آرشیو سال 1400-1399 درس خارج اصول-مباحث الفاظ
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مقدمه واجب/ ثمرات بحث از مقدمه واجب/بطلان عبادات انجام شده در ز... 1400/01/18
مقدمه واجب/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/بطلان عبادت انجام شده در زم... 1400/01/17
مقدمه واجب/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/تأثير گذاري در تعارض يا تزاحم 1400/01/16
مقدمه واجب/ ثمرات بحث از وجوب مقدمه/تأثير گذاري در تعارض و تزاحم 1400/01/15
مقدمه واجب/ ثمرات بحث از مقدمه واجب/تأثيرگذاري در تعارض يا تزاحم 1400/01/14
بررسي وجوب شرعي مقدمه واجب/ بررسي قول به وجوب مقدمه موصله /أدله 1400/01/11
بررسي وجوب شرعي مقدمه/ بررسي قول به وجوب مقدمه موصله/تقاريب وجو... 1400/01/10
بررسي وجوب شرعي مقدمه/ بررسي قول به وجوب مقدمه موصله/تقاريب وجو... 1400/01/08
مقدمه واجب / بررسي وجوب شرعي مقدمه/بررسي قول به وجوب مقدمه موصله 1400/01/07
مقدمه واجب/ وجوب شرعي مقدمه واجب/بررسي اقوال در مورد وجوب شرعي ... 99/12/26
مقدمه واجب/ بررسي وجوب شرعي مقدمه/بررسي اقوال در مورد وجوب شرعي... 99/12/25
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/بررسي وجوب شرعي مقدمه 99/12/24
مقدمه واجب / بررسي وجوب شرعي مقدمه /بررسي اقوال در مورد وجوب شرع... 99/12/23
مقدمه واجب/بررسي وجوب شرعي مقدمه/اقوال وجوب مقدمه 99/12/20
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/بررسي وجوب شرعي مقدمه 99/12/18
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/بررسي وجوب شرعي مقدمه 99/12/17
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/بررسي وجوب شرعي مقدمه واجب 99/12/16
تقسيمات واجب /تقسيم به واجب نفسي و غيري /بررسي ثبوت وجوب شرعي بر... 99/12/13
تقسيمات واجب/ تقسيم به واجب نفسي و غيري/بررسي تعبديت برخي از وا... 99/12/12
تقسيمات واجب/تقسيم واجب به نفسي و غيري/بررسي تعبديت برخي از واج... 99/12/11
تقسيمات واجب/تقسيم به واجب نفسي و غيري/بررسي تعبديت برخي از واج... 99/12/10
تقسيمات واجب/ تقسيم به واجب نفسي و غيري/بررسي تعبديت برخي از وا... 99/12/09
مباحث الفاظ/ تقسيمات واجب/مقتضاي اصل عملي دوران امر بين وجوب نف... 99/12/06
تقسيمات واجب/ تقسيم واجب به نفسي و غيري/مقتضاي اصل عملي دوران ا... 99/12/05
تقسيمات واجب/تقسيم واجب به نفسي و غيري/مقتضاي اصل عملي در دوران... 99/12/04
تقسيمات واجب/تقسيم به واجب نفسي و غيري/مقتضاي اصل عملي در دوران... 99/12/03
تقسيمات واجب/ تقسيم واجب به نفسي و غيري/تعريف واجب نفسي و غيري 99/12/02
تقسيمات واجب/تقسيم واجب به واجب منجز و معلق/دوران امر بين رجوع ... 99/11/29
تقسيمات واجب/ تقسيم واجب به معلق و منجز/دوران امر بين رجوع به ه... 99/11/28
تقسيمات واجب/ تقسيم واجب به معلق و منجّز/بررسي وجوب تعلّم 99/11/26
تقسيمات واجب/ تقسيم به واجب منجز و معلق/بررسي وجوب تعلّم 99/11/25
تقسيمات واجب /تقسيم به واجب منجز و معلق /بررسي وجوب تعلّم 99/11/21
تقسيمات واجب/ تقسيم به واجب منجز و معلق/بررسي وجوب تعلّم 99/11/20
تقسيمات واجب/ تقسيم به واجب منجز و معلق/تحليل شهيد صدر در مورد ... 99/11/19
مباحث الفاظ/ تقسيمات واجب/تقسيم به واجب منجز و معلق 99/11/18
تقسيمات واجب / تقسيم واجب به منجز و معلق /راههاي ثبوت وجوب مقدما... 99/11/14
مباحث الفاظ/ تقسيمات واجب/تقسيم واجب به منجّز و معلق 99/11/13
تقسيمات واجب/تقسيم به واجب منجز و معلق /اشكالات مطرح شده در مورد... 99/11/12
تقسيمات واجب/ تقسيم واجب به منجّز و معلق/اشكالات وارد بر واجب معلق 99/11/11
تقسيمات واجب/ تقسيم به واجب منجّز و معلق/كلام صاحب فصول 99/11/08
مباحث الفاظ/ تقسيمات واجب/تقسيم به واجب مطلق و مشروط 99/11/07
تقسيمات واجب /تقسيم واجب به مطلق و مشروط /كلام شيخ انصاري مبني ب... 99/11/06
تقسيمات واجب /تقسيم واجب به مطلق و مشروط /كلام شيخ انصاري مبني ب... 99/11/05
تقسيمات واجب /تقسيم واجب به مطلق و مشروط /كلام شيخ انصاري مبني ب... 99/11/04
تقسيمات واجب /تقسيم واجب به مطلق و مشروط /كلام شيخ انصاري مبني ب... 99/11/01
تقسيمات واجب/تقسيم به واجب مطلق و مشروط/كلام شيخ انصاري مبني بر... 99/10/30
مقدمه واجب/ تقسيمات واجب/تقسيم واجب به مطلق و مشروط 99/10/29
مقدمه واجب / تقسيمات واجب/تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط 99/10/24
مقدمه واجب/تقسيم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر/بررسي امكان شرط ... 99/10/23
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/تقسيم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر 99/10/22
مقدمه واجب/ تقسيم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر/بررسي امكان شرط... 99/10/21
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/تقسيم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر 99/10/20
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب /تقسيم مقدمه به مقدمه داخلي و خارجي 99/10/17
مقدمه واجب/تقسيمات مقدمه/تقسيم به مقدمه وجوب، وجود، صحت و علم 99/10/16
مباحث الفاظ/ مقدمه واجب/تبيين وجوب مقدمه واجب 99/10/15
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/تنبيهات 99/10/14
اجزاي امر ظاهري از واقعي/مقتضاي اصل ثانوي/تنبيهات 99/10/07
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/مقتضاي اصل ثانوي 99/10/06
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/سيره متشرعه 99/10/03
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/10/02
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/10/01
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/30
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/29
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/26
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/25
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/24
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/23
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ مقتضاي اصل ثانوي/حديث «لاتعاد» 99/09/22
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/مقتضاي اصل ثانوي 99/09/19
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/مقتضاي اصل ثانوي 99/09/18
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/كشف خطاء حكم ظاهري با اصل عملي 99/09/17
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/كشف خطاء حكم ظاهري با اصل عملي 99/09/16
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/كشف خطاء حكم ظاهري با اماره 99/09/15
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ بررسي اجزاء طبق مبناي سببيت/اجزاء بنا... 99/09/12
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ بررسي اجزاء طبق مبناي سببيت/اجزاء بنا... 99/09/11
اجزاي امر ظاهري از واقعي/ بررسي اجزاء طبق مبناي سببيت/اجزاء بنا... 99/09/10
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/بررسي اجزاء طبق مبناي سببيت 99/09/09
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/بررسي اجزاء طبق مبناي سببيت 99/09/08
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/تفصيل صاحب كفايه بين امارات و ا... 99/09/05
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/تفصيل صاحب كفايه بين امارات و ا... 99/09/04
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از واقعي/تفصيل صاحب كفايه بين امارات و ا... 99/09/03
اجزاء/ اجزاي امر ظاهري از امر واقعي/تفصيل صاحب كفايه بين امارات... 99/09/02
اوامر/ اجزاء/اجزاي امر ظاهري از واقعي 99/09/01
مباحث الفاظ/ اجزاء/اجزاي مأمور به اضطراري از اختياري در اضطرار ... 99/08/28
اوامر/ اجزاء/اجزاي مأمور به اضطراري از اختياري در اضطرار مستوعب 99/08/27
اوامر/ اجزاء/اجزاي مأمور اضطراري از اختياري در اضطرار مستوعب 99/08/26
اوامر/ اجزاء/اجزاي مأمور اضطراري از اختياري در اضطرار مستوعب 99/08/25
اجزاء/ اجزاي فعل اضطراري از اختياري/مقتضاي اصل عملي 99/08/20
اجزاء/ اجزاي امر اضطراري از اختياري/مقتضاي اصل عملي 99/08/19
اوامر/ اجزاء/بررسي اثباتي اجزاي مأمور به اضطراري از اختياري 99/08/18
اجزاء / اجزاي مأمور به اضطراري از اختياري/بررسي اثباتي 99/08/17
اوامر/ اجزاء/بررسي اثباتي اجزاء امر اضطراري از اختياري 99/08/14
مباحث الفاظ/اجزاء /اجزاي امر اضطراري از امر اختياري 99/08/12
اوامر/ اجزاء/بررسي اثباتي اجزاي امر اضطراري از امر اختياري 99/08/11
اجزاء/ اجزاء امر اضطراري از امر اختياري/بررسي صور ثبوتي 99/08/10
اوامر / اجزاء /اجزاء مأمور به اضطراري از اختياري 99/08/07
مباحث الفاظ/ اجزاء/اجزاي مأموربه اضطراري از امر اختياري 99/08/06
اوامر/ دلالت خطاب امر بر فور و تراخي/بررسي مقتضاي اصل عملي 99/08/05
مباحث الفاظ/ اوامر/دلالت خطاب امر بر فور و تراخي 99/08/03
مباحث الفاظ/ اوامر/دلالت خطاب امر بر فور و تراخي 99/07/30
مباحث الفاظ/ اوامر/دلالت امر بر فور و تراخي 99/07/29
مباحث الفاظ/ اوامر/امتثال بعد از امتثال يا تبديل الامتثال 99/07/14
مباحث الفاظ/ اوامر/امتثال بعد از امتثال يا تبديل امتثال به امتث... 99/07/13
مباحث الفاظ/ اوامر/امتثال بعد از امتثال يا تبديل امتثال به امتث... 99/07/12
مباحث الفاظ/ اوامر/دلالت خطاب امر بر مرّه و تكرار 99/07/09
مباحث الفاظ/ اوامر/دلالت صيغه امر بر مرّه و تكرار 99/07/08
مباحث الفاظ/ اوامر/دلالت امر بر مرّه و تكرار 99/07/07
مباحث الفاظ/ اوامر/بررسي دلالت امر عقيب حظر يا توهم حظر 99/07/06
مباحث الفاظ/ اوامر/بررسي امر عقيب حظر يا توهم حظر 99/07/05
مباحث الفاظ/ اوامر/ظهور صيغه امر در وجوب تعييني 99/07/02
مباحث الفاظ/ اوامر/ظهور صيغه امر در وجوب عيني 99/07/01
مباحث الفاظ/ اوامر/ظهور صيغه امر در وجوب عيني تعييني نفسي 99/06/31
مباحث الفاظ/ اوامر/ظهور صيغه امر در وجوب عيني تعييني نفسي 99/06/30
تعبدي و توصلي/ بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل/وجوه تعبدي بودن واجب... 99/06/29
تعبدي و توصلي/ بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل/وجوه تعبدي بودن واجب... 99/06/26
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل 99/06/25
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل 99/06/23
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي مقتضاي اصل لفظي و عمل 99/06/22
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي امكان اخذ قصد قربت در متعلق امر 99/06/19
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي امكان اخذ قصد قربت در متعلق امر 99/06/18
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي امكان قصد قربت در متعلق امر 99/06/17
مباحث الفاظ/ تعبدي و توصلي/بررسي امكان اخذ قصد قربت در متعلق امر 99/06/16

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo