آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول-خارج اصول
آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادله ي قائلين به اشتغال در اقل و اكثر ارتباطي 97/02/19
ادله ي قائلين به اشتغال در اقل و اكثر ارتباطي 97/02/18
جريان برائت در اقل و اكثر ارتباطي 97/02/17
اقل و اكثر ارتباطي در شبهات وجوبيه 97/02/16
شبهه ي وجوبيه 97/02/15
ملاقي شبهه ي محصوره 97/02/11
ملاقِي شبهه ي محصوره 97/02/10
ملاقي شبهه ي محصوره[1] 97/02/09
ملاقي شبهه ي محصوره 97/02/08
علم اجمالي غير محصوره 97/02/05
شبهه ي غير محصوره 97/02/04
بررسي روايات در شبهه ي غير محصوره 97/02/03
شبهه ي غير محصوره 97/02/02
شبهه ي غير محصوره 97/02/01
آيا ابتلاء شرط تكليف است؟ 97/01/29
آيا ابتلاء شرط تكليف است؟ 97/01/28
خروج بعضي از اطراف از محل ابتلاء 97/01/27
خروج بعضي از اطراف از محل ابتلاء 97/01/26
تنبيهات شبهه ي تحريميه ي موضوعيه 97/01/22
تنبيهات شبهه ي تحريميه ي موضوعيه 97/01/21
ترخيص در اطراف علم اجمالي 97/01/20
علم اجمالي 97/01/19
علم اجمالي در شبهه ي موضوعيه ي تحريميه 97/01/18
اصالة التخيير و اصالةالاحتياط 97/01/15
اصل تخيير 97/01/14
اصل تخيير 97/01/08
تسامح در ادله ي سنن 97/01/07
تسامح در ادله ي سنن 97/01/06
تسامح در ادله ي سنن 97/01/05
حسن الاحتياط 96/12/27
برائت در شبهات موضوعيه 96/12/26
شبهات موضوعيه 96/12/23
طهارت و حليت در شبهه ي موضوعيه 96/12/22
مسأله ي سوم و چهارم از شبه تحريميه 96/12/21
اصالة الحلية يا الطهارة در شبهات حكميه 96/12/20
استصحاب عدم تذكيه 96/12/19
شبهه ي بدويه ي تحريميه ي حكميه 96/12/16
ادله ي اخباري ها بر احتياط 96/12/15
دليل عقلي اخباري ها 96/12/14
استدلال اخباري ها به دليل عقلي[1] 96/12/13
دليل دوم و سوم اخباري ها 96/12/12
ادله ي اخباري ها بر لزوم احتياط 96/12/09
ادله ي اخباري ها بر لزوم احتياط 96/12/08
استدلال اخباري ها به كتاب و سنت 96/12/07
استدلال بر برائت با دليل عقل 96/12/06
استدلال به برائت به دليل عقلي 96/12/05
حديث كل شيء مطلق 96/12/02
استدلال در برائت شرعيه به روايات 96/11/28
استدلال در برائت شرعيه به روايات 96/11/25
استدلال در برائت شرعيه به روايات 96/11/24
استدلال در برائت شرعيه به روايات 96/11/23
اكراه و اضطرار در حديث رفع 96/11/21
نظر محقق نائيني در حديث رفع 96/11/18
مسائلي پيرامون حديث رفع 96/11/17
نكات مقدماتي در حديث رفع 96/11/16
تقدير در حديث رفع 96/11/15
برائت در شبهات تحريميه ي بدويه 96/11/14
برائت در شبهات تحريميه ي بدوية 96/11/10
برائت در شبهات تحريميه 96/11/09
اصل برائت 96/11/08
اصول عمليه 96/11/07
مجاري اصول 96/11/04
مقاصد الشريعة و اصول عمليه 96/11/03
مقاصد الشريعه 96/11/02
مقاصد الشريعه 96/11/01
ظن مطلق 96/10/30
كاربرد عرف 96/10/27
تعريف عرف 96/10/26
دليل عقلي بر حجيّت خبر واحد 96/10/25
حجيّت خبر واحد 96/10/24
حجيّت خبر واحد 96/10/23
حجيّت خبر واحد از منظر روايات 96/10/20
آيه ي سؤال و اُذُن 96/10/19
آيه كتمان و سؤال 96/10/18
آيه ي نفر 96/10/17
آيه ي نفر 96/10/16
اشكالات اخبار مع الواسطه 96/10/13
اشكالات وارده به اخبار مع الواسطه 96/10/12
اشكالات وارده بر آيه ي نبأ و خبر واحد 96/10/11
استدلال به آيه ي نبأ در حجيّت خبر واحد 96/10/10
استدلال به آيه ي نبأ بر حجيّت خبر واحد 96/10/09
ادله ي قائلين به حجيّت و عدم حجيّت خبر واحد 96/10/06
استدلال بر عدم حجيّت خبر واحد 96/10/05
ادله ي قائلين به عدم حجيّت خبر واحد 96/10/04
حجيّت خبر واحد و ادله ي قائلين به عدم حجيت 96/10/03
حجيّت خبر واحد 96/10/02
شهرت فتوايي 96/09/29
شهرت 96/09/28
شهرت فتوايي 96/09/27
قرائت هفت گانه و شهرت 96/09/26
تعارض اجماعات و دو خبر متواتر 96/09/25
حجيّت اجماع منقول 96/09/22
حجيّت اجماع منقول 96/09/21
حجيّت اجماع محصّل 96/09/20
حجيّت اجماع 96/09/19
حجيّت اجماع از منظر علماء شيعه 96/09/18
حجيّت اجماع 96/09/14
حجيّت اجماع 96/09/13
حجيّت قول لغوي 96/09/12
حجيّت قول لغوي 96/09/11
ادله ي اخباري ها مبني بر عدم حجيّت ظواهر قرآن 96/09/08
دليل اخباري ها بر عدم حجيّت ظواهر قرآن. 96/09/07
حجيّت ظواهر كتاب 96/09/05
دلالت ظواهر بر مراد جدي متكلم 96/09/04
حجيّت ظواهر 96/09/01
بدعت 96/08/15
اصل عمليه در عمل به ظنون 96/08/14
وقوع عمل به ظن در شريعت. 96/08/13
رفع محذورات ثلاثه در عمل به اماره 96/08/10
حل محذورات ثلاث در عمل به اماره 96/08/09
محذورات عمل به خبر واحد 96/08/08
حجت هاي غير علمي 96/08/07
دليل اخباري ها بر عدم حجيّت عقل 96/08/06
سه مورد در استنباط احكام 96/08/02
احكام عقل 96/08/01
حجيّت عقل 96/07/30
حجيّت عقل 96/07/29
امتثال اجمالي 96/07/26
علم اجمالي 96/07/25
ثمره ي مسأله ي موافقت التزاميه و قطع قطاع 96/07/23
وجود موافقت التزاميه 96/07/22
قطع و ظن به حكم و موافقت التزاميه 96/07/19
اقسام قطع موضوعي 96/07/18
جانشيني اماره و اصل به جاي قطع 96/07/17
جانشيني اماره به جاي قطع 96/07/16
اقسام و احكام قطع 96/07/15
اقسام قطع 96/06/22
حكم متجرَي به و اقسام قطع 96/06/21
حكم تجري و متجرَي به 96/06/20
تجري 96/06/19
نهي از قطع و مبحث تجري 96/06/15
مباحث قطع 96/06/14
مجاري اصول و حجيّت قطع 96/06/13
تقسيم ثلاثي يا ثنائي 96/06/12
حجيّت قطع 96/06/11

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo