برای دریافت نرم افزار و مشاهده نحوه استفاده از آن اینجا را کلیک کنید.
زمان برگزاری درس‌های خارج - مسجد اعظم (پخش زنده)
آیت‌الله سبحانی 8 تا 9 شنبه تا چهارشنبه اصول
16:45 تا 17:45 شنبه تا چهارشنبه فقه
آیت‌الله مكارم شیرازی 9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه فقه
آیت‌الله جوادی آملی 8 تا 9 شنبه تا چهارشنبه فقه
11 تا 12 شنبه تا چهارشنبه تفسیر
آیت‌الله نوری همدانی 10 تا 11 شنبه تا چهارشنبه فقه

زمان برگزاری درس‌های نجف مدرسه غرویه (پخش زنده)
محمد سند 9:30 تا 10 شنبه تا چهارشنبه اصول
10 تا 11 شنبه تا چهارشنبه فقه
باقر ایروانی 8:20 تا 9 شنبه تا چهارشنبه اصول
9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه فقه
هادی آل‌راضی 11 تا 11:30 شنبه تا چهارشنبه اصول
11:40 تا 12:25 شنبه تا چهارشنبه فقه
سید مجتبی حسینی 8 تا 9 شنبه تا چهارشنبه فقه

زمان برگزاری درس‌های مشهد (پخش زنده)
رضا زاده 8 تا 8:40 شنبه تا چهارشنبه اصول
8:50 تا 9:20 شنبه تا چهارشنبه فقه
اشرفی 9:35 تا 10:10 شنبه تا چهارشنبه اصول
10:15 تا 10:55 شنبه تا چهارشنبه فقه

زمان برگزاری درس‌های لبنان (پخش زنده)
عبد الکریم فضل‌الله 7:45 تا 8:30 شنبه تا چهارشنبه فقه
حسن رمیتی 9:30 تا 10 شنبه تا چهارشنبه فقه
10:30 تا 11:20 شنبه تا چهارشنبه اصول
حیدر موسوی 7:00 تا 7:30 شنبه تا چهارشنبه فقه
7:30 تا 8:00 شنبه تا چهارشنبه اصول
یوسف سبیتی 9:05 تا 9:35 شنبه تا چهارشنبه فقه

زمان برگزاری درس‌های سایر مراکز (پخش زنده)
مقتدایی 9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه فقه
علوی بروجردی 9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه فقه
8 تا 9 شنبه تا چهارشنبه اصول
حشمت‌پور 7 تا 8 شنبه تا پنجشنبه شرح‌توحیدصدوق - جلد 2
8 تا 9 شنبه تا چهارشنبه طبیعیات شفا - فن پنجم
9 تا 10 شنبه تا چهارشنبه اسفار / جلد ششم
10 تا 11 فقط شنبه‌ها نهایة الدرایه - جلد اول
10 تا 11 یکشنبه تا چهارشنبه منطق شفا / مدخل اول
11 تا 12 شنبه تا چهارشنبه شرح حکمت منظومه
9:30 تا 11 فقط پنجشنبه‌ها شرح منازل السائرین
جزایری 9:45 تا 10:20 شنبه تا چهارشنبه فقه
10:20 تا 10:50 شنبه تا چهارشنبه اصول

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo