آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول
آیت‌الله تهرانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
صحيح و اعم1289/09/02
صحيح و اعم1189/09/01
صحيح و اعم1089/08/30
صحيح و اعم9 89/08/29
صحيح و اعم889/08/24
صحيح و اعم789/08/22
صحيح و اعم689/08/19
صحيح و اعم589/08/18
صحيح و اعم489/08/17
صحيح و اعم389/08/15
صحيح و اعم289/08/12
صحيح و اعم189/08/11
تبادر389/08/08
تبادر289/08/05
وضع در مرکبات89/08/03
اطلاق لفظ و ار...89/07/28
استعمال مجازي89/07/26
وضع1289/07/25
وضع1189/07/24
وضع1089/07/21
وضع989/07/20
وضع889/07/19
وضع789/07/18
وضع689/07/17
وضع589/07/14
وضع489/07/13
وضع389/07/11
وضع289/07/10
وضع189/07/07
کليات5 89/07/06
کليات4 89/07/05
کليات389/07/04
کليات289/07/03
کليات189/06/31

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo