آرشیو سال 93-92 درس کلام و فلسفه-برهان شفا
استاد محمدحسین حشمت‌پور
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
توضيح ضرورت وقتيه/ اقسام ضرورت و معاني آنها/ بيان ضروري بودن بره... 93/04/03
توضيح ضرورت ازليه و ضرورت وصفيه و ضرورت بشرط المحمول/ اقسام ضرور... 93/04/02
توضيح ضرورت فلسفي و ضرورت ازليه و ضرورت ذاتيه/ بيان اقسام ضرورت ... 93/04/01
اشکال دوم بر بيان دوري 2 ـ بيان ضروري بودن برهان/ فصل اول/ مقا... 93/03/28
دليل سوم بر رد شبه بعضي که مي گويند بعض براهين به کمک بعض ديگر ب... 93/03/27
دليل دوم بر رد شبهه بعضي که مي گويند بعض براهين به کمک بعض ديگر ... 93/03/26
ادامه دليل اول بر رد شبهه بعضي که مي گويند بعض براهين به کمک بعض... 93/03/25
دليل اول بر رد شبهه بعضي که مي گويند بعضي براهين به کمک بعض ديگر... 93/03/21
ادامه بحث اينکه آيا مي توان هر معلومي را معلوم بالبرهان دانست؟/ ... 93/03/19
ادامه بحث اينکه آيا مي توان هر معلومي را معلوم بالبرهان دانست؟/ ... 93/03/18
آيا مي توان هر معلومي را معلوم بالبرهان دانست؟/ بررسي نظريه کسان... 93/03/13
بررسي نظريه کساني که برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند و ن... 93/03/11
بيان نظريه کساني که برهان آوردن بر قضيه اي را باطل مي دانند/ 2 ـ... 93/03/07
آيا هر قضيه اي بايد با برهان تبيين شود/ معرفت مبادي برهان/ فصل ا... 93/03/05
ادامه فرق بين مغالطه جدلي و مغالطه برهاني 93/02/29
بيان نکته اي در مورد برهان 2 ـ فرق مغالطه برهانيه و مغالطه جدليه 93/02/28
ادامه اشکال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره که... 93/02/24
ادامه اشکال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره که... 93/02/22
ادامه اشکال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره که... 93/02/21
ادامه اشکال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره که... 93/02/17
ادامه اشکال مصنف بر تبيين گروهي از فرق بين اصل موضوع و مصادره که... 93/02/16
ادامه اشکال مصنف بر تبيين گروهي از فرض بين اصل موضوع و مصادره که... 93/02/15
بيان فرق بين اصل موضوع و مصادره در کلام ارسطو توسط بعضي و اشکال... 93/02/14
بيان فرق بين اُولويت و اَوَّليت مبدا برهان نسبت به نتيجه برهان/ ... 93/02/10
بيان اولويت مبدا برهان نسبت به نتيجه برهان/ مبدا برهان 93/02/09
بيان ويژگي هاي مبادي برهان/ مبدا برهان 93/02/08
عوامل قبول نکردن اوليات از طرف متعلم/ مبدا برهان 93/02/07
اختلاف اقوال در نامگذاري دو مقدمه/ مبدأ برهان 93/02/03
بيان فرق بين حد و مقدمه/ مبدأ برهان 93/02/01
بيان مبدء برهاني که در يک علم مخصوص مطرح است/ بيان مبدأ برهان 93/01/30
بيان مبدء برهاني که در علم به طور مطلق مطرح است/ بيان مبدأ برهان. 93/01/29
ادامه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس ح... 93/01/25
ادامه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس ح... 93/01/23
ادامه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس ح... 93/01/20
ادامه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس ح... 93/01/18
آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا به توسط جنس، فصل الجنس حمل ... 93/01/16
امه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل... 92/12/28
ادامه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس ح... 92/12/27
ادامه بحث اينکه آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس ح... 92/12/26
آيا ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر ... 92/12/21
ابتدا جنس بر نوع حمل مي شود بعدا جنس الجنس حمل مي شود يا بر عکس ... 92/12/19
ادامه جواب از اشکال اول «اشکال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود ... 92/12/17
ادامه جواب از اشکال اول «اشکال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود ... 92/12/14
جواب از اشکال اول «اشکال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم... 92/12/12
جواب از اشکال اول «اشکال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم... 92/12/10
بيان حکم در هنگام شک بين ماده يا جنس بودن يک معنايي 92/12/07
فرق بين صورت و فصل 92/12/05
ادامه فرق بين ماده و جنس 92/12/03
بيان فرق بين جنس و ماده در قالب دو مثال، مثال اول در «جسم» و مثا... 92/11/30
بيان فرق بين جنس و ماده در قالب دو مثال، مثال اول در «جسم» و مثا... 92/11/28
فرق بين ماده و جنس 92/11/26
بيان فرق بين ماده و جنس، و فرق بين صورت و فصل 92/11/23
جواب از دو اشکال «اشکال اول: اخص حد وسط قرار داده مي شود تا اعم ... 92/11/21
آيا تجربه جزء مبادي است 92/11/19
توضيح قياس خفي در تجربه 92/11/16
توضيح قاعده «حکم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز»/ بيان کبراي خ... 92/11/12
دو اشکال بر يقيني بودن تجربه 92/11/09
توضيح درباره «السبب المباين» 92/11/07
ادامه توضيح اين مطلب که آيا تجربه هميشه مفيد يقين است؟ 92/11/05
ادامه توضيح اين مطلب که آيا تجربه هميشه مفيد يقين است؟ 92/11/02
ادامه توضيح اين مطلب که آيا تجربه هميشه مفيد يقين است 92/10/30
آيا تجربه هميشه مفيد يقين است 92/10/28
ادامه جواب به دو سوال 92/10/25
ادامه جواب به دو سوال 92/10/23
جواب به دو سوال 92/10/21
اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشت آيا مي توان از طريق تجربه ب... 92/10/18
اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشت آيا مي توان از طريق تجربه ب... 92/10/16
ادامه بحث اينکه اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشت چگونه به اي... 92/10/14
اگر محمول براي موضوع سبب ندارد آيا محمول براي جزئيات موضوع سبب د... 92/10/07
ادامه بحث اينکه اگر ثبوت محمول براي موضوع در قياس، از طريق سبب ن... 92/10/04
اگر ثبوت محمول براي موضوع در قياس، از طريق سبب نباشد يقيين پيدا ... 92/09/30
آيا با علت بعيده مي توان برهان «لم» درست کرد؟/فصل 8/مقاله 1/برها... 92/09/27
ادامه بحث رابطه اوسط و اصغر در برهان «لم» در قياس مرکب/فصل 8/ مق... 92/09/25
ادامه بحث رابطه اوسط و اصغر در برهان «لم»/فصل 8/مقاله 1/ برهان شفا. 92/09/23
رابطه اوسط و اصغر در برهان «لم» 92/09/20
ادامه بيان مثالهايي از ارسطو براي برهان «لم» و بيان تسامح در مثا... 92/09/18
خصوصيت برهان خلف و نحوه برگشت آن به برهان مستقيم.2- بيان مثالهاي... 92/09/16
ادامه جواب از اشکال دوم(اشکال دوم اين بود که در قياس استثنايي از... 92/09/13
جواب دوم مصنف بر اشکال اول(اشکال اول اين بود که در قياسهايي که ح... 92/09/11
ادامه جواب از اشکال اول (اشکال اول اين بود که در بعضي قياسها از ... 92/09/09
جواب از اشکال اول (اشکال اول اين بود که در بعضي قياسها از طريق س... 92/09/06
دو اشکال بر اين مطلب «اگر ثبوت امري براي موضوع، سبب داشته باشد 92/09/04
ادامه اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از ا... 92/09/02
ادامه اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از ا... 92/08/29
اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشکال. 92/08/27
: 1-تعريف يقين 2- بيان مثال براي برهاني که اگر از طريق سبب تنظ... 92/08/13
چرا در برهان «ان» يقين پيدا مي کنيم؟ 92/08/11
اگر چيزي سبب نداشت و ما خواستيم آن را ثابت کنيم از چه راهي بايد ... 92/08/08
ادامه بحث اينکه در چه صورتي ما به يک قضيه يقين پيدا مي کنيم؟ 92/08/06
ادامه بحث اينکه در چه صورتي ما به يک قضيه يقين پيدا مي کنيم. 92/08/04
ادامه بحث اينکه در چه صورتي ما به يک قضيه يقين پيدا مي کنيم. 92/08/01
در چه صورت ما به يک قضيه يقين پيدا مي کنيم. 92/07/30
حکم در نتيجه «که اکبر بر اصغر حمل مي شود» آيا يقيني است يا امکان... 92/07/29
ادامه جواب مصنف از اشکال مانن 92/07/21
جواب مصنف از اشکال مانن 92/07/20
بيان اشکال مانن و جواب مصنف از آن 92/07/17
بيان اشکال مانُن و جواب آن 92/07/15
ادامه بحث اينکه آيا علم بالفعل به کلي، علم بالفعل به جزئيات آن ا... 92/07/13
1-ادامه بحث اينکه آيا علم بالفعل به کلي، علم بالفعل به جزئيات آن... 92/07/10
ادامه بحث اينکه آيا علم بالفعل به کلي، علم بالفعل به جزئياتِ آن ... 92/07/08
علم به کلي علم به بالفعل به خود کلي است و علم بالقوه به جزئيات ک... 92/07/01
امور معدومه را چگونه مي توان معلوم کرد/ کيفيت رسيدن به مجهولات ... 92/06/25

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo