آرشیو سال 90-89 درس کلام و فلسفه-شرح الاشارات - نمط 1 و نمط 2
استاد محمدحسین حشمت‌پور
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بيان اشكال سوم فخر رازي و پاسخ به آن/ الفصل السابع عشر/ النمط ال... 90/02/07
توضيح قسمت دوم اشكال دوم فخر رازي و جواب به هر دو قسمت اين اشكال... 90/02/06
جواب دوم به اشكال اول فخر رازي و توضيح قسمت اول اشكال دوم فخر را... 90/02/05
اشكال اول فخر رازي به وجود صورت نوعيه و جواب اول به اين اشكال/ ا... 90/02/04
بيان اينكه يك صورت نوعيه واحد به حيثيات مختلفي آثار متعددي را وا... 90/02/03
استدلال دوم بر وجود صورت نوعيه با بيان اينكه هيولي و صورت جسميه ... 90/02/02
اثبات اينكه صورت نوعيه جوهر است ولي مجرد نيست/ الفصل السابع عشر/... 90/02/01
استدلال اول بر وجود صورت نوعيه با بيان اينكه هيولي و صورت جسميه ... 89/12/29
بيان توضيحاتي پيرامون صورت نوعيه و بيان اينكه واجب نيست كه هيولي... 89/12/28
بيان نظر خواجه در مورد اينكه چرا مصنف گفتند «فاحدس من هذا» و بيا... 89/12/27
اشكال فخر رازي بر مصنف و ورود در فصل شانزدهم و بيان نظر فخر رازي... 89/12/26
بيان معارضه دوم و پاسخ به آن و بيان فرق بين معارضه اول و دوم و ت... 89/12/25
ادامه بيان توضيحات شارح و بيان نحوه معارضه خصم به وسيله نمونه ها... 89/12/24
بيان دوباره امتناع حصول اولويت بعد از اينكه صورت جسميه به هيولي ... 89/12/23
بيان نمونه و تفاوت اين نمونه با ما نحن فيه/ الفصل الخامس عشر/ ال... 89/12/22
ادامه بيان ابطال تالي دوم (هيولي به تنهايي فاقد وضع باشد) با بيا... 89/12/21
شروع در ابطال تالي دوم (هيولي به تنهايي فاقد وضع باشد)/ الفصل ال... 89/12/20
ادامه بيان ابطال تالي اول (ابطال شق دوم تالي اول)/ الفصل الرابع ... 89/12/19
شروع در ابطال تالي اول (هيولي به تنهايي داراي وضع باشد)/ الفصل ا... 89/12/18
شروع در بيان برهاني ديگر بر تلازم ماده و صورت با بيان اينكه ماده... 89/12/17
اعتراض فخر رازي بر استدلال مصنف و پاسخ خواجه به اين اشكال/ الفصل... 89/12/16
بيان اينكه اگر امتداد جسماني تنها باشد و علت فاعله يا قابله اي ه... 89/12/15
بيان سه وجه براي عبارت مصنف و توضيح و تركيب متن مصنف بنا بر هر س... 89/12/14
بيان اين مطلب كه حصول جزء بعد از كل در بسائط سبب شده است كه جزء،... 89/12/13
ادامه جواب به اشكال و بيان اينكه صورت نوعيه منشأ پيدايش شكل است ... 89/12/12
توضيح اينكه صورت نوعيه كل مانع مي شود كه جزء نيز همان شكل و مقدا... 89/12/11
پاسخي مختصر به اشكال مستشكل و بيان اينكه فرض مورد بحث ما (صورت ج... 89/12/10
بيان توضيحات خواجه پيرامون الفاظ وارده در عبارت مصنف/ الفصل الثا... 89/12/09
بيان اينكه وقتي دو فرض اول و دوم باطل شدند، فرض سوم متعين مي شود... 89/12/08
بررسي فرض دوم از سه فرض مطرح شده در استدلال و ابطال اين فرض و بي... 89/12/07
بيان اينكه هر سه محذور مطرح شده به يك محذور رجوع مي كنند و بيان ... 89/12/06
ادامه بيان ابطال فرض اول از سه فرض مطرح شده در اين استدلال با وا... 89/12/05
بيان تركيب برهان لزوم هيولي براي صورت بنابر توضيحات فخر رازي و ب... 89/12/04
بيان تعريف مشهور شكل و بيان اشكالاتي به اين تعريف و بيان تعريف ص... 89/12/03
بيان خلاصه اي از مطالب فصل دوازدهم و بيان اينكه شكل لازمه صورت ج... 89/12/02
بيان برهان تطبيق و بيان وجه ابطال براهين مُثبِت تناهي ابعاد و در... 89/12/01
بيان برهان مسامته و برهان موازات براي اثبات تناهي ابعاد/ الفصل ا... 89/11/30
ادامه بيان جواب فخر به مسعودي و بيان اشكالي ديگر بر كلام فخر از ... 89/11/29
تصحيح جواب فخر و رفع اشكال عدم وجود ملازمه در قضيه متصله با استف... 89/11/28
اشكال خواجه به جواب فخر و بيان اينكه قضيه ي متصله اي كه در جوابي... 89/11/27
بيان اشكال اول بر برهان سُلَّمي به نقل از فخر رازي و پاسخ فخر را... 89/11/26
ادامه بيان برهان سُلَّمي و اثبات تناهي ابعاد به اين صورت كه وجود... 89/11/25
جواب به اشكال فخر رازي و بيان نحوه اثبات مقدمه چهارم توسط يك قيا... 89/11/24
بيان نحوه استدلال بنا بر نظر فخر رازي و بيان اشكال فخر رازي بر ي... 89/11/23
بيان نحوه استدلال از منظر فخر رازي و خواجه و بيان تفاوت اين دو ت... 89/11/22
بيان مقدمه سوم و چهارم و بيان اينكه چرا مصنف فرمودند «ان جاز وجو... 89/11/21
بيان مقدمه دوم استدلال/ الفصل الحادي عشر/ النمط الاول في تجوهر ا... 89/11/20
بيان چگونگي ابتناء مسأله «عدم انفكاك صورت از هيولي» بر مسأله «تن... 89/11/19
بيان خلاصه اي از برهان سُلَّمي بر اثبات تناهي ابعاد و بيان چگونگ... 89/11/18
شروع در استدلال تناهي ابعاد/ الفصل الحادي عشر/ النمط الاول في تج... 89/11/17
بيان وجه تسميه فصل به «تذنيب» و بيان اينكه هيولي مي تواند تكاثف ... 89/11/16
بيان اينكه اگر طبيعتي همراه با عائق از فصل باشد، اين طبيعت بيشتر... 89/11/15
بيان اينكه اگر طبيعتي همراه با مانعي باشد كه آن مانع اجازه فصل ر... 89/11/14
بيان اينكه چرا مصنف فرمودند «طباع» و نفرمودند «طبيعت» و توضيح مع... 89/11/13
بيان توضيحات خواجه پيرامون رديه مصنف بر قول به جسم لايتجزي و بيا... 89/11/12
شروع در رد قول به جسم لايتجزي با استفاده از وحدت طباع اجسام مشاه... 89/11/11
بيان تفاوت بين قول به جزء لايتجزي و جسم لايتجزي و بيان ارتباط قو... 89/11/10
بيان اختلاف اقوال در مورد مقدار و اَشكال عناصر و توضيح دقيق اَشك... 89/11/09
بيان اشكال ديگري از فخر رازي و پاسخ به آن و بيان قول ذيمقراطيس م... 89/11/08
بيان سه اشكال از جانب فخر رازي و پاسخ به آنها/ الفصل السابع/ الن... 89/11/07
بيان اينكه چرا مصنف فرمودند كه طبيعت امتداد، «نوعيت» است و نفرمو... 89/11/06
توضيح اصطلاحات جنس و ماده و نوع و بيان اينكه طبيعت امتداد، نوعيت... 89/11/05
بيان اينكه هر چه كه طبيعت امتداد داراي اوست (كه در اينجا منظور ه... 89/11/04
بيان وجود كلي طبيعت لابشرط امتداد در خارج و بيان اينكه طبيعت امت... 89/11/03
بيان اشكال بر كليت برهان وصل و فصل مبتني بر اينكه انفصال خارجي ك... 89/11/02
نقل استدلال فخر رازي بر رد هيولي و جواب خواجه به آن/ الفصل الساد... 89/11/01
بيان اشكال فخر رازي مبتني بر اينكه وحدت ذاتي ماده است لذا ماده ن... 89/10/29
رد نظر متكلمين مبني بر اينكه خود جسم (نه صورت جسميه) مي تواند قا... 89/10/28
بيان اينكه محل قوه اتصال و انفصال، صورت جسميه نيست و صورت جسميه ... 89/10/27
بيان نظر فخر و خواجه در مورد اينكه چرا مصنف در استدلال خود بر اث... 89/10/26
بيان مغايرت بين قوه انفصال و خود انفصال و بيان استدلالي از جانب ... 89/10/25
توضيح و شرح الفاظ وارده در عبارت مصنف (متصل بذاته، قابل للاتصال ... 89/10/24
بيان امكان عروض انفصال و انفكاك بر جسم به عنوان مقدمه دوم براي ا... 89/10/23
تكميل مباحث جلسات قبل/ الفصل السادس/ النمط الاول في تجوهر الاجسا... 89/10/22
ادامه بررسي قيود مذكوره در تعريف جسم تعليمي و بيان اينكه جسم تعل... 89/10/21
بيان اينكه جسم طبيعي داراي جسم تعليمي است و توضيح الفاظ وارده در... 89/10/20
بيان اينكه «حال» زمان نيست زيرا حال حد مشترك بين دو مقدار متصل ا... 89/10/19
اثبات عدم وجود جزء لايتجزي در مقادير قاره (جسم تعليمي و سطح و خط... 89/10/18
توضيح انحاء قسمت و شروع در فصل چهارم و بطلان فرض سوم و در نتيجه ... 89/10/17
سؤال فخر رازي بر عبارت مصنف و دو جواب از خود ايشان براي اين سؤال... 89/10/16
بيان اينكه چرا مصنف بطلان قول دوم را با قضيه اي مهمله بيان كردند... 89/10/15
بيان خلاصه اي از استدلال مصنف در اين فصل و شروع در فصل سوم و بيا... 89/10/14
بيان هدف اصلي شيخ ره از استدلال و بيان تركيب ادبي فخر و خواجه در... 89/10/13
بيان اشكالات فخر رازي بر عبارت مصنف و پاسخ به آن/ الفصل الثاني/ ... 89/10/12
توضيحات شارح پيرامون متن مصنف و بيان اشكال فخر رازي بر عبارت مصن... 89/10/11
ابطالِ صورتِ دومِ تاليِ قياسِ استثناييِ مذكور/ الفصل الثاني/ الن... 89/10/10
توجيه فخر رازي نسبت به عبارت مصنف (بل عسي العدد) و رد اين توجيه ... 89/10/09
جواب به اشكال فخر رازي و بيان ادامه استدلال به صورت قياس استثناي... 89/10/08
شروع در اشكال به قول دوم و بيان اشكال فخر رازي بر اشتمال كثرت بر... 89/10/07
ادامه بيان مناظره بين اصحاب قول اول و دوم/ الفصل الثاني/ النمط ا... 89/10/06
مناظره قائلين به قول اول (اجزاء بالفعل لايتجزي متناهي) با قائلين... 89/10/05
بيان خلاصه اي از مطالب فصل دوم و تشريح قول دوم و بيان مباني قائل... 89/10/04
بياني موجز از استدلال مصنف در اين فصل بر رد جزء لايتجزي و بيان ا... 89/10/03
بررسي ملاقات بالاسر و بيان تعارض اين فرض با احكام ثلاثه مورد قبو... 89/10/02
ادامه بيان استدلال و بيان دو معنا براي عبارت مصنف و مقايسه آنها/... 89/10/01
توضيح دو اصطلاح «مكان» و «حيِّز» بنابر نظر مُثبِتين و نافين جزء ... 89/09/29
برهان بر بطلان جزء لايتجزي بدون در نظر گرفتن مبادي و مواضع قائلي... 89/09/28
شروع به رد قول قائلين به جزء لايتجزي با استفاده از مباني و مواضع... 89/09/27
بيان وجوه انقسامات/ الفصل الاول/ النمط الاول في تجوهر الاجسام/ ش... 89/09/26
بيان مذهب قائلين به اجزاء لايتجزي و ذكر مواضع آنها/ الفصل الأوّل... 89/09/25
بيان خلاصه اي از مطالب نمط اول و توضيح عناوين «وهم»، «اشارة» و «... 89/09/24
بررسي احتمالات ممكن در تركيب اجسام/ النمط الاول في تجوهر الاجسام... 89/09/23
اشكالات فخر رازي بر تعريف جسم و پاسخ خواجه به اين اشكالات/ النمط... 89/09/22
توضيح معناي جسم طبيعي و جسم تعليمي/ النمط الاول في تجوهر الاجسام... 89/09/21
ادامه بحث تجوهر و بيان علت مطرح شدن بعضي از بحثهاي علم فلسفه اله... 89/09/20
توضيح معناي تجوهر و بيان علت مطرح شدن بعضي از بحثهاي علم فلسفه ا... 89/09/19
بيانات خواجه پيرامون دخالت قوه واهمه در وظايف قوه عاقله و علت اش... 89/09/18
توضيحي فهرست وار از كتاب اشارات و بيان وصيت ابن سينا/ مقدمه/ شرح... 89/09/17

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo