آرشیو سال 95-94 درس کلام و فلسفه-برهان شفا
استاد محمدحسین حشمت‌پور
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بيان مثال براي جايي كه قياس غلط باعث جهل مركب در قضيه ذات وسطي م... 95/03/10
بيان جايي كه صغري و كبري هر دو سالبه است و مغالط مي خواهد به نتي... 95/03/09
ادامه بحث اينكه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي ... 95/03/04
قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه س... 95/03/03
بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي... 95/02/29
بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي... 95/02/28
بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي... 95/02/27
بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي... 95/02/22
ادامه بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذا... 95/02/21
قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شودكه قضيه ي ... 95/02/20
ادامه بيان فرض سوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به... 95/02/19
ادامه بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به... 95/02/15
بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت ... 95/02/13
بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت ... 95/02/12
بيان فرض اول در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت ... 95/02/07
بيان حالت سوم در جايي كه مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجب... 95/02/06
بيان حالت اول و دوم در جايي كه مغالط بخواهد سالبه ي كليه را از ش... 95/02/05
ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج ب... 95/02/01
بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد و... 95/01/31
ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج ب... 95/01/30
ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج ب... 95/01/25
ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج ب... 95/01/24
بيان مثال جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ند... 95/01/22
بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه... 95/01/18
ادامه بيان اقسام جهل مركب/ كيفيت وقفي مغالطه در اَشكال اربعه/فصل... 95/01/17
1 ـ بيان معناي مرض بدن و مرض نفس/ بيان اين مطلب كه جهل مركب، مرض... 95/01/16
1ـ بيان معناي « جهل مركب » 2ـ جهل مركب، مرض نفساني است/ كيفيت وق... 95/01/15
تقسيم جهل به جهل بسيط و جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال ار... 94/12/25
آيا قضيه سالبه ي لا وسط لها با اين شرطي كه نتوان بر موضوعش محمول... 94/12/24
ادامه بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه ... 94/12/19
بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم ف... 94/12/18
ادامه بيان اقسام سالبه ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه ب... 94/12/17
ادامه بيان اقسام سالبه ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه ب... 94/12/16
بيان اقسام سالبه ي ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مق... 94/12/12
بيان اقسام سالبه ي ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مق... 94/12/11
توضيح قضيه ي سالبه ي غير ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه... 94/12/10
بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه بيان... 94/12/09
ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول ... 94/12/04
ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول ... 94/12/02
بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَش... 94/11/28
بيان وجه چهارمِ و وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال/ شكل اول... 94/11/20
1ـ بيان اين مطلب كه گاهي قياس، مادتاً و صورتاً لا وسط له است و ن... 94/11/19
1ـ توضيح دليل افتراض. 2ـ نحوه برگرداندن قياس خلف به شكل اول/ فصل... 94/11/18
دليل سوم بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه... 94/11/14
1ـ ادامه دليل اول و بيان دليل دوم بر اينكه شكل اول از اَشكال چها... 94/11/13
ادامه دليل اول بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح ب... 94/11/12
شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال اربعه دارد... 94/11/11
شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال اربعه دارد... 94/11/07
ادامه بيان اشكال از طرف مصنف بر ارسطو به اينكه مثالهايي كه بيان ... 94/11/06
بيان اشكال از طرف مصنف بر ارسطو به اينكه مثالهايي كه بيان كرده ب... 94/11/05
ادامه بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر ا... 94/11/04
ادامه بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر ا... 94/10/30
بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به ... 94/10/28
بيان مورد سوم در جايي كه بر مطلوب واحد مي توان هم برهان انّ و هم... 94/10/27
ادامه بيان وجه و سبب دوم در جايي كه هم مي توان برهان « انّ » و ه... 94/10/23
بيان وجه و سبب دوم در جايي كه هم مي توان برهان « انّ » و هم برها... 94/10/21
اصحاب علوم تعليميه كه سبب را ارائه مي دهند غالباً نمي توانند آن ... 94/10/20
دو علمي كه بمنزله متواطيء الاسم باشند علم واحد به حساب مي آيند/ ... 94/10/16
چرا دو علمي كه اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مساله ي ... 94/10/15
دو علمي كه اقامه ي برهان انّ و برهان لمّ بر مسأله واحد مي كنند م... 94/10/14
اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثراً در د... 94/10/09
ادامه بيان اين مطلب كه مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « ا... 94/10/07
ادامه مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس... 94/10/06
مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است »... 94/10/02
توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحده، هم برهان « انّ ... 94/10/01
مي توان در علم واحد بر مطلوب واحد، هم برهان « لمّ » و هم برهان «... 94/09/30
در جايي كه انعكاس قياس ممكن است مي توان هم برهان « لمّ » و هم بر... 94/09/25
در جايي كه انعكاس قياس ممكن است، مي توان هم برهان لم و هم برهان ... 94/09/24
ادامه بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان... 94/09/23
وجه دوم را در وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اق... 94/09/04
بيان فرق دوم بين دو قياسي كه در يكي حد وسط، علت قريب براي اكبر ا... 94/09/03
آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اق... 94/09/02
1- ادامه بيان احتمال سوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو / در تزاي... 94/09/01
ادامه بيان احتمال دوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو و بيان احتما... 94/08/27
بيان احتمال دوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو/ در تزايد، جدل مخ... 94/08/26
در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به ... 94/08/25
در تركيب، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به ... 94/08/24
ادامه بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مق... 94/08/20
بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل 2/ مقاله 3/... 94/08/19
فرق علم رياضي با جدل/ اشتباه از طريق اخلال به صورت منطقي قياس، د... 94/08/18
ادامه ي بحث اينكه چه موقع مقدمه اي با مقدمه ديگر مناقض است/ فرق ... 94/08/13
چه موقع مقدمه اي با مقدمه ديگر مناقض است/ فرق علم رياضي با جدل/ ... 94/08/12
فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك در ع... 94/08/11
ادامه فرق بين رياضيات و علوم ديگر/ التباس مفهوم حدود قياس به خاط... 94/08/10
التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك اسم، در علم رياضي نيست/ به... 94/08/06
به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل 2/ مقاله 3/ برهان شفا. 94/08/05
ادامه بحث اينكه مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان م... 94/07/19
ادامه بحث اينكه مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان م... 94/07/15
مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل 1/ مق... 94/07/14
ادامه بحث اينكه هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان ... 94/07/13
ادامه بحث اينكه هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان ... 94/07/12
هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائلِ... 94/07/08
مساله ي امتحانيه، من وجهٍ امتحاني است و من وجهٍ علمي است/ بيان و... 94/07/07
1 ـ جدل از دو وجه در مبادي علم، محدود نيست 2 ـ برهان از نظر موضو... 94/07/06
جدل از دو وجه در مسائل علم، محدود نيست/ بيان كيفيت وقوع مبدء اول... 94/07/05
1 ـ علوم عامّي « مثل اجتماع نقيضين محال است » در هر علم برهاني ب... 94/07/01
بيان وجه دوم و وجه سوم كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ كيفيت وقوع م... 94/06/31
ادامه بيان وجه اول كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ كيفيت وقوع مبدء ... 94/06/29
بيان مبدء اول و كيفيت وقوع آن در علوم/ مقاله 3/ فصل 1/ برهان شفا. 94/06/25

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo