آرشیو سال 1400-1399 درس تفسیر-تفسیر
استاد محمد درایتی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/03/03
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/03/02
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/03/01
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/29
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/28
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/27
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/26
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/21
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/20
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/19
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/18
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/13
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/12
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/11
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/08
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/07
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/06
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/05
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/04
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/02/01
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/01/31
تخصيص قرآن به خبر واحد/عام و خاص /المفاهيم 1400/01/30
تخصيص قرآن به خبر واحد/عام و خاص /المفاهيم 1400/01/29
/ /كيفيت تعامل آيات با روايات 1400/01/28

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo