آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول-خارج اصول
استاد مهدی گنجی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تصوير جامع بنا بر قول به اع... 97/02/23
تصوير جامع /صحيح و اعم /مق... 97/02/22
تصوير جامع /صحيح و اعم /مق... 97/02/19
تصوير جامع بنا بر قول صحيحي... 97/02/18
تصوير جامع بر مبناي صحيحي و... 97/02/17
معناي صحيح و فساد /صحيح و ا... 97/02/16
تصورير نزاع بنا بر عدم قول ... 97/02/15
ثمره بحث حقيقت شرعيه /حقيقت... 97/02/11
ثمره بحث حقيقت شرعيه /مقدمه... 97/02/10
اثبات حقيقت شرعيه /مقدمه ن... 97/02/09
بررسي كلام مرحوم اخوند /مقد... 97/02/08
بررسي كلام مرحوم اخوند /حقي... 97/02/05
تعارض احوالات لفظ /مقدمه هش... 97/02/04
اطراد /علامت هاي حقيقت و مج... 97/02/03
علامت سوم اطراد /علائم حقيق... 97/02/02
صحت حمل و عدم ان /علامت حقي... 97/02/01
صحت حمل و عدم صحت حمل /علام... 97/01/29
تبادر /علامت حقيقت ومجاز /م... 97/01/28
بيان كلام مرحوم اخوند و برر... 97/01/27
مقام دوم توجيه مرحوم اخوند ... 97/01/26
بررسي كلام مرحوم اخوند /تبع... 97/01/22
بررسي كلام اخوند /امر پنجم... 97/01/21
جمع بندي بحث اطلاق لفظ در ل... 97/01/20
استعمال لفظ و اراده نوع و ص... 97/01/19
استعمال لفظ در شخص لفظ /است... 97/01/18
استعمال لفظ در شخص لفظ /امر... 97/01/08
تحليل حقيقت استعمال مجازي /... 97/01/07
تحليل استعمال مجازي /امر سو... 97/01/06
حقيقت و مجاز /امر سوم از مق... 97/01/05
وضع هيئات و مواد /بحث وضع /... 96/12/28
وضع نوعي و شخصي /بحث وضع /م... 96/12/27
مفاد جمله هاي انشائيه /بحث ... 96/12/26
حقيقت انشاء /بحث وضع /مقدما... 96/12/23
حقيقت انشاء /بحث وضع /مقدما... 96/12/22
مفاد هيئت انشائيه /وضع هيئا... 96/12/21
وضع هيئات /بحث وضع /مقدمات ... 96/12/20
وضع هيئات /وضع /مقدمات علم... 96/12/19
بيان مختار استاد در معاني ح... 96/12/14
معاني حرفيه( مسلك مرحوم خوي... 96/12/13
96/12/12
مسلك مرحوم اغا ضيا و مرحوم ... 96/12/09
بيان كيفيت اختلاف معاني اسم... 96/12/08
بررسي وقوعي وضع عام و موضوع... 96/12/06
اقسام چهارگانه وضع /وضع /مق... 96/12/05
انقسامات وضع /وضع /مقدمات ع... 96/11/28
بررسي مسلك قرن اكيد /حقيقت ... 96/11/25
بررسي مسلك تعهد /حقيقت وضع ... 96/11/24
بررسي مسلك تعهد /حقيقت وضع ... 96/11/23
مسلك تعهد /حقيقت وضع /مقدما... 96/11/21
حقيقت وضع /بحث وضع /مقدمات ... 96/11/18
سير بحث علم اصول /تدوين علم... 96/11/17
مختار استاد /تعريف علم اصول... 96/11/16
مختار استاد در تعريف علم اص... 96/11/15
مناقشات تعريف مشهور /تعريف ... 96/11/14
بررسي تعريف مشهور از علم اص... 96/11/10
بررسي تعريف علم اصول از منظ... 96/11/09
بررسي تعريف علم اصول /موضوع... 96/11/08
نظريه مرحوم اخوند /موضوع عل... 96/11/07
كلام مرحوم اخوند /موضوع علم... 96/11/04
موضوع علم اصول /ملاك در تما... 96/11/03
عدم لزوم موضوع براي هر علمي... 96/11/02
بررسي موضوع واحد براي هر عل... 96/11/01
بررسي تعريف مرحوم اخوند /تع... 96/10/30
صور مساله /جواز عدول از مجت... 96/10/27
صور مساله /حجيت بخشيدن به ف... 96/10/26
بررسي صور بحث جواز بقاء بر ... 96/10/25
بررسي ادله در رابطه با دامن... 96/10/24
ادله جواز تقليد استمراري /ج... 96/10/23
ادله جواز تقليد استمراري /ج... 96/10/20
ادله جواز و عدم جواز تقليد ... 96/10/19
بررسي ادله /تقليد ابتدايي ا... 96/10/18
بررسي استصحاب حجيت نظر مجته... 96/10/17
استصحاب حجيت راي مجتهد فوت ... 96/10/16
بررسي شرطيت حيات مفتي در تق... 96/10/13
ادله در مقام /اشتراط حياة د... 96/10/12
معناي دوم اورعيت /بررسي مرج... 96/10/11
اقوال در مساله و تعيين قول ... 96/10/10
ادله تخيير /تخيير عند التس... 96/10/09
مفاد ادله لفظيه ثانويه /تخي... 96/10/06
ادله جواز تخيير و بررسي انه... 96/10/05
عدم وجود علم اجمالي به وجود... 96/10/04
شك در وجود اعلميت /جواز تقل... 96/10/03
وجوب تقليد اعلم /تقليد /اجت... 96/10/02
ادله وجوب تقليد از اعلم /وج... 96/09/29
ادله وجوب تقليد اعلم /وجوب ... 96/09/28
ادله وجوب تقليد اعلم /وجوب ... 96/09/27
ادله عدم وجوب تقليد اعلم /ج... 96/09/26
ادله مجوزين تقليد غير اعلم ... 96/09/25
ادله مجوزين تقليد غير اعلم ... 96/09/22
وجوب تقليد از مجتهد اعلم/تق... 96/09/21
96/09/20
طرح ادعاي اخباريها اجتهاد و... 96/09/19
جمع بندي مباحث گذشته اجتهاد... 96/09/18
ادله جواز تقليد اجتهاد و تق... 96/09/14
ادله جواز تقليد اجتهاد و تق... 96/09/13
ادله جواز تقليد اجتهاد و تق... 96/09/12
بررسي ادله جواز تقليد اجتها... 96/09/11
ادله جواز تقليد اجتهاد و تق... 96/09/08
اثر بودن ادله رجوع به خبره ... 96/09/07
اقوال در تعريف تقليد اجتهاد... 96/09/05
اقوال در تعريف تقليد/تعريف ... 96/09/04
فروعات مساله اجتهاد و تقليد... 96/08/10
فروعات مساله اجتهاد و تقليد... 96/08/09
جمع بندي مباحث تبدل راي مجت... 96/08/08
جمع بندي بحث اجتهاد و تقليد... 96/08/07
تفصيل بين سنت و فريضه /تبدل... 96/08/06
تفصيل بين سنت و فريضه /تبدل... 96/08/03
تفصيل مرحوم حكيم /اجزا اعما... 96/08/02
تفصيلات وارده در مقام /تبدل... 96/07/29
تفصيل صاحب فصول /تبدل راي م... 96/07/26
تفصيل صاحب فصول /تبدل راي م... 96/07/25
اقوال در تبدل راي مجتهد /تب... 96/07/23
اشتراك و اختصاص احكام /تخطئ... 96/07/22
بررسي اقسام تصويب /تخطئه و ... 96/07/19
اقسام تصويب /تخطئه و تصويب ... 96/07/18
علم رجال و منطق و قوه قدسيه... 96/07/17
علوم عربيه و علم تفسيروعلم ... 96/07/16
وجوب افتاء بر مجتهد /اثار ا... 96/07/15
اثار اجتهاد متجزي /مجتهد مت... 96/06/27
امكان تجزي در اجتهاد /اجتها... 96/06/26
اثر سوم /اثرات اجتهاد مطلق ... 96/06/25
اثر دوم جواز تقليدغير /اثار... 96/06/22
اثردوم جواز تقليد غير /اثار... 96/06/21
اثر اول و دوم /اثار اجتهاد ... 96/06/20
اثر اول جواز عمل به اجتهادش... 96/06/19
نزاع بين اخباري و اصولي در ... 96/06/15
نزاع بين اخباريها و اصوليها... 96/06/14
نزاع بين اخباري و اصولي در... 96/06/13
تعريف لغوي و اصطلاحي اجتهاد... 96/06/12

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo