آرشیو سال 99-98 درس خارج اصول-مقدمه علم اصول - مباحث الفاظ
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
وجوه امتناع اخذ قصد قربت در... 99/04/03
وجوه امتناع اخذ قصد قربت در... 99/04/02
وجوه امتناع اخذ قصد قربت در... 99/04/01
وجوه امتناع اخذ قصد قربت در... 99/03/31
بررسي معناي معروف تعبدي و ت... 99/03/27
بررسي اصل لفظي در فعل غيراخ... 99/03/26
بررسي اصل لفظي در فعل غيراخ... 99/03/25
بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل... 99/03/24
بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل... 99/03/21
بررسي مقتضاي اصل عملي/ تعبد... 99/03/20
بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل... 99/03/19
بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل... 99/03/18
بررسي معاني تعبدي و توصلي/ ... 99/03/17
بررسي جمله خبريه در مقام ان... 99/03/13
دلالت صيغه امر بر وجوب /صيغ... 99/03/12
بررسي معناي صيغه امر/ اوامر... 99/03/11
بررسي معناي صيغه امر / صيغه... 99/03/10
بررسي انقداح اراده به جهت و... 99/02/02
بحث فلسفي در مورد جبر/ طلب ... 99/02/01
أدله جبر/ جبر واختيار/ طلب ... 99/01/31
جبر و اختيار/ طلب و اراده/ ... 99/01/30
جبر و اختيار/ طلب و اراده/ ... 99/01/27
جبر و اختيار/ طلب و اراده/ ... 99/01/26
جبر و اختيار/ طلب و اراده/ ... 99/01/25
بررسي صفت ذات يا فعل بودن ا... 99/01/24
طلب و اراده/ ماده امر/ مباح... 99/01/23
طلب و اراده/ ماده امر/ اوا... 99/01/20
ثمرات فقهي اقوال مربوط به د... 99/01/19
دلالت ماده امر بر وجوب /ماد... 99/01/18
دلالت ماده امر بر وجوب /ماد... 99/01/17
دلالت ماده امر بر وجوب / ما... 99/01/16
دلالت ماده امر بر وجوب/ ماد... 99/01/13
بررسي اعتبار علو و استعلا/ ... 99/01/12
بررسي اعتبار علو و استعلا/ ... 99/01/11
بررسي معناي دقيق ماده أمر د... 99/01/10
معناي ماده أمر در صورت استع... 99/01/09
معاني ماده امر/ ماده امر/ ا... 99/01/06
ماده امر/ اوامر/ مباحث الفاظ 99/01/05
بررسي ثمرات / استعمال لفظ د... 98/12/28
بررسي ثمرات/ استعمال لفظ در... 98/12/27
بررسي استعمال تثنيه و جمع د... 98/12/26
استعمال در اكثر از معنا در ... 98/12/25
بررسي وجوه عدم صحت/ استعمال... 98/12/24
بررسي امكان و صحت/ استعمال ... 98/12/21
أدله قائلين به امتناع/ استع... 98/12/20
استعمال لفظ در اكثر از معنا... 98/12/19
استعمال لفظ در اكثر از معنا... 98/12/17
بررسي بساطت و تركيب معناي م... 98/12/14
بررسي بساطت و تركيب معناي م... 98/12/13
بررسي بساطت و تركيب معناي م... 98/12/12
بررسي مقتضاي اصل عملي/ مشتق... 98/12/11
بررسي مقتضاي اصل عملي/ مشتق... 98/12/10
أدله قائلين وضع مشتق براي أ... 98/11/30
أدله وضع مشتق بر أعم/ مشتق/... 98/11/29
عدم اخذ زمان نطق و اسناد در... 98/11/28
تبيين مراد از قيد «في الحال... 98/11/27
بررسي دخول اسم زمان در نزاع... 98/11/23
بررسي جريان نزاع مربوط به م... 98/11/21
بيان فرع در ثمره مشتق/ مشتق... 98/11/20
بيان فرع در ثمره مشتق/ مشتق... 98/11/19
نسبت مشتق اصولي و نحوي / مش... 98/11/16
بررسي وضع اسماء معاملات/ صح... 98/11/15
ثمرات نزاع در وضع براي صحيح... 98/11/14
ثمره نزاع در وضع براي صحيح ... 98/11/13
بررسي وضع الفاظ معاملات/ صح... 98/11/12
أدله قائلين به وضع اسماء بر... 98/11/06
أدله قائلين به وضع اسماء بر... 98/11/05
أدله قائلين به وضع اسماء بر... 98/11/02
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/11/01
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/30
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/29
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/28
ثمرات نزاع بين صحيح و اعم/ ... 98/10/25
تصوير جامع بنابر وضع الفاظ ... 98/10/24
تصوير جامع بنابر وضع الفاظ ... 98/10/23
تصوير جامع بنابر وضع الفاظ ... 98/10/22
بررسي وجود جامع/ صحيح و أعم... 98/10/18
بررسي وجود جامع/ صحيح و أعم... 98/10/17
بررسي وجود جامع/ صحيح و أعم... 98/10/16
مراد از صحت و فساد /صحيح و ... 98/10/15
مراد از صحت و فساد /صحيح و ... 98/10/11
بررسي توقف بحث از صحيح و اع... 98/10/10
صحيح و اعم/ مقدمه علم اصول 98/10/09
حقيقت شرعيه/ وضع/ مقدمه علم... 98/10/08
حقيقت شرعيه/ وضع/ مقدمه علم... 98/10/07
حقيقت شرعيه/ وضع/ مقدمه علم... 98/10/04
تبيين اراده استعمالي و اراد... 98/10/03
صحت حمل/ علائم حقيقت و مجاز... 98/10/02
تبادر/ علائم حقيقت و مجاز/ ... 98/10/01
تبادر/ علائم حقيقت و مجاز/ ... 98/09/30
استعمال مجازي/ وضع/ مقدمه ع... 98/09/27
وضع شخصي و نوعي / تقسيمات و... 98/09/26
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/25
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/24
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/23
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/20
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/19
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/18
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/17
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/13
بررسي معناي هيئات/ بررسي مع... 98/09/12
ثمرات بحث از معناي حرفي/ بر... 98/09/11
ثمرات بحث از معناي حرفي/ بر... 98/09/10
ثمرات بحث از معناي حرفي/ بر... 98/09/09
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/06
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/05
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/04
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/03
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/09/02
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/08/29
بررسي معناي حرفي/ تقسيم بر ... 98/08/28
وضع عام موضوع له خاص/ تقسيم... 98/08/27
تقسيم بر اساس معناي موضوع ل... 98/08/26
قرن أكيد/ مسالك وضع/ وضع/ م... 98/08/25
قرن أكيد/ مسالك وضع/ وضع/ م... 98/08/22
قرن أكيد/ مسالك وضع/ وضع/ م... 98/08/21
تعهد/ مسالك وضع/ وضع/ مقدمه... 98/08/20
مسالك اعتباريت وضع/ مسالك و... 98/08/19
موضوع علم اصول/ مقدمه علم اصول 98/08/18
بررسي لزوم وحدت موضوع مسائل... 98/08/14
مختار در تعريف علم اصول/ تع... 98/08/13
مختار در تعريف علم اصول/ تع... 98/08/12
تعريف مشهور/ تعريف علم اصول... 98/08/11
تعريف عدالت/ شرائط مفتي/ اج... 98/07/22
تعريف عدالت/ عدالت/ شروط مف... 98/07/21
تبيين معناي عدالت/ شروط مفت... 98/07/20
عدالت/ شرائط مفتي/ اجتهاد و... 98/07/17
اسلام و ايمان/ شروط مفتي/ ا... 98/07/16
اسلام و ايمان/ شروط مفتي/ ا... 98/07/15
بررسي شرطيت بلوغ /شروط مجته... 98/07/13
صور اختلاف بين مجتهد حي و م... 98/07/10
صور اختلاف مجتهد حي و ميت/ ... 98/07/09
صور اختلاف مجتهد حي و ميت/ ... 98/07/08
بقاء بر تقليد از ميت/ شرطيت... 98/07/07
تقليد ابتدائي از ميت/ شرطيت... 98/07/06
أدله عدم جواز تقليد ابتدائي... 98/07/02
بررسي جواز تقليد ابتدائي از... 98/07/01
جواز تقليد ابتدائي ميت/ شرط... 98/06/31
تنبيهات/ لزوم تقليد از اعلم... 98/06/30
بررسي لزوم تقليد از اعلم در... 98/06/27
بررسي لزوم تقليد از اعلم در... 98/06/26
بررسي وجوب تقليد از أعلم/ ت... 98/06/25
بررسي وجوب تقليد از أعلم/ ت... 98/06/24

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo