برای «مرتب‌سازی» می‌توانید بر روی استاد، ساعت، بخش، مکان یا موضوع کلیک کنید
ردیف استاد ساعت بخش مکان موضوع
عابدی، احمد 7 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج فقه
حشمت‌پور، محمدحسین 7 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شعر شفاء
آلوستانی، حمیدرضا 7 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس1 کفایه1
خزائلی، محمدعلی 7 سطوح عالی قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 خارج اصول
حشمت‌پور، محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح توحید ج1
حشمت‌پور، محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح توحید صدوق ج2-پنج‌شنبه‌ها
ایروانی، باقر 7.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه-بیع
عباسی‌خراسانی، هادی 7.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج اصول-الفائق
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 7.30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج فقه
عابدی، احمد 7.45 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی خارج اصول
رضازاده، رجبعلی 7.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خویی-مدرس1 خارج اصول
ملکی، محسن 7.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 خارج فقه-نماز مسافر
ملکی، محسن 7.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 فقه معاصر-ذبح-چهارشنبه
عباسی‌خراسانی، هادی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 تفسیر-تفسیر ترتیبی
احمدی فقیه یزدی، میرزا محمدحسین 8 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 فقه معاصر
عابدی، احمد 8 سایر حوزه‌ها قم-حرم مطهر-صحن امام خمینی تفسیر
سیفی‌مازندرانی، علی‌اکبر 8 سایر حوزه‌ها قم-فیضیه-مدرس2 خارج فقه-حدود
سیفی‌مازندرانی، علی‌اکبر 8 سایر حوزه‌ها قم-فیضیه-مدرس2 قواعد فقهیه-چهارشنبه
صادقی، علیرضا 8 سطوح عالی مشهد-مدرس2 نهایة الدرایه
غلامی ارجنکی، محسن 8 سطوح عالی قم-پردیسان-مدرس1 کفایه2-یکشنبه تا چهارشنبه
حسینی‌بوشهری، سیدهاشم 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس2 خارج فقه
خزائلی، محمدعلی 8 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 خارج فقه
زارعی‌سبزواری، عباسعلی 8 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 خارج اصول-عام و خاص
شامی‌زاده، بهروز 8 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس3 رسائل1-پژوهش محور-روزهای فرد
شامی‌زاده، بهروز 8 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس3 مکاسب1-پژوهش محور-روزهای زوج
بهشتی، احمد 8 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس9 خارج اصول-شنبه تا سه‌شنبه
بهشتی، احمد 8 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس9 نهج البلاغه-چهارشنبه
ایروانی، باقر 8.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول-الاصول العمليه
ملکی، محسن 8.15 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 خارج اصول-نواهی
سند، محمد 8.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج اصول
ملکی، محسن 8.45 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت‌الله خویی-مدرس2 تفسیر-معاد در قرآن-چهارشنبه
بهشتی، احمد 8.45 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس9 خارج فقه-شنبه تا سه‌شنبه
سیفی‌مازندرانی، علی‌اکبر 8.45 سایر حوزه‌ها قم-فیضیه-مدرس2 اخلاق-شنبه
عباسی‌خراسانی، هادی 9 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 مسائل مستحدثه-بورس
مصطفوی، سیدکاظم 9 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس ساحلی خارج اصول
خاتمی، سیداحمد 9 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج فقه-بیع
حسینی، سید مجتبی 9 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
موسوی، سیدموسی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس1 الفائق2
سیفی‌کناری، ابوالقاسم 9 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس3 رجال1-شنبه و دوشنبه
میرزاجانی، مهدی 9 سطوح عالی قم-پردیسان-مدرس1 کفایه1
زارعی‌سبزواری، عباسعلی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 خارج فقه-حج
زارعی‌سبزواری، عباسعلی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 رجال-چهارشنبه
محمدی‌ایلامی، رحیم 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس5 فقه معاصر-مبحث زندان-شنبه تا دوشنبه
خادمی کوشا، حسن 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس4 کفایه دو
مقامی، عبدالمجید 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس3 خارج اصول-تعبدی و توصلی
محقق‌داماد، سید ‌علی 9 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس7 خارج فقه
حشمت‌پور، محمدحسین 9.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 رساله طلب اراده-شنبه‌ها
حشمت‌پور، محمدحسین 9.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 شرح منازل السائرین-پنج‌شنبه‌ها‌
حشمت‌پور، محمدحسین 9.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 اسفار-جلد ششم
سند، محمد 9.15 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 خارج فقه
سبحانی، جعفر 9.15 بخش مسجد اعظم قم-مسجد اعظم-شبستان سوم خارج اصول
اراکی، شیخ محسن 9/30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج فقه-فقه نظام سیاسی
حسینی‌کاهانی، سید محمد 10 سطوح عالی قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 خارج فقه- دوشنبه و سه شنبه
حسینی‌کاهانی، سید محمد 10 سطوح عالی قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 خارج اصول-شنبه و یکشنبه
موسوی، سیدموسی 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس1 مکاسب6
حسینی‌کاهانی، سید محمد 10 سطوح عالی قم-مدرسه آیت الله گلپایگانی-مدرس1 تفسیر-چهارشنبه
سیفی‌کناری، ابوالقاسم 10 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس3 کفایه1-شنبه تا چهارشنبه
سیفی‌مازندرانی، علی‌اکبر 10 سایر حوزه‌ها قم-فیضیه-مدرس2 خارج اصول-حجج عقلیه
سیفی‌مازندرانی، علی‌اکبر 10 سایر حوزه‌ها قم-فیضیه-مدرس2 مسائل مستحدثه-چهارشنبه
آل راضي، هادی 10 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس2 خارج اصول
سند، محمد 10 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 عقائد
میرزاجانی، مهدی 10 سطوح عالی قم-پردیسان-مدرس1 کفایه2
اشرفی‌شاهرودی، مصطفی 10 سایر حوزه‌ها مشهد-مدرسه آیت الله خویی-مدرس1 خارج فقه
مصباحی‌مقدم، غلامرضا 10 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس2 معاملات بورس-دوشنبه
ترابی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج اصول-مقدمه واجب
مقتدایی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه دارالشفا-مدرس1 خارج فقه
مصطفوی، سیدکاظم 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس ساحلی خارج فقه
خاتمی، سیداحمد 10 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 خارج اصول-مقدمه واجب
میرمعزی، سیدمهدی 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس6 مکاسب2
ترابی، مرتضی 10 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 خارج فقه-طهارت-شنبه تا دوشنبه
شیخ الاسلامی، سید جواد 10 سطوح عالی قم-گلپایگانی-مدرس1 رسائل4
گنجی اشتهاردی، حسین 10 سطوح عالی قم-مدرسه خان-مدرس1 خارج فقه-صوم
فلاح‌زاده، سید ‌حسن 10 سطوح عالی قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی-مدرس2 مکاسب سه
محقق‌داماد، سید ‌علی 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس7 خارج اصول
خادمی کوشا، حسن 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس4 مکاسب شش
حسینی‌بیان، سید مهدی 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 خارج فقه-مطهرات-شنبه تا سه‌شنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 تفسیر-سوره کهف-چهارشنبه
مقامی، عبدالمجید 10 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس3 خارج فقه-خمس ارباح مکاسب
حشمت‌پور، محمدحسین 10.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 منطق شفاء
حشمت‌پور، محمدحسین 10.15 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 حکمت منظومه
آلوستانی، حمیدرضا 10.30 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس1 رسائل3
حسینی‌بیان، سید مهدی 10.30 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس 8 خارج اصول-اجتماع امر و نهی-شنبه تا سه‌شنبه
حسینی‌بیان، سید مهدی 10.30 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس8 تفسیر-سوره واقعه-چهارشنبه
سند، محمد 10.30 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس1 تفسیر
اراکی، شیخ محسن 10/30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج اصول
آل راضي، هادی 10.45 سایر حوزه‌ها النجف الاشرف-المدرس2 خارج فقه
موسوی، سیدموسی 11 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس1 کفایه3
میرمعزی، سیدمهدی 11 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس6 رسائل4
ترابی، مرتضی 11 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 فقه معاصر-پول و بانکداری اسلامی-سه‌شنبه و چهارشنبه
میرزاجانی، مهدی 11 سطوح عالی قم-پردیسان-مدرس1 مکاسب5
رحمانی‌سبزواری، علی 11 سطوح عالی قم-گلپایگانی-مدرس2 خارج فقه-مبحث نجاسات
مسلمی‌زاده، عباس 11 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس5 خارج فقه-الاجتهاد و التقلید
مسلمی‌زاده، عباس 11 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس5 نهج البلاغه-حکمت-چهارشنبه
هاشمی، غلامعباس 11 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس4 تفسیر
گنجی اشتهاردی، حسین 11 سطوح عالی قم-مدرسه خان-مدرس1 امامت خاصه-شنبه تا سه‌شنبه
گنجی اشتهاردی، حسین 11 سطوح عالی قم-مدرسه خان-مدرس1 تفسیر-چهارشنبه
حشمت‌پور، محمدحسین 11 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 حکمت منظومه
داوری، مسلم 11.30 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس6 خارج فقه
اراکی، شیخ محسن 11/30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج فقه - فقه الصلاة
مسلمی‌زاده، عباس 12 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس5 الفائق
رحمانی‌سبزواری، علی 12 سطوح عالی قم-گلپایگانی-مدرس2 خارج اصول-اجتماع امر و نهی
سیفی‌مازندرانی، علی‌اکبر 12.30 سایر حوزه‌ها قم-فیضیه-مدرس2 صحیفه سجادیه-پنجشنبه
عباسی‌خراسانی، هادی 12.30 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه فیضیه-مدرس1 حدیث‌خوانی و تفسیر احادیث
مصباحی‌مقدم، غلامرضا 15 سطوح عالی قم-سایر مدارس-مدرس2 بانکداری اسلامی-شنبه
فرخ‌فال، احمد 16 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج فقه
میراحمدی، سید محمد 16 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس6 خارج فقه-خمس-شنبه تا چهارشنبه
حشمت‌پور، محمدحسین 16 سایر حوزه‌ها قم-مدرسه خان-مدرس1 اکر مالانائوس-پنج‌شنبه‌ها‌
میرزاجانی، مهدی 16.30 سطوح عالی قم-پردیسان-مدرس1 تفسیر
میراحمدی، سید محمد 16.30 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس6 خارج اصول-اصول عملیه_برائت-شنبه تا چهارشنبه
فرخ‌فال، احمد 17 سایر حوزه‌ها قم-سایر مدارس-مدرس2 خارج اصول
موسوی، سیدموسی 18 سطوح عالی قم-فیضیه-مدرس1 تفسیر-شنبه تا دوشنبه
خاتمی، سیداحمد 18.30 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 تفسیر
خاتمی، سیداحمد 20.15 سایر حوزه‌ها قم-سایر مراكز-مدرس1 مسائل مستحدثه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo