آرشیو سال 96-95 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
حج و عمره ي رسول خدا (ص) 96/03/01
آيه ي حج 96/02/31
آيه ي تمتع 96/02/30
آيه ي خمس و آيه ي متعه 96/02/27
آيه ي خمس 96/02/26
آيه ي وصيت و خمس 96/02/25
آيه ي وصيت 96/02/24
مهريه ي زن هنگام طلاق 96/02/23
آيه ي متعه و طلاق 96/02/20
بررسي حكم متعه 96/02/19
بررسي آيه ي متعه 96/02/18
بررسي آيه ي طلاق و متعه 96/02/17
96/02/16
بررسي آيه ي صوم 96/02/13
آيه ي وضو و آيه ي صوم 96/02/12
آيه هاي مجمل 96/02/11
رفع اجمال از آيه ي وضو 96/02/09
مجمَل و مبيَّن 96/02/06
حمل مطلق بر مقيد 96/02/04
حمل مطلق بر مقيد 96/02/02
اقسام حمل مطلق بر مقيد 96/01/30
تقدم مقيد بر مطلق 96/01/29
انصراف و حمل مطلق بر مقيد 96/01/28
مقدمات حكمت 96/01/27
النكرة و اينكه آيا تقييد موجب مجازيت مي شود يا نه. 96/01/26
مفرد و جمع محلي به لام 96/01/21
اسم جنس و علم الجنس 96/01/20
لا بشرط مقسمي و قسمي 96/01/19
بداء و مطلق و مقيد 96/01/16
بداء 96/01/15
بداء 96/01/14
نسخ در قرآن 96/01/09
نسخ در قرآن 96/01/08
نسخ 96/01/07
نسخ 96/01/06
مجهول بودن زمان عام يا خاص 95/12/25
تقدم عام يا خاص بر يكديگر. 95/12/24
تخصيص قرآن با خبر واحد 95/12/23
تخصيص قرآن با خبر واحد 95/12/22
وقوع استثناء عقيب چند عام 95/12/21
تخصيص عام با مفهوم مخالف 95/12/18
تخصيص عام با مفهوم مخالف 95/12/17
تخصيص عام با مفهوم 95/12/16
برگشت ضمير به بعضي از عام 95/12/15
ثمرات بحث در خطابات و اطلاقات قرآن 95/12/14
خطابات قرآني 95/12/09
خطابات شفاهيه 95/12/08
فحص از مخصص و خطابات شفاهيه 95/12/07
فحص از مخصص 95/12/04
روشن كردن فرد مشتبه با عنوان ثانوي 95/12/03
احراز فرد مشتبه با عناوين ثانويه 95/12/02
استصحاب عدم ازلي 95/12/01
تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/30
شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/27
شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/26
تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/20
تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/19
تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص 95/11/18
حجيّت عام بعد از مخصص مجمل و تمسك به عام در شبهات مصداقيه 95/11/17
حجيّت عام در مخصص مجمل 95/11/16
حجيّت عام در ما بقي بعد از تخصيص 95/11/13
حقيقت بودن عام بعد از مخصص 95/11/12
ادوات عموم و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص 95/11/11
ادوات عموم 95/11/10
فرق عام و اطلاق و بحث ادوات عموم 95/11/09
مباحث مقدماتي عام 95/11/06
تعريف عام 95/11/05
مفهوم لقب 95/11/04
مفهوم حصر و لقب 95/11/03
انما و بل اضرابيه 95/11/02
مفهوم حصر در الا و انما 95/10/29
مفهوم حصر 95/10/28
مفهوم غايت و حصر 95/10/27
مفهوم غايت 95/10/26
مفهوم وصف و غايت. 95/10/25
ادله ي مثبتين مفهوم وصف 95/10/22
مفهوم وصف 95/10/20
ميزان در اخذ مفهوم شرط 95/10/19
تداخل مسببات 95/10/18
تداخل اسباب 95/10/15
تداخل اسباب و مسببات 95/10/14
تداخل اسباب و مسببات 95/10/13
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و مسأله ي تعدد اسباب و مسببات 95/10/12
اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء 95/10/11
سؤال و جوابي در مورد مفهوم 95/10/08
مفهوم شرط 95/10/07
مفهوم جمله ي شرطيه 95/10/06
مفهوم جمله ي شرطيه 95/10/05
مباحث مقدماتي مفهوم و بحث مفهوم شرط 95/10/04
بحث هاي مقدماتي مفهوم 95/10/01
اصطلاحات مفاهيم 95/09/30
بررسي كلام ابو حنيفه در نهي 95/09/29
نهي در معاملات 95/09/28
نهي در عبادات و معاملات 95/09/24
نهي در عبادات 95/09/23
اصل اولي فقهي در نهي در عبادات و معاملات 95/09/22
صحت در عبادات و معاملات و تأسيس اصل 95/09/21
دلالت نهي بر فساد و تعريف عبادت و معامله 95/09/20
ملازمه ي نهي با فساد 95/09/17
انائين مشتبهين 95/09/16
انائين مشتبهين 95/09/15
تنبيهات اجتماع امر و نهي 95/09/14
حكم نماز هنگام خروج از زمين غصبي 95/08/26
حكم خروج از زمين غصبي و نماز در اين حالت 95/08/25
نماز مضطر در زمين غصبي و حكم خروج فرد مختار 95/08/24
ادله ي قائلين به اجتماع 95/08/23
ادله ي قائلين به اجتماع 95/08/22
ادله ي قائلين به جواز اجتماع 95/08/19
ادله ي قائلين به اجتماع 95/08/18
ادله ي قائلين به اجتماع يا امتناع امر و نهي 95/08/16
ثمرات مسأله ي اجتماع امر و نهي 95/08/15
ثمرات مسأله ي اجتماع امر و نهي 95/08/12
نظريه ي محقق خراساني در تعلق امر به طبايع و افراد 95/08/11
مقدمات بحث اجتماع امر و نهي 95/08/10
مقدمات بحث اجتماع امر و نهي 95/08/09
اجتماع امر و نهي 95/08/05
مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهي 95/08/04
امر به امر 95/08/03
قضاء به امر اول است يا به امر دوم 95/08/02
واجب كفايي و واجب مطلق و مؤقّت 95/08/01
واجب كفايي 95/07/28
واجب كفايي 95/07/27
واجب تخييري و واجب كفايي 95/07/26
حقيقت واجب تخييري[1] [2] 95/07/07
تصوير واجب تخييري [1] 95/07/06
بقاء جواز بعد از نسخ و واجب تخييري 95/07/05
تعلق امر به طبايع يا فرد 95/07/04
تعلق امر به طبايع يا افراد 95/07/03
فروعات ترتّب و بحث امر به شيء با علم به انتفاء شرط آن 95/06/31
تقريباتي براي ترتّب 95/06/29
اشكال محقق خراساني به ترتّب 95/06/28
اشكال محقق خراساني به ترتّب و پاسخ آن 95/06/27
ترتّب 95/06/24
ترتّب 95/06/23
ثمره ي بحث نهي از ضد و مبحث ترتّب 95/06/21
نهي از ضد 95/06/20
نهي از ضد خاص 95/06/17
ضد خاص 95/06/16
نهي از ضد عام 95/06/15
نهي از ضد 95/06/14

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo