اخبار سال 1398
پوشش درس‌ «اخلاق» استاد هادی عباسی خراسانی سال 1399 99/04/09
درس ‌«اخلاق» استاد هادی عباسی خراسانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج اصول» استاد محمدعلی خزائلی سال 1399 99/03/25
درس ‌«خارج اصول» استاد محمدعلی خزائلی با موضوع «اصول عملیه» روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه آیت‌الله گلپایگانی» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه» استاد محمدعلی خزائلی سال 1399 99/03/25
درس ‌«خارج فقه» استاد محمدعلی خزائلی با موضوع «صید و ذباحه» روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه آیت‌الله گلپایگانی» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه معاصر» استاد هادی عباسی خراسانی سال 1399 99/03/17
درس ‌«فقه معاصر» استاد هادی عباسی خراسانی با موضوع «مسائل کرونا در فقه اسلامی» روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «کلام» استاد محمدعلی خزائلی سال 1399 99/03/13
درس ‌«کلام» استاد محمدعلی خزائلی با موضوع «فلسفه بلا و بیماری در اسلام» روی سایت مدرسه فقاهت بخش «کلام و فلسفه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «تفسیر» استاد عبد المنعم الزین سال 1340 99/02/20
درس ‌«تفسیر» استاد عبد المنعم الزین روی سایت مدرسه فقاهت بخش «داکار (آفریقا-سنگال)» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (فقه حقوق بشر)» استاد محمدجواد ارسطا سال 1398 99/02/20
درس ‌«خارج فقه (فقه حقوق بشر)» استاد محمدجواد ارسطا روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (بانکداری اسلامی)» استاد مرتضی ترابی سال 1398 99/02/20
درس ‌«خارج فقه (بانکداری اسلامی)» استاد مرتضی ترابی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج اصول» استاد مرتضی ترابی سال 1398 99/02/20
درس ‌«خارج اصول» استاد مرتضی ترابی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه» استاد عبدالله خائفی سال 1398 99/02/20
درس ‌«خارج فقه» استاد عبدالله خائفی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج اصول» استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی سال 1398 99/02/20
درس ‌«خارج اصول» استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه بیماری های مسری (کرونا)» استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی سال 1398 99/02/20
درس ‌«فقه بیماری های مسری (کرونا)» استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه» آیت الله سیدمحمدسعید حکیم سال 1340 99/02/11
درس ‌«خارج فقه» آیت الله سیدمحمدسعید حکیم روی سایت مدرسه فقاهت بخش «نجف» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «تفسیر موضوعی (همدلی و مواسات)» استاد سیداحمد خاتمی ماه مبارک رمضان سال 1399 99/02/07
درس ‌«تفسیر موضوعی (همدلی و مواسات)» استاد سیداحمد خاتمی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «تفسیر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک)» استاد علی‌اکبر رشاد سال 1398 99/01/23
درس ‌«خارج فقه (مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک)» استاد علی‌اکبر رشاد روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (فقه بیماری‌های مسری (کرونا))» استاد سیداحمد خاتمی سال 1398 99/01/16
درس ‌«خارج فقه (فقه بیماری‌های مسری (کرونا))» استاد سیداحمد خاتمی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج کلام (مبحث شرور)» استاد رضا برنجکار سال 1398 99/01/16
درس ‌«خارج کلام (مبحث شرور)» استاد رضا برنجکار روی سایت مدرسه فقاهت بخش «کلام و فلسفه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (فقه پزشکی)» استاد سیدصادق محمدی سال 1398 99/01/11
درس ‌«خارج فقه (فقه پزشکی)» استاد سیدصادق محمدی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

بخش «تقریر عربی درس ها» به‌روزرسانی شد 98/12/11
بخش ‌«تقریر عربی درس ها» به‌روزرسانی شد درس فقه آیت الله مکارم سال 38-37 ، درس فقه استاد اشرفی سال 40-39 ، 41-40 و درس اصول استاد سیدمحمود مددی سال 99-98 اضافه شد.

پوشش درس‌ «خارج فقه (جهاد)» استاد احمد عابدی سال 1398 98/11/27
درس ‌«خارج فقه (جهاد)» استاد احمد عابدی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (فقه رسانه)» استاد سیداحمد خاتمی سال 1398 98/11/14
درس ‌«خارج فقه (فقه رسانه)» استاد سیداحمد خاتمی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (بانکداری اسلامی)» استاد اکبر ترابی شهرضایی سال 1398 98/10/22
درس ‌«خارج فقه (بانکداری اسلامی)» استاد اکبر ترابی شهرضایی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «خارج فقه (مسائل مستحدثه-تغییر جنسیت)» استاد سیداحمد خاتمی سال 1398 98/10/18
درس ‌«خارج فقه (مسائل مستحدثه-تغییر جنسیت)» استاد سیداحمد خاتمی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «توحید» استاد سیدجعفر سیدان سال 1398 98/09/28
درس ‌«توحید» استاد سیدجعفر سیدان روی سایت مدرسه فقاهت بخش «سایر مدارس مشهد» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «صحیفه سجادیه» سیدجعفر سیدان سال 1398 98/09/28
درس ‌«صحیفه سجادیه» استاد سیدجعفر سیدان روی سایت مدرسه فقاهت بخش «سایر مدارس مشهد» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «نهایة الحکمة» استاد سیدجعفر سیدان سال 1398 98/09/28
درس ‌«نهایة الحکمة» استاد سیدجعفر سیدان روی سایت مدرسه فقاهت بخش «سایر مدارس مشهد» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد سیدصمصام الدین قوامی سال 1398 98/09/10
درس ‌«فقه» استاد سیدصمصام الدین قوامی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد سیدصمصام الدین قوامی سال 1398 98/09/10
درس ‌«اصول» استاد سیدصمصام الدین قوامی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد مرتضی ترابی سال 1398 98/09/07
درس ‌«اصول» استاد مرتضی ترابی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد مرتضی ترابی سال 1398 98/09/07
درس ‌«فقه» استاد مرتضی ترابی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «فقه معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد سیدریاض حکیم سال 1429 98/08/12
درس ‌«فقه» استاد سیدریاض حکیم روی سایت مدرسه فقاهت قرار گرفت.

آرشیو درس‌ «اصول» استاد میرزا جواد تبریزی(ره) 98/07/24
درس ‌«اصول» استاد میرزا جواد تبریزی(ره) روی سایت مدرسه فقاهت بخش «بزرگان معاصر» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «رجال» استاد عباسعلی زارعی سبزواری سال 1398 98/07/02
درس ‌«رجال» استاد عباسعلی زارعی سبزواری روی سایت مدرسه فقاهت بخش «حوزه علمیه قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «قواعد فقهیه» استاد عباسعلی زارعی سبزواری سال 1398 98/07/02
درس ‌«قواعد فقهیه» استاد عباسعلی زارعی سبزواری روی سایت مدرسه فقاهت بخش «حوزه علمیه قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد عباسعلی زارعی سبزواری سال 1398 98/07/02
درس ‌«فقه» استاد عباسعلی زارعی سبزواری روی سایت مدرسه فقاهت بخش «حوزه علمیه قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد عباسعلی زارعی سبزواری سال 1398 98/07/02
درس ‌«اصول» استاد عباسعلی زارعی سبزواری روی سایت مدرسه فقاهت بخش «حوزه علمیه قم» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اخلاق» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«اخلاق» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «قواعد فقهیه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«قواعد فقهیه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «مسائل مستحدثه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«مسائل مستحدثه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «صحیفه سجادیه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«صحیفه سجادیه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «اصول» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«اصول» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

پوشش درس‌ «فقه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی سال 1398 98/06/25
درس ‌«فقه» استاد علی اکبر سیفی مازندرانی روی سایت مدرسه فقاهت بخش «مدرسه فیضیه» قرار گرفت.

شروع سال تحصیلی حوزه های علمیه ایران 99-98 98/06/23
درس ها به صورت پخش زنده قابل گوش دادن است ،صوت و متن درس ها نیز روی سایت موجود است.

جهت مشاهده اخبار سال 1398 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1397 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1396 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1395 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1394 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1393 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1391 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1390 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1389 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1388 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1387 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1386 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اخبار سال 1385 اینجا کلیک کنید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo