آرشیو سال 96-95 درس کلام و فلسفه-طبیعیات شفا
استاد محمدحسین حشمت‌پور
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
بيان نظر مصنف در سبب ترتيب عناصر/بررسي اقوال در سبب ترتيب عناصر/... 96/03/06
ادامه بررسي قول چهارم و بررسي قول سوم و قول پنجم در سبب ترتيب ع... 96/03/04
بررسي قول چهارم توسط مصنف/ بررسي اقوال ششگانه در سبب ترتيب عناصر... 96/03/03
بررسي اقوال ششگانه در سبب ترتيب عناصر توسط مصنف/ بيان ذكر اختلاف... 96/03/02
توضيح اين مطلب كه چطور جسمي « مثل چوب » وقتي در هوا قرار داده مي... 96/03/01
بيان اقوال در علت حركت هوا در آب به فوق و حركت نار در هوا به سمت... 96/02/31
ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط راي حق/ فصل 9/ فن 2/ طبي... 96/02/30
ادامه بيان معاني خفيف و ثقيل/ ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و اس... 96/02/27
بيان معناي خفيف و ثقيل/ ذكر اختلاف ناس در خفيف و ثقيل و استنباط ... 96/02/26
1-ادامه بررسي قول چهارم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكال بر قول چه... 96/02/25
ادامه بررسي قول چهارم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكالي بر قول چها... 96/02/24
ادامه اشكال بر قول هفتم و بررسي قول چهارم در تعليل سكون زمين / ن... 96/02/23
ادامه اشكال سوم بر قول هفتم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكال بر قو... 96/02/20
ادامه اشكال سوم بر قول هفتم در تعليل سكون زمين/ بيان اشكال بر قو... 96/02/19
ادامه اشكال بر قول هفتم در تعليل سكون زمين /نقض آراء باطله اي كه... 96/02/18
ادامه اشكال چهارم بر قول ششم و بيان اشكال بر قول هفتم در تعليل س... 96/02/17
اشكال چهارم بر قول ششم در تعليل سكون زمين / نقض آراء باطله اي كه... 96/02/16
اشكال بر قول ششم در تعليل سكون زمين /نقض آراء باطله اي كه در تعل... 96/02/13
اشكال سوم و چهارم بر قول پنجم در تعليل سكون زمين / نقض آراء باطل... 96/02/12
اشكال بر قول پنجم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي كه ... 96/02/11
1ـ ادامه اشكال دوم بر قول دوم در بيان تعليل سكون زمين/ 2ـ اشكال ... 96/02/10
اشكال دوم بر قول دوم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء باطله اي ... 96/02/09
بيان بطلان قول اول و قول دوم در بيان تعليل سكون زمين/ نقض آراء ب... 96/02/02
بيان اشكال جامع بر تمام اقوال هفتگانه در علت سكون ارض/ بيان اقوا... 96/01/30
بيان قول پنجم و ششم و هفتم در علت سكون ارض/ بيان اقوال مختلف در ... 96/01/29
بيان قول سوم و چهارم در علت سكون ارض/ بيان اقوال مختلف در علت سك... 96/01/28
1ـ جواب ارسطو به كساني كه قائلند نار در مركز عالم قرار گرفته است. 96/01/27
ردّ مصنف بر قول كساني كه مي گويند زمين حركت مي كند/ بيان حشو و د... 96/01/26
بيان قول كساني كه مي گويند زمين حركت مي كند و رد آن توسط مصنف/ ب... 96/01/20
ادامه رد مصنف بر نظريه گروهي درباره وضعيت عناصر در حشو و درون جس... 96/01/19
رد مصنف بر نظريه گروهي درباره وضعيت عناصر در حشو و درون جسم سماو... 96/01/16
بيان نظريه گروهي در مورد وضعيت عناصر در حشو و درون جسم سماوي/ بي... 96/01/15
بيان وضعيت دو عنصري كه بين نار و زمين واقع شدند/ بيان حشو و دورن... 95/12/24
نمي توان كره ي نار را بيش از اين مقدار قرارداد/ بيان حشو و درون ... 95/12/23
1 ـ ادامه بيان اين مطلب كه حشو قمر به طور كامل توسط زمين پُر نشد... 95/12/22
حشو قمر به طور كامل توسط زمين پُر نشده است بلكه عناصر ديگر هم مو... 95/12/21
زمين ساكن است و در عين حال داراي مبداء حركت است/ بيان دليل بر سك... 95/12/18
ادامه بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ ف... 95/12/17
ادامه بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ ف... 95/12/16
بيان دليل بر سكون ارض/ بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ ط... 95/12/15
بيان حشو و درون جسم سماوي/ فصل 7/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/12/14
علت تكثر كوكب در فلك هشتم و وحدت كوكب در باقي افلاك چيست؟/ بيان ... 95/12/09
دليل بر اينكه حركت فلك متشابه است/ بيان حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2... 95/12/08
حركات كواكب، حركات بالعرض هستند نه بالذات/ بيان حركات كواكب/ فصل... 95/12/07
بيان اين مطلب كه براي كواكب و افلاك، حركتي مخالف حركت فلك نهم وج... 95/12/04
براي كواكب و افلاك، حركتي مخالف حركت فلك نهم وجود دارد/ بيان حرك... 95/12/03
ادامه بررسي كلام ارسطو درباره ي حركات كواكب/ بيان حركات كواكب/ ف... 95/12/02
ادامه بررسي كلام ارسطو درباره ي حركات كواكب/ بيان حركات كواكب/ ف... 95/11/30
بررسي نظريه ي حق درباره حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/27
ادامه بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/26
ادامه بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/20
ادامه بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/19
بيان اقوال در حركات كواكب/ فصل 6/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/18
بيان نظر مصنف درباره رنگ كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/11/17
بيان اشكال بر آخرين احتمال درباره ي لكه هاي ماه/ بيان اقوال دربا... 95/11/16
بيان آخرين احتمال درباره ي لكه هاي ماه ورد آن/ بيان اقوال درباره... 95/11/13
ادامه بررسي اين نظريه كه لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است كه نار... 95/11/12
ادامه بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است... 95/11/11
ادامه بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است... 95/11/10
بررسي اين نظريه كه لكه هاي سياه ماه به خاطر اين است كه نار به قم... 95/11/09
ادامه بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي قمر به خاطر جرم سماوي اس... 95/11/06
بررسي نظريه اي كه مي گويد لكه هاي قمر به خاطر جرم سماوي است كه س... 95/11/05
بيان اشكال بر اين نظريه كه مي گويد لكه هاي قمر به خاطر جسم عنصري... 95/11/04
بيان اشكال بر اين نظريه كه لكه هاي قمر به خاطر انعكاس عكس و شَبَ... 95/11/03
ادله بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ ط... 95/11/02
ادامه بيان احتمالات لكه هاي قمر/ بيان لكه هاي قمر/ فصل 5/ فن 2/ ... 95/10/29
1ـ ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماو... 95/10/28
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/27
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/26
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/25
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/22
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/19
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/18
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/15
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/14
ادامه بيان شرائط ابدال/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه ... 95/10/13
بيان شرائط ابدال نسبت/ رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه م... 95/10/12
رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بو... 95/10/11
ادامه بيان نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين... 95/10/08
رد نظريه كساني كه مي گويند اجرام سماويه مثل كواكب در عين مبصر بو... 95/10/07
بيان حكم لون قمر/ بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/10/06
ادامه بيان اين مطلب كه آيا كواكب ديگر غير از قمر داراي نور هستند... 95/10/05
ادامه بيان اين مطلب كه آيا كواكب ديگر غير از قمر داراي نور هستند... 95/10/04
آيا كواكب ديگر غير از قمر داراي لون هستند؟/ بيان احكام كواكب/ فص... 95/10/01
بيان احكام قمر/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/30
ادامه بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/09/29
ادامه بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا 95/09/28
بيان احكام كواكب/ فصل 5/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/09/24
بيان اشكال و جواب آن بر دليل بر بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي... 95/09/23
ادامه دليل بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوت وجود اين صورت اس... 95/09/22
ادامه دليل بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوت وجود اين صورت اس... 95/09/21
دليل بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوت وجود اين صورت است دائم... 95/09/20
بيان بطلان اين مطلب كه ماده اگر داراي قوتِ وجودِ اين صورت است دا... 95/09/17
ادامه دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اج... 95/09/15
دليل دوم بر اينكه جرم فلكي قابل فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مس... 95/09/14
1ـ جرم فلكي قابل نمو نيست/ 2ـ دليل بر اينكه جرم فلكي قابل فساد ن... 95/09/13
ادامه اين بيان كه آيا در فلك تضاد وجود دارد؟/ بيان خصوصيات اجسام... 95/08/22
آيا در فلك تضاد وجود دارد؟/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/ ف... 95/08/19
ادامه بيان معناي تضاد و شرائط آن/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحر... 95/08/18
1ـ ادامه بيان اشكال بر اين مطلب كه فلك بايد متكوِّن از ضد باشد و... 95/08/16
ادامه بيان اشكال بر اين مطلب كه فلك بايد متكوِّن از ضد باشد و جو... 95/08/15
اشكال بر اين مطلب كه فلك بايد متكوِّن از ضد باشد و جواب آن ضد اس... 95/08/12
فلك و عنصر در صورت جسميه داشتن مشتركند ولي اين اشتراك ايجاب نمي ... 95/08/11
ادامه بيان اين مطلب كه فلك چون ضد ندارد كون و فساد هم ندارد بلكه... 95/08/10
فلك چون ضد ندارد، كون و فساد هم ندارد بلكه مبدع است/ بيان خصوصيا... 95/08/09
ادامه بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازمِ اين دو ضد ه... 95/08/05
‌ادامه بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازم اين دو ضد ه... 95/08/04
بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازم اين دو ضد هم با يك... 95/08/03
بيان دليل بر اينكه اگر دو ضد داشته باشيم لازم اين دو ضد هم با يك... 95/08/02
جسم مستدير الحركات، ضد ندارد/ بيان خصوصيات اجسام مستدير الحركات/... 95/08/01
ادامه دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست. / د... 95/07/28
ادامه دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست/ دلي... 95/07/27
ادامه دليل بر اينكه جسم مستدير الحركه، قابل كون و فساد نيست/ جسم... 95/07/26
جسم مستدير الحركة قابل كون و فساد نيست/ بيان خصوصيات اجسام مستدي... 95/07/25
1 ـ ادامه بيان اين مطلب كه افلاك داراي خرق و التيام نيستند 2 ـ ا... 95/07/07
افلاك داراي خرق و التيام نيستند/ بيان احوال جسم متحركِ بالاستدار... 95/07/06
بيان سه اشكال بر مذهب كسي كه نارِ صرف را محرق نمي داند/ بيان خصو... 95/07/05
بيان دو نظريه مبني بر اينكه هر چهار عنصر طالب سفل اند و رد آنها ... 95/07/04
بيان دو نظريه مبني بر اينكه هر چهار عنصر طالب سفل اند و رد آنها ... 95/07/03
بيان خصوصيات عناصر اربعه/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/31
بيان اشكال بر تقسيم كردن مصنف عناصر را به چهار قسم و جواب از آن/... 95/06/29
بيان تقسيم اجسام عنصري به چهار قسم/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/28
1 ـ‌ادامه دليل دوم بر اينكه اجسام بسيطه به صورت كرات در درون يكد... 95/06/27
دليل بر اين مطلب كه اجسام بسيطه به صورت كرات در درون يكديگر قرار... 95/06/24
1ـ بيان دليل دوم بر كرويت سطح فوقاني آب 2ـ بيان شكل زمين/ بيان ش... 95/06/23
1ـ اگر نار قابل كون و فساد است پس چگونه گفته مي شود ازلاً و ابدا... 95/06/21
شكل نار، كروي است/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/20
بيان اين مطلب كه زمين قابل كون و فساد است و لذا شكل آن كره نيست ... 95/06/17
بيان شكل نار/ بيان شكل عناصر/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/16
بيان شكل طبيعي فلك/ بيان شكل فلك/ فصل 3/ فن 2/ طبيعيات شفا. 95/06/15
بيان اقوال مختلف در توجيه حركت دوراني فلك و بررسي آنها توسط مصنف... 95/06/14
بيان كلام گروهي در توجيه حركت دوراني فلك به اينكه نار و ارض با ه... 95/06/13
اشكال دوم مصنف بر كلام بعضي كه فلك را نوع خامس لحاظ نكردند و آن ... 95/06/03
آيا آسمان نوع پنجمي غير از انواع چهارگانه عناصر است يا نه؟/ فصل ... 95/06/02
1ـ حركت فلك، حركت استداره اي است نه مستقيم. 95/06/01
1ـ حركت صعودي و نزولي اجسام عنصري نشاندهنده علو و سفل هستند. 2ـ ... 95/05/31

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo