آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-احکام پزشکی
استاد محمد محمدی‌قائینی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اعتبار روايات تفسيري 1400/03/19
اعتبار خبر در امور حقيقي و تكويني 1400/03/12
اعتبار خبر در امور حقيقي و تكويني 1400/03/05
اعتبار خبر در امور حقيقي و تكويني 1400/02/29
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/22
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/21
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/20
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/19
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/18
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/08
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/07
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/06
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/05
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/02/04
عدم امكان تعبد به خلاف واقع و حقيقت 1400/01/31
عدم امكان تعبد به خلاف واقع و حقيقت 1400/01/30
عدم امكان تعبد به خلاف واقع و حقيقت 1400/01/29
حجيت روايات غير فقهي 1400/01/28
اعتبار خبر واحد در اعتقادات 1400/01/02
حجيت قول مترجم 99/12/20
حجيت قول خبره 99/12/13
حجيت قول خبره 99/12/06
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي 99/11/29
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي 99/11/15
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي 99/11/08
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي 99/11/01
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي 99/10/24
مسائل مستحدثه/مسائل پزشكي /اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي 99/10/17
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/10/10
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/10/04
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/09/26
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/09/19
اعتبار نظرات آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/09/12
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/09/05
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/08/28
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/08/22
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/08/14
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/08/07
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/07/23
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/07/16
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/07/09
اعتبار آزمايشات و نتائج پزشكي /مسائل پزشكي /مسائل مستحدثه 99/07/02

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo