آرشیو سال 94-93 درس خارج فقه-خارج فقه
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرط در حال احرام 94/03/20
اشتراط به هنگام احرام 94/03/19
زمان قرباني در مورد محصور 94/03/18
تعميم صد و حصر 94/03/17
عدم اختصاص حصر به مرض 94/03/16
محصور و مصدود شدن نائب 94/03/12
نکاتي در مورد قرباني در محص... 94/03/11
حکم در صورت ارتفاع حصر و صدّ 94/03/10
حکم در صورت ارتفاع حصر و صدّ 94/03/09
حکم در صورت ارتفاع حصر و صدّ 94/03/06
عدم قرباني در محصور و فرق م... 94/03/05
صورت کشف عدم ذبح در مورد م... 94/03/04
عدم حليت نساء در محصور 94/03/03
احصار در حج و کيفيت تحلل نساء 94/03/02
عدم لزوم قصد تحلل هنگام قرباني 94/02/30
لزوم بعث هدي در مورد محصور ... 94/02/29
مکان ذبح هدي براي محصور 94/02/28
وجوب قرباني بعد از احصار 94/02/27
محصور در انجام عمره 94/02/23
حج در سال بعد براي مصدود 94/02/22
مصاديق مصدود 94/02/21
امکان رفتن مصدود به حج از م... 94/02/20
فروعاتي از مسأله ي صدّ 94/02/19
توسعه در معناي صدّ 94/02/16
عدم لزوم تقصير بر مصدود 94/02/15
بحث در مورد کساني است که مص... 94/02/09
لزوم قرباني بر مصدود 94/02/08
احکام مصدود 94/02/07
مصدود و محصور 94/02/06
شک در رمي، مبحث صد و حصر 94/02/05
علم اجمالي در عدم رمي جمرات 94/02/01
شک در رمي جمرات 94/01/31
نيابت و شکيات در رمي 94/01/30
نيابت در رمي 94/01/29
مستحب بودن استنابه و عدم شر... 94/01/26
عدم وجوب کفاره در ترک رمي و... 94/01/25
حکم ترک رمي جمرات 94/01/24
حکم فراموشي يا ترک رمي جمرات 94/01/23
حکم نسيان رمي و وجوب رعايت ... 94/01/22
قضاي رمي جمرات 94/01/19
وجوب رعايت ترتيب در چهار رم... 94/01/18
وجوب رعايت ترتيب در رمي جمرات 94/01/17
زمان رمي براي معذورين 94/01/16
زمان رمي 94/01/15
شرايط و زمان رمي 94/01/11
عدم رکنيت رمي جمار و شرايط رمي 94/01/10
وجوب رمي جمرات و عدم رکنيت آن 94/01/09
وجوب رمي جمرات 94/01/08
مسائلي در مورد احکام اختصاص... 93/12/27
زمان نفر 93/12/26
مقدار واجب در بيتوته و زمان... 93/12/25
کفاره ي ترک مبيت در مني و خ... 93/12/24
حکم کفاره در مورد معذورين ا... 93/12/23
عدم وجوب کفاره بر جاهل، ناس... 93/12/20
کفاره ي ترک مبيت در مني 93/12/19
وجوب قصد قربت در بيتوته در ... 93/12/18
وجوب قصد قربت در بيتوته در مني 93/12/17
قصد قربت در بيتوته در مني 93/12/16
بيتوته در نصف دوم شب در مني... 93/12/12
بيتوته در نصف دوم شب در مني 93/12/11
کساني که از بيتوته در مني م... 93/12/10
کساني که از بيتوته در مني م... 93/12/09
طوائفي که بايد در شب سيزدهم... 93/12/06
بيتوته در شب سيزدهم در مني 93/12/05
مبيت به مني و کساني که بايد... 93/12/04
بيتوته در مني 93/12/03
بيتوته در مني 93/12/02
ترک عمدي طواف واجب و بيتوته... 93/11/28
ترک طواف واجب از روي جهل 93/11/27
صورت نسيان و جهل به انجام ط... 93/11/26
حکم نسيان طواف واجب و مواقعه 93/11/25
اذا تذکر في اثناء الطريق 93/11/21
ترک سهوي طواف نساء 93/11/20
تقديم طواف نساء بر سعي در ص... 93/11/19
لزوم رعايت ترتيب در اعمال مکه 93/11/18
لزوم ترتيب بين اعمال مکه 93/11/15
حرمت جماع و فروعات آن قبل ا... 93/11/14
عدم رکنيت طواف نساء 93/11/13
وجوب طواف نساء 93/11/12
قاعده ي اشتراک در تکليف و ح... 93/11/11
قاعده ي اشتراک در تکليف 93/11/08
قاعده ي اشتراک در تکليف 93/11/07
لزوم طواف نساء بر همگان 93/11/06
لزوم طواف نساء بر تمامي افراد 93/11/01
عدم تحليل طيب و نساء بر کسي... 93/10/30
مواطن سه گانه ي تحليل محرما... 93/10/29
صورت کشف خلاف در تقديم اعما... 93/10/28
جواز تقديم سعي بر عرفات برا... 93/10/27
کساني که مي توانند اعمال مک... 93/10/24
عدم جواز تقديم اعمال مکه بر... 93/10/23
عدم جواز تقدم اعمال مکه بر ... 93/10/22
زمان انجام اعمال مکه 93/10/21
زمان اعمال مکه 93/10/20
شباهت طواف و سعي زيارت با ط... 93/10/17
حکم صيد بعد از اعمال مني 93/10/16
محرمات احرام بعد از اعمال مني 93/10/15
محرمات احرام بعد از اعمال مني 93/10/14
حکم عدم رعايت ترتيب بين اعم... 93/10/13
لزوم رعايت ترتيب بين اعمال ... 93/10/09
رعايت ترتيب بين اعمال مني و... 93/10/08
رعايت ترتيب بين رمي، ذبح و حلق 93/10/07
لزوم ترتيب بين رمي، ذبح و حلق 93/10/06
وجوب القاء شَعر در مني 93/09/18
مکان حلق و تقصير 93/09/17
زمان و مکان حلق و تقصير 93/09/16
ماشين ته زني و زمان و مکان حلق 93/09/15
امرار موسي بر سر و عدم کفاي... 93/09/12
حلق و تقصيري براي کسي که مو... 93/09/11
نيّت در حلق و تقصير و حکم ک... 93/09/10
فروعات حلق و تقصير 93/09/08
عدم صدق تقصير با کوتاه کردن... 93/09/05
عدم صدق تقصير به کوتاه کردن... 93/09/04
عدم جواز کفايت به کوتاه کرد... 93/09/01
سخن در حلق و تقصير در حج اس... 93/08/27
حکم ملبد، معقوص و خنثي 93/08/26
تخيير صروره بين حلق و تقصير 93/08/25
تقصير زن و حکم تقصير در صروره 93/08/24
وجوب تقصير بر زنان 93/08/21
تخيير بين حلق و تقصير 93/08/20
وجوب حلق و تقصير 93/08/19
قضاي صوم بدل از هدي از طرف ... 93/08/18
حکم روزه هاي بدل از قرباني 93/07/29
روزه هاي بدل از قرباني 93/07/28
هفت روزه ي بدل از قرباني 93/07/27
هفت روزه ي بدل از کفاره 93/07/26
قرباني 93/07/23
سه روز قرباني بدل از هدي 93/07/22
سه روز روزه ي بدل از قرباني 93/07/20
کسي که سه روز روزه بدل هدي ... 93/07/19
جواز گرفتن سه روز روزه در سفر 93/07/16
سه روز قرباني بدل از قرباني 93/07/15
سه روز قرباني بدل از قرباني 93/07/14
سه روز روزه ي بدل از قرباني 93/07/12
عدم جواز روزه در ايام تشريق 93/07/09
سه روز روزه ي بدل از قرباني 93/07/08
حکم سه روز روزه ي بدل از قر... 93/07/07
زمان روزه هاي بدل از قرباني 93/07/06
حکم کسي که مي تواند پول قرب... 93/07/05
حکم کسي که مي تواند پول قرب... 93/07/02
عدم قدرت بر خريد قرباني و ح... 93/07/01
عدم دسترسي به قرباني در حج 93/06/31
تقسيم گوشت قرباني و حکم ياف... 93/06/30
تقسيم قرباني در حج 93/06/29
تقسيم گوشت قرباني 93/06/26
قرباني درحج و حکم شکيات در ذبح 93/06/25
مصرف قرباني 93/06/24
قرباني در مني 93/06/23
محل ذبح 93/06/22
محل ذبح 93/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo