آرشیو سال 98-97 درس خارج اصول-مبحث برائت
استاد سید محمود مددی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ثمره دوم /ثمره بين وجوه ركن... 98/02/09
مراد از يقين /كن اول يقين ب... 98/02/08
كن اول يقين به وجود /اركان ... 98/02/07
روايت هشتم /اخبار /ادله /اس... 98/02/04
روايت ششم /اخبار /ادله /است... 98/02/03
روايت پنجم /اخبار /ادله /اس... 98/02/02
روايت چهارم موثق اسحاق بن ع... 98/01/31
صحيحه ثالثه زراره /اخبار /ا... 98/01/28
صحيحه ثانيه زراره /اخبار /ا... 98/01/27
صحيحه ثانيه زراره /اخبار /ا... 98/01/26
صحيحه ثانيه زراره /اخبار /ا... 98/01/25
صحيحه اولي و ثانيه زراره /ا... 98/01/24
صحيحه اولاي زراره /اخبار /ا... 98/01/21
اخبار /ادله /استصحاب /اصول ... 98/01/20
فصل اول ادله /استصحاب /اصول... 98/01/19
مقدمه /استصحاب/ اصول عمليه ... 98/01/18
استصحاب /اصول عمليه /علم اصول 98/01/17
تنبيه چهارم دوران امر بين ق... 97/12/27
تنبيه چهارم دوران امر بين ق... 97/12/26
تنبيه چهارم دوران امر بين ق... 97/12/25
تنبيه دوم اقدام بر ضرر /تنب... 97/12/22
جهت ششم اضرار اعتباري /قاعد... 97/12/21
جهت ششم اضرار اعتباري /قاعد... 97/12/20
جهت ششم اضرار اعتباري /قاعد... 97/12/18
جهت پنجم دو مناقشه عمده در ... 97/12/15
جهت پنجم دو مناقشه عمده در ... 97/12/14
جهت چهارم مفاد جمله «لاضرر»... 97/12/13
جهت چهارم مفاد جمله «لاضرر»... 97/12/12
جهت سوم مفاد كلمه ضرر و ضرا... 97/12/11
جهت دوم تبيين و تحديد متن ح... 97/12/08
جهت اول سند قاعده /قاعده لا... 97/12/07
قاعده لاضرر /اصول عمليه /عل... 97/12/06
تنبيه پنجم تطبيقات وجوب فحص... 97/12/05
تنبيه اول مقدار فحص/تنبيهات... 97/11/29
مقام اول لزوم فحص /خاتمه در... 97/11/28
مقام اول لزوم فحص /خاتمه در... 97/11/27
خاتمه در شرايط جريان اصل مؤ... 97/11/17
تنبيه ششم شك در مبطليت زياد... 97/11/16
تنبيه ششم شك در مبطليت زياد... 97/11/15
بررسي دلالي روايات /قاعده م... 97/11/14
بررسي دلالي روايات /قاعده م... 97/11/13
قاعده ميسور/ذيل تنبيه پنجم ... 97/11/10
تنبيه پنجم شك در اطلاق جزئي... 97/11/09
تنبيه پنجم شك در اطلاق جزئي... 97/11/08
تنبيه پنجم شك در اطلاق جزئي... 97/11/07
تنبيه پنجم شك در اطلاق جزئي... 97/11/06
تنبيه چهارم اقل و اكثر در م... 97/10/26
تنبيه دوم دوران امر بين شرط... 97/10/25
تنبيه اول تمسك طرفين به است... 97/10/24
تنبيهات /اقل و اكثر ارتباطي... 97/10/23
اقل و اكثر در تخيير و تعيين... 97/10/22
امر سوم /بيان امور /اقل و ا... 97/10/19
امر اول ودوم / اشاره به چند... 97/10/18
اقل و اكثر ارتباطي /اصالة ... 97/10/17
دوران امر بين اقل و اكثر/ ا... 97/10/16
تنبيه يازدهم حكم ملاقي بعض ... 97/10/15
تنبيه يازدهم حكم ملاقي بعض ... 97/10/12
تنبيه يازدهم حكم ملاقي بعض ... 97/10/11
تنبيه يازدهم حكم ملاقي بعض ... 97/10/10
تنبيه دهم خروج بعض اطراف از... 97/10/09
تنبيه دهم خروج بعض اطراف از... 97/10/08
تنبيه نهم اضطرار به بعض اطر... 97/10/04
تنبيه نهم اضطرار به بعض اطر... 97/10/03
تنبيه نهم اضطرار به بعض اطر... 97/10/02
تنبيه نهم اضطرار به بعض اطر... 97/10/01
تنبيه هشتم و نهم /تنبيهات ا... 97/09/26
تنبيه هشتم علم اجمالي در تد... 97/09/25
تنبيه هفتم علم اجمالي به حك... 97/09/24
تنبيه پنجم و ششم /تنبيهات ا... 97/09/21
تنبيه پنجماشتراك دو علم اجم... 97/09/20
تنبيه چهارم و پنجم /تنبيهات... 97/09/19
دو نكته /تنبيه چهارم انحلال... 97/09/18
مقام دوم انحلال حكمي /تنبيه... 97/09/17
مقام اول انحلال حقيقي /تنبي... 97/09/14
مقام اول انحلال حقيقي /تنبي... 97/09/13
تنبيه سوم انحلال علم اجمالي... 97/09/12
بيان امور /تنبيه دوم شبهه غ... 97/09/11
وجه دوم و سوم / وجوه عدم تن... 97/09/10
وجوه عدم تنجز/ تنبيه دوم شب... 97/09/07
تنبيه اول ثمره بين مسلك علّ... 97/09/06
امر چهارمجريان اصول مرخصه د... 97/09/05
امر چهارمجريان اصول مرخصه د... 97/09/03
امر سوم جريان اصول مرخصه در... 97/08/30
امر دوم جريان اصول منجزه در... 97/08/29
امر اول برائت عقلي و علم اج... 97/08/28
امر اول برائت عقلي و علم اج... 97/08/27
امر اول برائت عقلي و علم اج... 97/08/26
مقام سوم علّي يا اقتضايي بو... 97/08/23
مقام سوم تنجيز علّي يا اقتض... 97/08/22
مقام دوم دايره تنجيز /متباي... 97/08/21
مقام دوم دايره تنجيز /متباي... 97/08/20
مقام دوم دايره تنجيز /متباي... 97/08/19
مقام اول چه چيزي منجز است؟ ... 97/08/02
مقدمه مجراي اصل احتياط /احت... 97/08/01
مقام دوم و مقام سوم /اصالة ... 97/07/30
مناقشه به عدم جريان برائت ع... 97/07/29
مقام اول عدم امكان موافقت ق... 97/07/28
تنبيه پنجم تكاليف غير الزام... 97/07/24
شبهه معنائيه /تنبيه چهارم ب... 97/07/23
شبهه مفهوميه /تنبيه چهارم ب... 97/07/22
شبهه مفهوميه /تنبيه چهارم ب... 97/07/21
تنبيه چهارم برائت و انحاء ش... 97/07/18
تنبيه سوم قاعده تسامح در اد... 97/07/17
تنبيه سوم قاعده تسامح در اد... 97/07/16
تنبيه اول اصل عدم تذكيه /تن... 97/07/15
تنبيه اول اصل عدم تذكيه /تن... 97/07/14
تنبيه اول اصل عدم تذكيه /تن... 97/07/11
مناقشه دوم تعارض با ادله اح... 97/07/10
مناقشه دوم معارضه با اخبار ... 97/07/09
مناقشه اول وجود علم اجمالي ... 97/07/08
وجه چهارم ارتكاز اصحاب ائمه... 97/07/07
حديث حل /ادله برائت شرعي /ا... 97/07/04
حديث حجب / ادله / برائت /اص... 97/07/03
ادله /برائت /اصول عمليه 97/07/02

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo