آرشیو سال 98-97 درس خارج فقه-کتاب الطهارة
استاد مهدی گنجی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
وقت فضيلت عشائين و نماز صبح... 98/03/29
نتيجه گيري بحث وقت فضيلت ظه... 98/03/28
بررسي انتهاي وقت ظهرين /او... 98/03/27
بررسي انتهاي وقت فضيلت ظهري... 98/03/26
وقت فضيلت نماز ظهر و عصر /... 98/03/20
انتهاي وقت نماز صبح /اوقات... 98/03/19
وقت فضيلت نماز عصر /اوقات ... 98/02/25
بررسي وقت فضيلت نماز عصر /... 98/02/21
بررسي انتهاي وقت عشاء براي ... 98/02/11
بررسي سندي روايات ابن فضال ... 98/02/10
انتهاي وقت عشاء نسبت به مخت... 98/02/09
انتهاي وقت عشاء، وقت مختار ... 98/02/08
امتداد و انتهاي وقت نماز عش... 98/02/07
بررسي ابتدا و انتهاي وقت نم... 98/02/04
بررسي انتهاي وقت نماز مغرب ... 98/02/03
ملاك تحديد وقت مختص، وقت نم... 98/02/02
بررسي نسبت روايات وقت مختص ... 98/01/31
بررسي روايات دال بر وقت مخت... 98/01/28
بررسي أدله قائلين به وقت مخ... 98/01/27
بررسي أدله ي قائلين به وقت ... 98/01/26
بررسي وقت مختص و مشترك /اوق... 98/01/25
بررسي كلام حدائق در انتهاي ... 98/01/24
بررسي كلام حدائق در انتهاي ... 98/01/21
انتهاي وقت ظهرين، مناقشه بر... 98/01/19
بيان انتهاي وقت ظهرين،كلام ... 98/01/18
مسائلي حول أول وقت نماز ظهر... 98/01/17
رفع تعارض بين روايات وقت نم... 98/01/10
اول وقت نماز ظهر /اوقات ال... 98/01/07
نشسته خواندن نوافل، وقت ظهر... 98/01/06
نماز وصيت، مراد از نماز وسط... 98/01/05
مشروعيت و تداخل غفيله؛ وقت ... 97/12/28
مشروعيت و تداخل نماز غفيله ... 97/12/27
دو قنوت داشتن نماز وتر، برر... 97/12/26
بررسي استحباب قنوت در نماز ... 97/12/25
استثناء وتر از دو ركعتي بود... 97/12/22
ادله دو ركعتي بودن نوافل، ا... 97/12/21
بررسي أدله دو ركعتي بودن نو... 97/12/20
دوركعتي بودن نوافل /اعداد ... 97/12/18
دو ركعتي بودن نوافل /اعداد ... 97/12/15
فروعات بحث نوافل در سفر /ا... 97/12/14
مشروعيت وتيره در سفر /اعدا... 97/12/13
مشروعيت وتيره در سفر/اعداد ... 97/12/12
سقوط يا عدم سقوط نماز وتيره... 97/12/11
سقوط وتيره در سفر /اعداد ا... 97/12/08
قيام و جلوس نماز وتيره /نو... 97/12/06
بررسي روايات اعداد فرائض و ... 97/12/05
تعداد ركعات فرائض و نوافل ... 97/12/01
قنوتين در نماز جمعه، اعداد ... 97/11/30
مستحبات نماز جمعه، كيفيت نم... 97/11/29
حكم معامله هنگام وجوب نماز ... 97/11/28
اذان ثالثه در روز جمعه /نم... 97/11/27
گوش دادن به خطبه، ترك كلام ... 97/11/23
بررسي حرمت سفر در جمعه، وجو... 97/11/17
بررسي اطلاق يا عدم اطلاق حر... 97/11/16
مجزي بودن نماز صبي از جمعه،... 97/11/15
مسايلي حول استثناء شدگان از... 97/11/14
وجوب بر استثناء شدگان از وج... 97/11/13
مشروعيت نماز افراد استثناء ... 97/11/10
ملاك فرسخين، اجزاء نماز افر... 97/11/09
وجوب جمعه بر افراد نزديك تر... 97/11/08
مستثنيات وجوب نماز جمعه بر ... 97/11/07
نماز جمعه بر جه كساني واجب ... 97/11/06
بر جه كساني جمعه واجب است؟ ... 97/11/03
شرطيت مسافت بين دو جماعت، م... 97/10/29
فروض شك در تقدم و تاخر جمعت... 97/10/26
وجه فرق حكم جمعتين در دو فر... 97/10/25
بررسي لاتعاد در نماز جمعه، ... 97/10/24
شرطيت فاصله يك فرسخ در نماز... 97/10/23
شرطيت جماعت براي نماز جمعه ... 97/10/22
اسماع مامومين، شرطيت جماعت ... 97/10/19
شرطيت طهارت در خطبتين /احك... 97/10/18
خفيفه بودن جلوس، شرطيت طهار... 97/10/16
اتحاد خطيب با امام، لزوم جل... 97/10/15
لزوم قيام عند الخطبتين /نما... 97/10/12
تقدم خطبتين بر نماز، لزوم ق... 97/10/11
زمان خطبتين، تقدم يا تاخر خ... 97/10/10
زمان شرعي خطبه هاي نماز جمع... 97/10/09
احكام خطبتين، زمان خطبتين /... 97/10/08
محتواي خطبتين، تعبدي بودن خ... 97/10/04
محتواي خطبتين /نماز جمعه /صلاه 97/10/03
محتواي خطبتين /نماز جمعه /صلاه 97/10/02
تفرق مامومين بعد از تكبير ن... 97/10/01
تفرق مامومين بعد از انعقاد ... 97/09/28
شرط وجوب يا شرط واجب بودن ع... 97/09/26
عدد معتبر در نماز جمعه /نم... 97/09/25
شرايط نماز جمعه، عدد /نماز ... 97/09/24
درك يك ركعت از نماز جمعه تو... 97/09/21
درك يك ركعت ماموم در نماز ج... 97/09/20
لزوم قضاي ظهر در صورت فوت ج... 97/09/19
درك يك ركعت از نماز جمعه در... 97/09/18
انتهاي وقت نماز جمعه، درك ر... 97/09/17
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/14
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/13
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/12
انتهاي وقت نماز جمعه /نماز... 97/09/11
احكام نماز جمعه، وقت نماز ... 97/09/10
احكام نماز جمعه، استحباب جه... 97/09/07
خصوصيات و احكام نماز جمعه ... 97/09/06
تعييني يا تخييري بودن وجوب ... 97/09/05
تعييني يا تخييري بودن وجوب ... 97/09/03
تخييري يا تعييني بودن وجوب ... 97/08/30
بررسي حكم به حرمت نماز جمعه... 97/08/29
مشروعيت نماز جمعه در زمان غ... 97/08/28
بررسي ادله اذن عام براي منص... 97/08/27
بررسي ادله ي اذن يا نصب اما... 97/08/26
منصب بودن امامت جمعه و اذن ... 97/08/23
منصب بودن امامت جمعه /نماز... 97/08/22
بررسي منصب بودن امامت جمعه ... 97/08/21
بررسي مشروعيت نماز جمعه در ... 97/08/20
روايات وجوب نماز جمعه /صلات... 97/08/02
بررسي روايات نماز جمعه /صل... 97/08/01
مقتضاي ايه ي 9 سوره ي جمعه ... 97/07/30
اصل اولي در نماز جمعه /صلا... 97/07/29
بررسي قاعده اوليه /نماز جم... 97/07/28
نقش اسماء الهي بر اعضاء وضو... 97/07/24
تيمم براي مس كتاب، شك در حا... 97/07/23
تيمم براي مس كتاب/احكام تيم... 97/07/22
تيمم قبل از وقت، تيمم براي ... 97/07/21
نيابت انسان معذور از طهارت ... 97/07/18
نيابت متعذر از طهارت مائيه ... 97/07/17
نذر نافله مطلقه و مقيده /اح... 97/07/16
اجتماع جنب، ميت و محدث به ح... 97/07/15
اجتماع جنب و ميت و محدث به ... 97/07/14
تداخل تيمم/اجتماع جنب و ميت... 97/07/11
وظيفه مجنب متيمم محدث به حد... 97/07/09
وظيفه مجنب متيمم محدث به حد... 97/07/08
وظيفه مجنب متيمم محدث به حد... 97/07/07
حدث اصغر بعد از تيمم بدل از... 97/07/04
وجدان آب بر جنب متيمم /احكا... 97/07/03
حكم جنب متيمم در صورت وجدان... 97/07/02
وجدان آب در اثناء نماز و فق... 97/06/13
وجدان آب در اثناء عملي غير ... 97/06/12
وجدان آب در اثناء عملي غير ... 97/06/11
تمكن مكلف از آب در اثناء نم... 97/06/10
وجدان آب در اثناء نماز /احك... 97/06/07
نواقض تيمم /احكام تيمم /تيمم 97/06/05
عموليت طهارت بودن تيمم بدل ... 97/06/04
اشتراك غايات وضو و غسل با ت... 97/06/03

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo