آرشیو سال 99_98 درس خارج اصول-اصول عملیه
استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
صورت سوم اضطرار /تنبيه هشتم (اضطرار به بعض اطراف) /تنبيهات اشتغال 98/11/29
صورت دوم (اضطرار بعد از تكليف و علم) /تنبيه هشتم (اضطرار به بعض ... 98/11/28
صورت دوم(حدوث اضطرار بعد از تكليف و علم به آن) /تنبيه هشتم (اضطر... 98/11/27
صورت اول و دوم /تنبيه هشتم(اضطرار به بعض اطراف) /تنبيهات اشتغال 98/11/21
صور مسئله /تنبيه هشتم(اضطرار به بعض اطراف) /تنبيهات اشتغال 98/11/20
بقاء شك يا عدم شك در اطراف /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنبيه... 98/11/19
شبهه كثير در كثير /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اشتغال 98/11/15
شبهات وجوبيه غيرمحصوره – شبهه كثير در كثير/تنبيه هفتم (شبهات غير... 98/11/14
بررسي شبهات وجوبيه (مخالفت قطعيه) /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره)... 98/11/13
شبهات وجوبيه غيرمحصوره /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اش... 98/10/30
مخالفت قطعيه (بررسي دو اشكال) /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنب... 98/10/29
بررسي مخالفت قطعيه /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اشتغال 98/10/28
بررسي مناقشات دليل ششم /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات ا... 98/10/24
بررسي مناقشات دليل ششم (اطمينان به عدم تكليف) /تنبيه هفتم(شبهات ... 98/10/23
دليل ششم (اطمينان به عدم تكليف در اطراف) /تنبيه هفتم (شبهات غيرم... 98/10/22
دليل پنجم و ششم (عدم تنجيز علم اجمالي با كثرت اطراف) /تنبيه هفت... 98/10/16
دليل پنجم (تقرير دوم برائت شرعي) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /ت... 98/10/15
بررسي دليل پنجم (برائت) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اش... 98/10/10
دليل پنجم (برائت) /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اشتغال 98/10/09
دليل چهارم (روايات) دليل پنجم(برائت) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره... 98/10/08
دليل چهارم بر عدم وجوب اجتناب (روايات) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصو... 98/10/07
دليل چهارم (اخبار عدم اجتناب) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبي... 98/10/03
ادله عدم وجوب (اخبار حل تقرير پنجم) /تنبيه هفتم (شبهات غيرمحصور... 98/10/02
ادله عدم وجوب اجتناب(اخبار حل تقريب دوم و سوم) /تنبيه هفتم(شبها... 98/10/01
ادله عدم وجوب اجتناب(اخبار حل) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنب... 98/09/30
بررسي دليل نفي عسر و حرج /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات ا... 98/09/26
احكام و ادله (وجه عدم تنجيز) /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبيه... 98/09/25
بررسي ضابطه محقق ناييني(امتناع مخالفت قطعيه) /تنبيه هفتم (شبهات ... 98/09/24
بررسي سه ضابطه ديگر /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اشتغال 98/09/23
بررسي ضابطه منسوب به شيخ و ضابطه محقق عراقي /تنبيه هفتم(شبهات غ... 98/09/19
بررسي ضابطه شيخ انصاري /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اش... 98/09/18
بررسي ضابطه شيخ انصاري /تنبيه هفتم(شبهات غيرمحصوره) /تنبيهات اش... 98/09/17
ضابطه شبهه محصور (ضابطه اول و دوم) /تنبيه هفتم (شبهات غير محصوره... 98/09/12
بررسي كلام محقق عراقي /تنبيه ششم (تنجيز علم اجمالي در تدريجيات) ... 98/09/11
بررسي قول دوم (تنجيز) /تنبيه ششم (تنجيز علم اجمالي در تدريجيات) ... 98/09/10
بررسي اقوال در مسئله /تنبيه ششم (تنجيز علم اجمالي در تدريجيات) /... 98/09/09
بررسي ضوابط بحث /تنبيه ششم (تنجيز علم اجمالي در تدريجيات) /تنبي... 98/09/05
بررسي اشكالات به مثال مرحوم خويي /تنبيه پنجم /تنبيهات اشتغال 98/09/04
اشكال به تمثيل محقق خويي براي وجود اصل منقح موضوع /تنبيه پنجم (... 98/09/03
بررسي كلام محقق خويي /تنبيه پنجم (اثر زائد در يك طرف) /تنبيهات ا... 98/09/02
ركن چهارم /اركان تنجّز علم اجمالي /تنبيهات اشتغال 98/08/28
ركن سوم /اركان تنجز علم اجمالي /تنبيهات اشتغال 98/08/27
صورت چهارم انحلال ( رد ادله انحلال در صورت چهارم) /اركان تنجز عل... 98/08/26
ركن دوم صورت چهار انحلال /اركان تنجز علم اجمالي /تنبيهات اشتغال 98/08/25
ركن دوم (بقاء اركان علم اجمالي) صور انحلال علم اجمالي /اركان ت... 98/08/21
ركن اول ( بينه بر فرد و تردد در بعد) ركن دوم /اركان تنجّز علم ا... 98/08/20
بيان آقا ضياء در حل تعارض ادله امارات با اصول /اركان تنجّز علم ... 98/08/19
تقدّم امارات بر اصول (وجه دوم و سوم) /اركان تنجز علم اجمالي (ركن... 98/08/18
ركن اول ( تقدم ادله امارات بر اصول به ملاك اخصيت /اركان تنجز عل... 98/08/14
اركان تنجز علم اجمالي (ركن اول) /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/08/13
اركان منجزية العلم الاجمالي /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/08/12
تنبيه چهارم /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/08/11
تنبيه چهارم /تنبيهات اصالة الاشتغال /اصول عمليه 98/07/20
تنبيه چهارم(مانع بعد از علم اجمالي) /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/07/16
تنبيه چهارم /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/07/15
تنبيه چهارم /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/07/13
تنبيه سوم(بررسي سه مسئله) /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/07/09
تنبيه سوم (بررسي سه مسئله) /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/07/08
تنبيه دوم (بررسي ملازمه مخالفت و موافقت قطعيه) /تنبيهات اشتغال ... 98/07/07
تنبيه اول (اقسام اصول جاري در اطراف علم اجمالي) /تنبيهات استصحاب... 98/07/02
تنبيه اول (اقسام اصول جاري در اطراف علم اجمالي ) /تنبيهات اشتغال... 98/07/01
تنبيه اول /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/06/31
تنبيه اول /تنبيهات اشتغال /اصول عمليه 98/06/30
تنبيه اول (قسم سوم اقسام اصول جاري در اطراف علم اجمالي) /تنبيهات... 98/06/26
تنبيه اول /تنبيهات اصالة الاشتغال /اصول عمليه 98/06/25
تنبيهات ( تنبيه اول) /اصالة الاشتغال /اصول عمليه 98/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo