آرشیو سال 90-89 درس خارج فقه-کتاب حج
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo