آرشیو سال 1401-1400 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه 159/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1401/03/11
آيه 158/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1401/02/28
آيه 157/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1401/02/21
آيه 156/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/12/18
آيه 155/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/12/04
آيه 154/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/11/20
آيه 153/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/11/06
آيه 152/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/10/29
آيه 151/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/10/22
آيه 150/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/10/08
آيه 149/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/09/17
آيه 147 و 148/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/09/10
آيه 146/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/09/03
آيه 145/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/08/26
آيه 144/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/08/19
آيه 143/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/08/12
آيه / تفسير سوره بقره/تفسير قرآن كريم 1400/08/05
آيه / تفسير سوره بقره/تفسير قرآن كريم 1400/07/28
آيه 138/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/07/21
آيه 137/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/06/31
آيه 136/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo