آرشیو سال 94-93 درس کلام و فلسفه-طبیعیات شفا
استاد محمدحسین حشمت‌پور
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ادامه بيان نظر مصنف در اتصال حرکتين و دليل بر آن/ در حرکات مرکبه... 94/04/16
ادامه بيان نظر مصنف در اتصال حرکتين و دليل بر آن/ در حرکات مرکبه... 94/04/15
ادامه بيان نظر مصنف در اتصال حركتين و دليل بر آن/ در حركات مركبه... 94/04/14
بررسي دليل چهارم مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف. 2ـ بيان ... 94/04/13
ادامه بررسي دليل دوم مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف. 2ـ ب... 94/04/10
ادامه بررسي دليل اول مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف، 2ـ ب... 94/04/09
ادامه بررسي دليل اول مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در ح... 94/04/08
بررسي دليل اول مانعين اتصال حركتين ورد آن توسط مصنف/ در حركات مر... 94/04/07
ادامه بررسي دليل سوم مجوزين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در ح... 94/04/06
بررسي دليل سوم مجوزين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات م... 94/04/04
ادامه بررسي دليل دوم مجوزين اتصال حرکتين و رد آن توسط مصنف/ در ح... 94/04/03
بررسي دليل دوم مجوزين اتصال حرکتين و ردّ آن توسط مصنف/ در حرکات ... 94/04/02
بررسي دليل اول مجوزين توسط مصنف/ در حرکات مرکبه آيا اتصال حرکتين... 94/04/01
دليل سوم مجوزين اتصال حرکتين 2 ـ دلايل مانعين اتصال حرکتين/ در ح... 94/03/31
دليل دوم مجوزين اتصال حرکتين/ بيان دلايل مجوزين اتصال/ در حرکات ... 94/03/30
1 ـ در حرکات مرکبه آيا اتصال حرکتين است يا بين حرکتين، سکون است؟... 94/03/28
اگر حرکت و سکون، لا بشرط لحاظ نشوند آيا تقابل بين آنها برقرار اس... 94/03/27
بيان نظر مصنف در اينکه سکون با حرکت، تقابل دارد چه حرکت، الي فوق... 94/03/26
سکون با چه حرکتي تضاد دارد/ تقابل حرکت و سکون/ فصل 7 / مقاله 4/ ... 94/03/25
تقابل بين سکون و سکون چه نوع تقابلي است/ تقابل حرکه و سکون/ فصل ... 94/03/24
آيا مي توان تضاد در حرکت مستديره را از راه ديگري غير از مبدء و م... 94/03/23
ادامه بحث اينکه آيا بين حركات مستديره كه مبدء و منتهايشان تفاوت ... 94/03/20
ادامه بحث اينکه آيا بين حركات مستديره كه مبدء و منتهايشان تفاوت ... 94/03/19
آيا بين حركات مستديره كه مبدء ومنتهايشان تفاوت دارند تضاد هست يا... 94/03/18
آيا بين مستقيم و مستدير مضاده ي جنسيه است و بين دو مستقيم مضاده ... 94/03/17
ادامه اين بحث که نمي توان تضاد حرکت مستقيم و حرکت مستدير را از ر... 94/03/16
نمي توان تضاد حرکت مستقيم و حرکت مستدير را از راهي غير از تضاد ا... 94/03/13
آيا بين حرکت مستقيم و حرکت مستدير تضاد است/ آيا انواع حرکات مکان... 94/03/12
گمان بعضي مبني بر اينکه بين دو حرکت مستقيم تضاد است و همچنين بين... 94/03/10
اگر خود مبدء و منتها متضاد نباشند ولي وصف آنها متضاد باشد آيا با... 94/03/09
بيان احکامِ صورت هاي سه گانه تقابل و تضاد مبدء و منتها/ بيان تضا... 94/03/06
رابطه بين مبدء و منتها در حرکت مستقيم، رابطه تضايف است نه تضاد/ ... 94/03/05
تقابل و تضادِ اطراف « يعني مبدأ و منتها » چند صورت است/ آيا تضاد... 94/03/04
آيا تضاد حركت به واسطه تضاد مبدا و منتها هست؟ / آيا انواع حركات ... 94/03/03
اختلاف در قسر و طبيعت، تضاد درست نمي کند/ تضاد حرکت به واسطه تضا... 94/03/02
آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند/ آيا بين انواع حركات، تضا... 94/02/30
1 ـ آيا انواع حركات كمّي با هم تضاد دارند 2 ـ ايا انواع حرکات وض... 94/02/29
آيا اجناس حركات با هم تضاد دارند؟ و آيا انواع حركات با هم تضاد د... 94/02/28
مقايسه بين دو امري كه در اسم مشتركند و در معنا مشترك نيستند صحيح... 94/02/27
مقايسه بين دو شئ آيا به صورت مطلق است يا به صورت مقيد هم امكان د... 94/02/23
ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در... 94/02/22
ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در... 94/02/21
ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در... 94/02/20
جواب دوم مصنف از قول گروهي که قائلند مي توان بين خط مستقيم و خط ... 94/02/19
بيان قول گروهي که قائلند مي توان بين خط مستقيم و مستدير مقايسه ا... 94/02/16
ادامه اين بحث که مقايسه بين سرعت و بطو در حرکت هايي انجام مي شود... 94/02/15
1 ـ مقايسه بين سرعت و بطو در چه حرکت هاي انجام مي شود. 2 ـ مقايس... 94/02/14
اشکال بر وحدت و کثرتِ حرکت فلک/ حل شکوک وارده بر اينکه حرکت، واح... 94/02/13
1 ـ ادامه اشکال بر دفاعي که مصنف از جواب سوم بعضي بر اشکال دوم ... 94/02/12
اشکال بر دفاعي که مصنف از جواب سوم بعضي بر اشکال دوم « که بر وحد... 94/02/09
ادامه اشکال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشکال دوم بر وحدت حرکت/... 94/02/08
ادامه اشکال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشکال دوم بر وحدت حرکت/... 94/02/07
اشکال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشکال دوم بر وحدت حرکت/ حل شک... 94/02/06
ادامه جواب سوم از اشکال دوم بر وحدت حرکت و بررسي جواب سوم از طرف... 94/02/05
جواب دوم و سوم از اشکال دوم بر وحدت حرکت/ حل شکوک وارده بر اينکه... 94/01/31
جواب مصنف از اشکال اول و اشکال دوم بر وحدت حرکت/ حل شکوک وارده ب... 94/01/30
دلايل بر اينکه اختلاف سريع و بطي اختلاف نوعي نيست/ 2 ـ اطلاق سرع... 94/01/29
جواب مصنف از ظن گروهي مبني بر اينکه در طبايع امور سماويه تضاد وج... 94/01/26
ادامه دليل بر اينکه استقامت و انحنا، فصل يا عرض لازم هستند/ دو خ... 94/01/25
ادامه دليل بر اينکه استقامت و انحناء فصل يا عرض لازم هستند/ دو خ... 94/01/24
ادامه بحث اينکه خط منحني و مستقيم آيا اختلاف نوعي دارند يا اختلا... 94/01/23
خط منحني و مستقيم آيا اختلاف نوعي دارند يا اختلاف شخصي دارند/ جو... 94/01/22
ادامه بيان اينکه توهم هاي سه گانه « اينکه حرکت مستقيم و منحني دو... 94/01/19
توهم هاي سه گانه « اينکه حرکت مستقيم و منحني دو نوع حرکت نيستند ... 94/01/18
توهم بعضي در مورد اينکه حرکت مستقيم و منحني دو نوع حرکت نيستند و... 94/01/17
اختلاف ظرف « يعني زمان » اختلاف فصلي نمي آورد و لذا باعث اختلاف ... 94/01/16
حرکت چون عرض است لذا حکم ساير اعراض را دارد و تکثر و توحد حرکت، ... 94/01/15
بررسي نظريه و دليل کساني که مي گويند حرکت مستقيم تام تر از حرکت ... 93/12/26
در بين حركات واحده كدام يك اُولي به وحدت هستند/ فصل 2/ مقاله 4/ ... 93/12/25
آيا با اشتراط وحدتِ « ما اليه » حرکت، واحد مي شود يا نه؟ 2 ـ آيا... 93/12/24
آيا با وحدت « ما منه » يا وحدت « ما اليه » حرکت، واحد مي شود يا ... 93/12/23
ادامه بحث اينکه آيا در وحدت حرکت، وحدت متحرک هم لازم است يا نه؟/... 93/12/20
ادامه بحث اينکه آيا در وحدت حرکت، وحدت متحرک هم لازم است يا نه؟/... 93/12/19
ادامه بحث اينکه آيا در وحدت حرکت، وحدت متحرک هم لازم است يا نه؟/... 93/12/18
آيا در وحدت حرکت، وحدت متحرک هم لازم است يا نه؟/ بيان اموري که ب... 93/12/17
بيان اثبات وحدت حرکت در حرکت قطعيه 2 ـ بيان اموري که بايد واحد ب... 93/12/16
ادامه بيان اثبات وحدت حرکت در حرکت توسطيه / فصل 2/ مقاله 4/فن 1/... 93/12/12
بيان اقسام حرکت 2ـ دليل بر نفي وحدت حرکت 3 ـ بيان اثبات وحدت حرک... 93/12/11
ادامه بحث اينکه اطلاق جهات 6 گانه در حيوان و فلک آيا به اشتراک ل... 93/12/10
ادامه بحث اينکه اطلاق جهات 6گانه در حيوان و فلک آيا به اشتراک لف... 93/12/09
اطلاق جهات 6 گانه در حيوان و فلک آيا به اشتراک لفظي است يا معنوي... 93/12/06
بيان کيفيت اختلاف جهات 6 گانه/ فصل 14/ مقاله 3/ فن 1/ طبيعيات شفا 93/12/05
ادامه تعيين جهات سته در متحرک علي الاستداره که بر مرکز خودش حرکت... 93/12/04
ادامه تعيين جهات سته در متحرک علي الاستداره که بر مرکز خودش حرکت... 93/12/03
ادامه تعيين جهات سته در متحرک علي الاستداره که بر مرکز خودش حرکت... 93/12/02
ادامه تعيين جهات سته در متحرک علي الاستداره که بر مرکز خودش حرکت... 93/11/29
تعيين جهات سته در متحرک علي الاستداره که بر مرکز خودش حرکت کند/ ... 93/11/28
تعيين جهات سته در متحرک علي الاستداره که بر مرکز خودش حرکت نکند/... 93/11/27
ادامه نتيجه اين بحث که آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيي... 93/11/26
ادامه نتيجه اين بحث که آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيي... 93/11/25
ادامه نتيجه اين بحث که آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيي... 93/11/21
نتيجه اين بحث که آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين کند؟... 93/11/20
ادامه اينکه آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين کند؟/ جهت... 93/11/19
ادامه اينکه آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين کند/ جهت ... 93/11/18
ادامه اينکه آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين کند/ جهت ... 93/11/15
آيا يک جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين کند/ جهت فوق و سفل آي... 93/11/14
ادامه دليل بر اينکه جهت فوق و سفل با دو جسم متباين تعيين نمي شود... 93/11/13
موضوع: دليل بر اينکه جهت فوق و سفل با دو جسم متباين تعيين نمي شو... 93/11/12
جهت فوق و سفل با دو جسم غير متباين و با دو جسم متباين چگونه تعيي... 93/11/08
جهت فوق و سفل آيا با يک جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي ش... 93/11/07
ادامه بحث درباره قدام و خلف در اجسام غير حيّ/ بيان جهات اجسام/ ف... 93/11/06
بحث پيرامون فوق و سفل در نبات و حيوان و پيرامون قدام و خلف در ح... 93/11/05
بدون توجه به سماء، مي توان براي يک شيء، فوق و سفل تعيين کرد/ بيا... 93/11/04
ادامه بيان علو و سفل در ارض/ بيان جهات اجسام/ فصل 13/ مقاله 3/ ف... 93/11/01
ادامه بيان علو و سفل در ارض/ بيان جهات اجسام/ فصل 13/ مقاله 3/ ف... 93/10/30
ادامه بيان احتمالات ثلاثه علو و سفل در زمين/ بيان جهات اجسام/ فص... 93/10/29
1 ـ فوق و سفل در اجسام، فرضي نيستند بلکه وجود دارند 2 ـ بيان احت... 93/10/28
علت خاصِ شهرت کلام مشهور مبني بر اينکه جسم 6 جهت دارد/ بيان جهات... 93/10/27
ادامه علت عرفي شهرت كلام مشهور مبني بر اينكه جسم 6 جهت دارد/ بيا... 93/10/24
آيا جسم 6 جهت دارد؟ ادامه بررسي مصنف در مورد نظر فلاسفه در جهات ... 93/10/23
آيا سطح 4 جهت دارد/ بررسي مصنف در مورد نظر فلاسفه در جهات اجسام/... 93/10/22
بيان نظر جمهور فلاسفه در جهات اجسام/ بيان جهات اجسام/ فصل 13/ مق... 93/10/21
ادامه بيان جهات اجسام/ فصل 13/ مقاله 3/ فن 1/ طبيعيات شفا. 93/10/20
بيان جهات اجسام/ فصل 13/ مقاله 3/ فن 1/ طبيعيات شفا. 93/10/17
آيا در عالم خارج حرکتي وجود دارد که بطيء تر از آن وجود نداشته با... 93/10/16
ادامه بحث اينکه آيا کوچکترين جزء حرکت وجود دارد که لازمه اش وجود... 93/10/15
: آيا کوچکترين جزء حرکت وجود دارد که لازمه اش وجود کوچکترين جزء ... 93/10/14
ادامه بيان نظريه مصنف در اينکه آيا در تقسيم کردن جسم به جايي رسي... 93/10/13
ادامه بيان نظريه مصنف در اينکه آيا در تقسيم کردن جسم به جايي رسي... 93/10/09
ادامه نظريه مصنف در اينکه آيا در تقسيم کردن جسم به جايي رسيده مي... 93/10/08
جواب سوم طبق مذهب مشائين/ ادامه جواب مصنف از دليل قول قدماء مشائ... 93/10/07
جواب دوم طبق مذهب مشائين/ ادامه جواب مصنف از دليل قول قدماء مشائ... 93/10/06
بررسي قول قدماء مشايين توسط مصنف و بيان جواب اول / آيا در تقسيم ... 93/09/26
1 ـ ادامه قول قدماء مشائين مبني براينکه در تجزيه جسم، صورت نوعيه... 93/09/25
قول قدماء مشائين مبني بر اينکه در تجزيه جسم، صورت نوعيه باقي نمي... 93/09/24
1 ـ ادامه اشکال مصنف بر مبناي مستشکلين که مي گويند حرکت، حادث اس... 93/09/23
ادامه جواب از اشکال سوم و چهارم بر اينکه زمان، ازلي است. 2 ـ اشک... 93/09/19
جواب از اشکال دوم و سوم و چهارم بر اينکه زمان، ازلي است/ زمان، ن... 93/09/18
آيا بين حلقات مستقبله و حلقات ماضيه «قطعات مستقبله و ماضيه» در ا... 93/09/17
آيا بين ازمنه گذشته که معدوم شدند ازمنه مستقبله فرقي وجود دارد؟/... 93/09/16
اشکال بر اين مطلب که زمان، نامتناهي است و جواب آن/ فصل 11/ مقاله... 93/09/15
آيا حرکت، واجب الوجود است./ 2 ـ بيان اشکالات در اين مساله/ فصل 1... 93/09/12
براي حرکت، مبدئي نيست مگر ابداع/ 2 ـ آيا حرکت، واجب بالغير است ي... 93/09/11
ادامه دليل بر اينکه زمان، اول ندارد/ فصل 11/ مقاله 3/ فن 1/ طبيع... 93/09/10
ادامه دليل بر اينکه زمان، اول ندارد/ فصل 11/ مقاله 3/ فن 1/ طبيع... 93/09/08
شيئي که شان حرکت دارد و حرکت نمي کند يا محرک ندارد يا شرائط حرکت... 93/09/05
جواز الوجود عين قدرت نيست و محلش عبارت از فاعل نيست/ امکان هر مع... 93/09/04
آيا جواز وجود جوهري که براي او اضافه باشد دارد يا ندارد؟ دليل بر... 93/09/03
جواز وجود براي معدوم ممکن حاصل است 2 ـ آيا جواز وجود امري موجودي... 93/09/02
حرکت و زمان امر ازلي اند و براي آنها اوّلي پيدا نمي شود/ آيا برا... 93/09/01
ردّ استدلال گروهي که قائلند قوه جسماني نمي تواند نامتناهي باشد/ ... 93/08/27
ادامه جواب از اشکال پنجم و بيان اشکال ششم و جواب آن، بر اينکه ني... 93/08/26
ادامه جواب از اشکال چهارم و بيان اشکال پنجم و جواب آن، بر اينکه ... 93/08/25
بيان اشکال چهارم و جواب آن، بر اينکه نيروي جسماني که نامتناهي ال... 93/08/24
جواب از اشکال دوم و بيان اشکال سوم و جواب آن، بر اينکه نيروي جسم... 93/08/21
اشکال بر دليل مصنف بر اينکه نيروي جسماني اثر نامتناهي ايجاد نمي ... 93/08/20
ادامه بحث اينکه نيروي جسم توانايي بر کثرت مختلف ندارد/ 2 ـ اشکال... 93/08/19
ادامه بحث اينکه نيروي جسم توانايي بر کثرت مختلف ندارد/ نيروي جسم... 93/08/18
نيروي جسم توانايي بر کثرت مختلف ندارد/ نيروي جسم نمي تواند نامتن... 93/08/17
ادامه بحث اينکه آيا قوه اي که محلش متناهي مي شود، خودش نامتناهي ... 93/07/30
ادامه بحث اينکه آيا قوه اي که محلش متناهي مي شود، خودش نامتناهي ... 93/07/29
آيا قوه اي که محلش متناهي مي شود، خودش نامتناهي مدتاً و عدّتاً م... 93/07/28
ادامه دليل بر اينکه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از ح... 93/07/27
ادامه دليل بر اينکه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد 93/07/26
دليل بر اينکه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از حيث تاث... 93/07/23
ادامه بحث اينکه آيا قوه نامتناهي وجود دارد/ اجسام از حيث تاثير و... 93/07/22
آيا قوه نامتناهي وجود دارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند... 93/07/20
جسم نمي تواند نامتناهي باشد 93/07/19
اشکال بر دليل بر اينکه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل... 93/07/16
ادامه قبلي ادامه دليل بر اينکه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي ... 93/07/15
ادامه دليل بر اينکه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل 10... 93/07/14
ادامه دليل بر اينکه اجسام از جهت تاثير و تأثير متناهي اند/ فصل 1... 93/07/12
دليل بر اينکه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل 10/ مقال... 93/07/09
ادامه نقض دلايل کساني که قائل به وجود لا يتناهي بالفعل شدند. 2 ـ... 93/07/08
ادامه نقض دلايل کساني که قائل به وجود لايتناهي بالفعل شدند/ فصل ... 93/07/07
ادامه رابطه محرک با حرکت و زمان 93/07/06
رابطه محرک با حرکت و زمان/ فصل 9/ مقاله 3/ فن 1/ طبيعيات شفا 93/07/05
بيان فرق انقسام و همي و انقسام معين بالفعل 93/07/02
معناي اينکه گفته مي شود زمان به واسطه حرکت تقسيم مي شود چيست؟/ ف... 93/07/01
عدد و مقدار و حرکت و زمان نامتناهي اند/ فصل 9/ مقاله 3/ فن 1/ طب... 93/06/31
ادامه بحث اينکه عدم تناهي آيا وصف براي ماده است يا وصف براي صورت... 93/06/30
ادامه بحث اينکه عدم تناهي آيا وصف براي ماده است يا وصف براي صورت... 93/06/29
ادامه بحث اينکه عدم تناهي آيا وصف براي ماده است يا براي صورت است... 93/06/26
ادامه معناي ما لا يتناهي 93/06/25
ادامه معناي ما لا يتناهي/ فصل 9/ مقاله 3/ فن 1/ طبيعيات شفا. 93/06/24
آيا ما لا يتناهي داخل در وجود مي شود يا نمي شود؟ 93/06/23

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo