آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه-خارج فقه
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مسأله 15 و 16 /فصل في الستر... 97/02/24
مسأله 11،12،13،14 /فصل في ا... 97/02/23
مسأله نهم و دهم (شرطيت ستر ... 97/02/22
ادامه مسأله هشتم، بررسي مفا... 97/02/18
ادامه مسأله هشتم،مفاد حديث ... 97/02/17
ادامه مسأله هشتم /فصل في ال... 97/02/16
ادامه مسأله هشتم /فصل في ال... 97/02/15
ادامه مسأله هشتم /فصل في ال... 97/02/11
مسأله هشتم /فصل في الستر و ... 97/02/10
ادامه مسأله پنجم،بررسي حرمت... 97/02/09
ادامه مسأله پنجم/بررسي حرمت... 97/02/08
حكم مرأة /فصل في الستر و ال... 97/02/04
حكم ستر وجه و كفين و قدمين ... 97/02/03
حكم ستر شعر الرأس، گردن و و... 97/02/02
مسأله سوم/ مقدار ستر واجب د... 97/02/01
مسأله سوم، كيفيت ستر واجب /... 97/01/28
مسأله سوم/كيفيت ستر واجب /ف... 97/01/27
مسأله أول و مسأله دوم /فصل ... 97/01/26
مسأله أول و دوم /فصل في الس... 97/01/21
حكم نظر به وجه و كفين/ قول ... 97/01/20
مقدار ستر واجب در مردان /فص... 97/01/19
أدله قول به جواز نظر به وجه... 97/01/18
أدله قول به جواز نظر به وجه... 97/01/14
حكم نظر به وجه و كفين أجنبي... 97/01/07
حكم نظر به وجه و كفين أجنبي... 97/01/06
حكم نظر به وجه و كفين أجنبي... 97/01/05
حرمت نظر به وجه و كفين زن أ... 96/12/28
حرمت نظر به غير وجه و كفين/... 96/12/27
حرمت نظر به أجنبيه /فصل في ... 96/12/26
حرمت نظر به بدن أجنبيه /فصل... 96/12/22
حرمت نظر از روي شهوت و از ر... 96/12/21
بررسي حكم حرام شدن داماد و ... 96/12/20
محدوده نظر به محارم /فصل في... 96/12/19
بررسي حكم داماد، محدوده جوا... 96/12/15
حجاب /فصل في الستر و الساتر... 96/12/14
حجاب /فصل في الستر و الساتر... 96/12/13
جاهل به حكم در استقبال ذبيح... 96/12/12
مسأله 2و3 (اخلال به قبله در... 96/12/08
مسأله أول (اخلال به قبله در... 96/12/07
مسأله أول (اخلال به قبله در... 96/12/06
اخلال به قبله در نماز /فصل ... 96/12/05
مسأله أول،اخلال به قبله در ... 96/11/28
مسأله أول،اخلال به قبله در ... 96/11/24
مسأله أول/ اخلال به قبله در... 96/11/23
مسأله أول/صور اخلال به قبله... 96/11/21
مسائل /فصل فيما يستقبل له، ... 96/11/17
مطالب باقيمانده/مسأله أول /... 96/11/16
استقبال قبله در حال سير /فص... 96/11/15
بررسي شرطيّت استقبال در حال... 96/11/14
استقبال قبله در نافله در حا... 96/11/10
أدله شرطيّت استقبال قبله در... 96/11/09
شرطيّت استقبال قبله در غير ... 96/11/08
بررسي شرطيّت استقبال قبله د... 96/11/07
مسأله 17 و مسأله مطرح نشده ... 96/11/03
مسأله 14،15،16 /مسائل احكام... 96/11/02
مسأله 14/عدم فرصت براي اتيا... 96/11/01
مسأله 11، 12، 13و 14 /مسائل... 96/10/30
مسأله 11(بررسي وجوب موافقت ... 96/10/26
مسأله 11 (بررسي وجوب موافقت... 96/10/25
مسأله 10/بررسي اطلاق أدله م... 96/10/24
مسأله 8، 9 و 10 /مسائل احكا... 96/10/23
مسأله 6، 7 و 8 /مسائل احكام... 96/10/19
مسأله 1 و 2 و 6 /مسائل احكا... 96/10/18
مسأله 1 تا 5 /مسائل احكام ق... 96/10/17
بررسي جوانب حكم به احتياط د... 96/10/16
حكم نماز به يك طرف در فرض و... 96/10/12
أدله مشهور بر نماز به چهار ... 96/10/11
أدله مشهور بر نماز به چهار ... 96/10/10
اعتبار اجتهاد ظنّي به قبله ... 96/10/09
شرطيّت علم به قبله/حكم ظنّ ... 96/10/05
محدوده مكام قبله/قبله افراد... 96/10/04
محدوده مكان قبله/بررسي نظر ... 96/10/03
محدوده مكان قبله /احكام قبل... 96/10/02
مقدار توجّه لازم براي صدق ا... 96/09/28
محدوده مكان قبله /احكام قبل... 96/09/27
محدوده قبله /احكام قبله /كت... 96/09/26
مطلب دوم (محدوده مكان قبله)... 96/09/25
مسأله بيستم قبله /احكام اوق... 96/09/21
مسأله بيستم شك در اتيان نما... 96/09/20
ادامه مسأله 18/مسأله 19 /اح... 96/09/19
حكم اتيان به مستحبات در ضيق... 96/09/18
مسأله هفدهم /احكام اوقات /ك... 96/09/14
مسأله شانزدهم و هفدهم /احكا... 96/09/13
حكم عدم فرصت براي تحصيل مقد... 96/09/12
ادامه مسأله دوازدهم/مسأله س... 96/09/11
مسأله دوازدهم /احكام اوقات ... 96/09/07
مسأله يازدهم/ موارد جواز عد... 96/09/05
مسأله دهم و يازدهم /احكام ا... 96/09/04
مسأله هشتم/نسيان ترتيب تا ر... 96/08/14
مسأله هشتم/نسيان ترتيب تا ر... 96/08/13
مسأله 6 و 7 و 8 عروه /احكام... 96/08/09
اعتبار ظنّ به دخول وقت در ف... 96/08/08
اعتبار ظنّ به دخول وقت در ف... 96/08/07
مسأله سوم و چهارم عروه /احك... 96/08/06
مسأله دوم /احكام اوقات /كتا... 96/08/02
طرق اثبات دخول وقت/ اذان مؤ... 96/08/01
طرق اثبات دخول وقت /احكام ا... 96/07/30
طرق اثبات دخول وقت /احكام ا... 96/07/29
طرق اثبات دخول وقت /احكام ا... 96/07/25
طرق اثبات دخول وقت /احكام ا... 96/07/23
حكم ظنّ به دخول وقت /احكام ... 96/07/22
كراهت نافله مبتدئه در اوقات... 96/07/18
بررسي كراهت نافله مبتدئه در... 96/07/17
بررسي كراهت نوافل مبتدئه/اح... 96/07/16
كراهت نافله مبتدئه در اوقات... 96/07/15
عمل جاهل مقصر/نذر تطوّع در ... 96/06/27
وجوب تأخير نماز براي صاحبان... 96/06/26
تأخير نماز براي صاحبان عذر ... 96/06/25
وقت نماز شب /اوقات رواتب /ك... 96/06/22
وقت نماز شب /اوقات رواتب /ك... 96/06/21
وقت نافله شب /اوقات رواتب /... 96/06/20
وقت /اوقات /كتاب الصلاة 96/06/19

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo