آرشیو سال 1400-1399 درس خارج فقه-کتاب الصلاة
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تكبيرة الاحرام/واجبات الصلاة /كتاب الصلاة 1400/01/18
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/17
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/16
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/15
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/14
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/10
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/08
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 1400/01/07
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/26
كتاب الصلاة/ واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/25
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/24
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/23
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/18
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/17
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/16
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/12
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/11
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/10
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/09
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/05
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/04
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/03
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/12/02
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/28
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/26
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/25
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/21
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/19
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/18
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/14
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/13
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/12
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/11
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/07
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/06
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/05
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/11/04
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/10/30
كتاب الصلاة/واجبات نماز /تكبيرة الاحرام 99/10/29
واجبات نماز /نيت /مسأله 21 تا 27 99/10/23
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/22
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/21
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/20
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/16
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/15
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/14
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/07
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/06
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/02
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/10/01
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/09/30
واجبات نماز /نيت /مسأله 20 99/09/29
واجبات نماز /نيت /مسأله 19و 20 99/09/25
واجبات نماز /نيت /مسأله 19 99/09/24
واجبات نماز /نيت /مسأله 19 99/09/23
واجبات نماز /نيت /مسأله 19 99/09/22
واجبات نماز /نيت /مسأله 19 99/09/18
واجبات نماز /نيت /مسأله 99/09/17
واجبات نماز /نيت /مسأله 16(حكم نيّت قطع و قاطع) 99/09/16
واجبات نماز /نيت /مسأله 16(حكم نيّت قطع و قاطع) 99/09/15
واجبات نماز /نيت /مسأله 16 99/09/11
واجبات نماز /نيت /مسأله 14، 15 و 16 99/09/10
واجبات نماز /نيت /مسأله 12(حكم اتيان أجزاي نماز به داعي غير صلاتي) 99/09/09
مسأله 12(حكم اتيان أجزاي نماز به داعي غير صلاتي) /نيت /واجبات نم... 99/09/08
واجبات نماز /نيت /مسأله 11 (حكم ضمّ داعي مباح يا داعي راجح غير ق... 99/09/04
واجبات نماز /نيت /مسأله 11 (حكم ضمّ داعي مباح يا داعي راجح غير ق... 99/09/03
واجبات نماز /نيت /مسأله 10 (عجب) 99/09/02
واجبات نماز /نيت /مسأله 10 (عجب) 99/09/01
مسأله 10 (عجب) /نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/27
مسأله 10 (عجب) /نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/26
واجبات نماز /نيت /مسأله 10 99/08/25
مسأله 10/نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/24
مسأله 8 (أنحاي رياي در عمل) و 9 و 10/نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/20
مسأله هشتم (أنحاي رياي در عمل)/نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/19
نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/18
نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/17
نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/12
نيت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/08/11
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيت 99/08/10
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيت 99/08/06
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيت 99/08/05
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيت 99/08/03
كتاب الصلاة/نيّت /خطاي در تطبيق 99/07/29
كتاب الصلاة/نيّت /خطاي در تطبيق 99/07/14
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيّت 99/07/13
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيّت 99/07/12
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيّت 99/07/09
نيّت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/07/08
نيّت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/07/07
كتاب الصلاة/نيّت /خطاي در تطبيق 99/07/06
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيّت 99/07/05
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيّت 99/07/02
نيّت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/07/01
كتاب الصلاة/واجبات نماز /نيّت 99/06/31
نيت /واجبات/صلات 99/06/30
صلات/واجبات/ نيت /لزوم قصد عنوان در نيت 99/06/29
نيت /واجبات نماز/صلات 99/06/26
صلوه/واجبات نماز/ نيت /دواعي امتثال امر 99/06/25
نيت /واجبات نماز/صلاه 99/06/23
صلاه/واجبات و اركان /تعيين مصداق و مفهوم ركن 99/06/22
نيّت /واجبات نماز /كتاب الصلاة 99/06/19
صلات/واجبات و اركان نماز /مفهوم و تعداد ركن در نماز 99/06/18
صلاه/واجبات صلات /تعداد واجبات/ تعريف ركن 99/06/17
صلاه/واجبات نماز /تعداد واجبات نماز/ تعريف و احكام ركن 99/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo