مبحث امر 94/11/18
مسائلي پيرامون مشتق 94/11/17
فرق بين مبدأ و مشتق 94/11/14
دخول ذات در مشتق و عدم آن 94/11/13
ادله ي قائلين به حقيقت مشتق در من قضي 94/11/12
ادله ي قائلين به وضع مشتق بر متلبس 94/11/11
بررسي دو ادعا از محقق نائيني 94/11/10
مراد از «في الحال» در تعريف مشتق 94/11/07
مباحث مقدماتي مشتق 94/11/06
ادعاي خروج بعضي از موارد از نزاع در مشتق 94/11/05
مسأله اي فقهي و مشتق در اسم زمان 94/11/04
مشتق 94/11/03
بطون مختلف قرآن و تطبيق آن با اشتراک لفظي 94/10/30
استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد 94/10/29
اشتراک لفظي و استعمال لفظ در اکثر از معنا 94/10/28
تمسک به اطلاق در اسامي معاملات 94/10/27
تمسک به ادله ي امضائيه 94/10/26
صحيح و اعم در الفاظ معاملات 94/10/23
ثمرات قول به صحيح و اعم 94/10/22
استدلال قائل به اعم و ثمره ي بحث 94/10/21
دليل قائلين به صحيح و اعم 94/10/20
دليل وضع اسامي عبادات بر صحيح 94/10/19
جامع نزد قائل به صحيح و دليل قول به صحت 94/10/16
ترسيم جامع طبق قول به صحيح 94/10/15
ترسيم جامع طبق نظر محقق خراساني 94/10/14
صحيح و اعم و ترسيم جامع 94/10/12
صحيح و اعم 94/10/09
حقيقت شرعيه و وضع براي صحيح يا اعم 94/10/07
حقيقت شرعيه 94/10/06
تنصيص اهل لغت و حقيقت شرعيه 94/10/05
اطراد 94/10/02
حقيقت و مجاز و اطراد 94/10/01
تبادر و صحت حمل 94/09/30
وضع در مرکبات 94/09/28
وضع الفاظ بر معاني واقعيه 94/09/25
دلالت الفاظ بر معاني واقعيه 94/09/24
اقسام استعملات لفظ 94/09/08
حقيت و مجاز 94/09/07
نسبت جمل اسميه و شرطيه 94/09/04
نسبت در جملات انشائيه و اسميه 94/09/03
خبر و انشاء 94/09/02
وضع در اسماء اشاره، ضماير و موصولات 94/09/01
کيفيت وضع در حروف 94/08/30
معاني حروف 94/08/27
معاني حرفيه 94/08/26
قسم چهارم وضع و مناشء وضع 94/08/25
امکان وضع عام و موضوع له خاص 94/08/24
حققت وضع و اقسام آن 94/08/20
مباحث وضع 94/08/19
فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه 94/08/18
تعريف علم اصول 94/08/16
موضوع علم اصول 94/08/13
: ملاک در تمايز علوم 94/08/12
مباحثي پيرامون موضوع علم 94/08/11
موضوع علم و نسبت مسائل به آن 94/08/10
شروع هشتمين دوره ي اصول 94/08/09
بقاء بر ميّت 94/07/15
تقليد ابتدايي از ميت 94/07/14
تبعيض در تقليد و تقليد ابتدايي از ميت 94/07/13
تقليد از اعلم 94/07/12
تقليد از اعلم و معنا اعلم 94/07/11
تقليد از اعلم 94/07/08
تقليد از اعلم 94/07/07
دليل بر حجيّت فتواي مجتهد بر عامي 94/07/06
حجيّت فتواي مجتهد 94/07/05
تقليد و دليل براي تقليد کردن 94/07/01
معنا تقليد و مسائلي پيرامون آن 94/06/31
تبدل رأي مجتهد و مسأله ي تقليد 94/06/29
اجزاء در صورت تبدل رأي مجتهد 94/06/28
تبدل رأي مجتهد 94/06/25
التصويب و التخطئه 94/06/24
علوم پيش نياز اجتهاد 94/06/22
اقسام مجتهد و علوم پيش نياز اجتهاد 94/06/21
اجتهاد در امر قضاوت 94/06/18
آثار اجتهاد 94/06/17
مباحث اجتهاد 94/06/16
تعاريف اجتهاد 94/06/15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo