آرشیو سال 96-95 درس کلام و فلسفه-شوارق الإلهام(لاهيجي)- جلد پنجم - بخش دوم
استاد محمدحسین حشمت‌پور
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
دلايل اشاعره بركلام نفسي وجواب آن 95/12/14
متكلم بودن الهي ازنظر اشاعره 95/12/09
كلام الهي 95/12/08
دليل عقلي برسميع وبصير بودن الهي 95/12/03
معناي سميع وبصير بودن الهي 95/12/02
معناي ادارك دركلام خواجه سميع وبصير بودن الهي است 95/12/01
سميع وبصيربودن الهي 95/11/30
يكي بودن علم واراده ي الهي 95/11/19
اشكال وجواب 95/11/03
مؤيد از كلام شيخ بر قصدي نبودن اراده ي حق 95/11/02
اراده الهي همان علم به مصلحت است 95/10/29
فرق بين اراده واختيار ومشيت 95/10/28
اثبات اراده ي الهي 95/10/27
اثبات حي بودن الهي 95/10/25
حيات الهي 95/10/22
مجردات نمي تواند اوصاف متقرره اش تغيير نمي كند 95/09/15
قسم دوم اوصاف حقيقي ذات اضافه 95/09/14
اقسام اوصاف 95/09/13
علم به جزئي دوگونه است 95/08/19
دو نحو علم به جزئي 95/08/18
مثالي براي علم به جزئي به نحوكلي 95/08/16
بيان ديگر براي علم الهي به جزئيات 95/08/15
تفصيل علم الهي به جزئيا 95/08/12
بيان ديگر براي علم الهي به جزئيات 95/08/11
علم الهي به معدومات ممكن 95/08/10
علم قبل از ايجاد الهي به جزئيات 95/08/09
شاهد برتدقيق الهامي 95/08/05
دومثال براي مدعا 95/08/04
جمع بين حرف بوعلي وصدرا 95/08/03
علم اجمالي وتفصيلي حق تعالي 95/08/02
تشكيك دروجود 95/08/01
اصالت وجود 95/07/28
داعي وانگيزه هاي مذهب دوم 95/07/27
دلايل بطلان مذهب دوم 95/07/26
اقوال دراصالت واعتبارت وجود يا ماهيت 95/07/25
بيان علم قبل از ايجاد با مبناي اصالت وجود 95/07/24
مذهب چهارم درعلم قبل از ايجاد 95/07/07
اشكالات مذهب سوم 95/07/06
مذهب سوم درعلم قبل از ايجاد 95/07/05
مذهب دوم درعلم قبل از ايجاد 95/07/04
علم اجمالي قبل از ايجاد 95/07/03
علم اجمالي قبل از ايجاد 95/06/31
مذهب اول درعلم قبل از ايجاد 95/06/29
بيان مذاهب ديگر درعلم قبل ازايجاد 95/06/28
جواب لاهيجي از اشكال صدرا 95/06/24
اشكال صدرا بربوعلي درعلم الهي 95/06/23
اشكال شيخ اشراق برمشا درعلم الهي 95/06/21
بيان دو دليل ديگر براي اثبات اينكه علم خداوند به ماديات حضوري ني... 95/06/20
نقل دليلي ديگر از شفا براي اثبات اينكه علم خداوند به ماديات حضور... 95/06/17
بيان اينكه مجرد به مادي علم حضوري ندارد الا در صورتي كه مادي پيش... 95/06/16
بيان دو تفسير براي جمع بين مخلوقات حادث و قديم و رد هر دو تفسير ... 95/06/15
تقسيم مخلوقات و معلومات خداوند به قريبه و بعيده و بيان دو معنا ب... 95/06/14
بيان اينكه قياس ازمنه بر امكنه كه در كلام ميرداماد و دواني رخ دا... 95/06/13
بيان دو معنا براي زماني با عبارتي ديگر و بيان اينكه زمان سابق ظر... 95/06/03
بيان دو معنا براي زماني (با دو عبارت) و بررسي نسبت خداوند با هر ... 95/06/02
بيان قول ميرداماد و دواني در مورد نحوه علم خداوند به زمانيات و ب... 95/06/01

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo