آرشیو سال 1401-1400 درس تفسیر-سوره بقره
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه 147 و 148/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/09/10
آيه 146/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/09/03
آيه 145/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/08/26
آيه 144/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/08/19
آيه 143/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/08/12
آيه / تفسير سوره بقره/تفسير قرآن كريم 1400/08/05
آيه / تفسير سوره بقره/تفسير قرآن كريم 1400/07/28
آيه 138/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/07/21
آيه 137/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/06/31
آيه 136/تفسير سوره بقره /تفسير قرآن كريم 1400/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo